Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Науково-практична літератураЧитайте также:
  1. II. Спеціальна література
  2. X. ЛІТЕРАТУРА
  3. Використана література
  4. Давня українська література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

57. Право інтелектуальної власності: Академ. Курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. Та допов. - К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2002. – 672с.

58. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512с.

59. Вачевський М.В., Кремень В.Г. та інші Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. Проф.. М.В. Вачевського. – К,: ВД Професіонал, 2005. – 448с.

60. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 260 с.

61. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 296 с.

62. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 96 с.

63. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 64 с.

64. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.1. Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999. – 500 с.

65. Авторське право і суміжні права. Т.2. – К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. – 460 с.

66. Промислова власність. Т.3. – К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. – 656 с.

Т.4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – К.: Видавничий дім "ІнЮре", 1999. – 384 с.

67. Кириченко І.А. Судова експертиза: охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. – К.: Інст. інтел. власн. і права, 2004. – 144 с.

68. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

69. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. – 112 с.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)