Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Спеціальна літератураЧитайте также:
  1. X. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Давня українська література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література

1. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навчальний посібник / Р.В. Бараннік. ‑ К.: Дакор; КНТ, 2008. ‑ 348с.

2. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник для студ. вищих юрид. навч. закл.: [у 3 кн.] / В.Д. Басай. – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство „Вік”, 2006. – 972 с.

3. Годованець В.Ф. Конституційне право України: навч. посіб. / В.Ф. Годованець, А.С. Головін. – К.: ДП «Видавничий дім „Персонал“», 2011. – 384 с.

4. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський, В.І. Кичун, В.П. Колісник – Х.: Право, 2010. – 543 с.

5. Кравченко В.В. Конституційне право України: [навчальний посібник] / В.В. Кравченко вид. 3-тє, виправл. та доповн. ‑ К.: Атіка, 2011. ‑ 512 с.

6. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Ляш, В.І. Галаган, В.І. Моргун; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К.: Університет «Україна», 2004. – 318 с.

7. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.]; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 528 с.

8. Організація судової влади в Україні: навч. посіб. / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.]; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х.: Одісей, 2007. – 328 с.

9. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. – К.: ТОВ «КНТ», ТОВ «Видавництво Ліра-К», 2011. – 532с.

10. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посібник / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

11. Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підручник / О.В.Скрипнюк. – К.: Ін Юре, 2010. – 672 с.

12. Совгиря О.В. Конституційне право України: підручник / О.В. Совгиря. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

13. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.Я. Карабань, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський; відп.ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 375 с.

14. Судові та правоохоронні органи України. Академічний курс: підручник / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко– К.: Видавництво «ІнЮре», 2010. – 240 с.

15. Судові та правоохоронні органи України: збірник законодавчих і нормативних актів / А.В. Паливода (упоряд.). – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 304 с. – (Закони України). Т. 1 – 2008. – 304 с.

16. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография / Ю.Н. Тодыка– Харьков: Факт, 2000. – 608 с.

17. Тюріна О.В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика): навч. посіб. / О.В. Тюріна; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К.: КНТ, 2008. – 96 с.

18. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико–методологічні аспекти: монографія / В.Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. – К.: Ліра-К, 2009. – 578 с.

19. Шиманський Ф. В. Судові та правоохоронні органи України: Навч.-метод. посіб. / Міжнародний гуманітарний ун-т. — О.: Юридична література, 2003. ‑ 168 с.

20. Шляхтун П.П. Конституційне право України: навчальний посібник / П.П. Шляхтун. – Київ: КНТ, 2008. – 592 с.

21. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.С. Юзікова; Дніпропетровський національний ун-т. – 4.вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2006. – 320 с.

22. Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: [підручник] / О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2009. – 672 с.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)