Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

МОДУЛЬ ІЧитайте также:
  1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
  2. Глава 54. Модуль вечности
  3. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
  4. Для підсумкового модульного контролю
  5. Завдання до модульного контролю № 2
  6. Завдання до модульного контролю № 3
  7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

 

Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи»

1. Предмет, система та основні джерела курсу, його місце серед інших юридичних дисциплін.

2. Поняття та основні ознаки правоохоронної діяльності.

3. Завдання правоохоронної діяльності.

4. Поняття правоохоронних органів. Види правоохоронних органів України.

5. Правосуддя: поняття, ознаки та принципи.

Ключові поняття: судові органи України; правоохоронні органи України; правосуддя; судоустрій; судочинство; судова влада; принципи правосуддя; правоохоронна діяльність; законодавчі джерела.

Завдання

1. Як співвідносяться поняття “органи правосуддя”, “органивнутрішніх справ”, “правоохоронні органи”?

2. Назвіть основні засади судочинства.

3. Назвіть основні функції судової влади.

4. охарактеризуйте основні види правоохоронної діяльності.

Питання для опанування та обговорення

1. Взаємодія правоохоронних органів з іншими державними органами, підприємствами, установами, громадянами.

2. Принципи діяльності правоохоронних органів України.

3. Загальна характеристика органів судової влади та правоохоронних органів України: суду, прокуратури, міліції та ін.

4. Законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”.

Теми рефератів

1. Правоохоронні органи України: поняття та види.

2. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади та управління.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)