Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні рекомендації. для виконання індивідуально-консультаційних робіт з курсу «ІнтелектуальнаЧитайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. Деякі рекомендації щодо правил поведінки при повені
  4. Ергономічні рекомендації щодо роботи на комп’ютері
  5. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  6. Загальні методичні вказівки
  7. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання індивідуально-консультаційних робіт з курсу «Інтелектуальна власність»

 

У відповідності з навчальними планами слухачі виконують контрольну роботу. Її мета – підсилити практичну спрямованість курсу, привити студентам навички розв’язання практичних завдань, застосовувати правильно норми права, вміти чітко оформляти позови та інші процесуальні документи.

З метою упорядкування вибору тем контрольних робіт слід притримуватися таких правил. Студенти, прізвища яких починаються виконують контрольну роботу:

на букви “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” –– за варіантом №1,

на букви “Е”, “Є”, “Ж”, “З”, “И”, “І” –– за варіантом №2,

на букви “Ї”, “Й”, “К”, “Л”, “М –– за варіантом №3,

на букви “Н”, “О”, П”, “Р”, “С”…. –– за варіантом №4,

на букви “Т”,“У”, “Ф”, “Х”, “Ц”… –– за варіантом №5,

на букви “Ч”, “Ш”, “Щ”, “Ю”, “Я” –– за варіантом №6.

 

Роботи, виконані з недотриманням зазначеного вище порядку, на рецензію прийматися не будуть.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання і двох практичних завдань, взятих із практики рішень судів і модифікованих стосовно до потреб навчального процесу.

Теоретичне питання дається у вільному викладі і підтверджується положеннями законодавства, думками юристів-вчених і практиків. Освітлення цього питання особливо виграє, якщо студент висловить і свою власну обґрунтовану думку по даному питанню. Освітлення теоретичного питання повинно зайняти до п’яти сторінок і чітко випливати із змісту заданого питання.

Перші практичні завдання розраховані для перевірки вмінь аналізувати юридичні ситуації та вирішувати їх згідно чинного законодавства.

Для правильного вирішення завдань слухач повинен, перш за все, вивчити нормативні акти і літературу. Після цього слід розібратися з умовами завдання, з’ясувати юридичне значення кожного наведеного у завданні факту, проаналізувати взаємовідносини сторін, позиції суду, прокурора або адвоката. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість двох або більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.

Відповідь, як правило, повинна складатися з мотивувальної та резолютивної частин. У мотивувальній частині свого вирішення слухач аналізує відносини, що складають суть справи, зазначає, в чому полягає їх порушення, а у регулятивній частині як слід їх вирішити з посиланням на чинне законодавство. Рішення та відповіді на поставлені питання мусять бути обгрунтовані і супроводжуватись посиланням на конкретну статтю чи пункт законодавчого акту або якщо він є пленуму Верховного Суду України, Вищого арбітражного Суду України, апеляційних судів.

Бажано рішенню придавати чітку процесуальну сторону.

Другі практичні завдання розраховані для перевірки вмінь складати процесуальні документи, приводити ті чи інші докази та обґрунтовувати позицію позивача або відповідача.

Для правильного вирішення завдань студент повинен, перш за все, зайняти позицію позивача чи відповідача і чітко поставити перед собою завдання – виграти справу у доволі суперечливій і неординарній ситуації. По-друге, проаналізувати ситуацію, продумати та зробити аналіз кожного факту, визначить які юридичні факти входять в предмет доказування по цій справі. По-третє, обґрунтувати та описати свою позицію посиланнями на нормативні акти і наукову літературу. Відповідь повинна складатися з позовної заяви або заперечення до позовної заяви та повинна складатися відповідно до існуючих вимог ЦПК України.

Для відповіді на другі питання рекомендуємо користатися монографією Кройтора В.А. "Захист прав і інтересів у суді. Науково - практичний посібник". Вид.2-ге (зі змінами і доповненнями). - Харків: Эспада, 2000. - 448 с. Видання містить науково-практичний аналіз діючого законодавства, що регулює розгляд і вирішення цивільних справ, найбільш актуальні документи, а також ряд найбільш розповсюджених зразків процесуальних документів.

Орієнтований обсяг усієї роботи – приблизно 12 сторінок.

Переписувати умови завдань у зошит не треба, як не варто ускладнювати їх додатковими умовами. Достатньо зазначити номер варіанту і номер завдань. Також необхідно обов’язково пронумерувати самі сторінки і залишити поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи слід зазначити використані при виконанні роботи нормативні матеріали і літературу, із посиланням на конкретні джерела запозичення, а також вказати дату завершення роботи і підписати її.

Робота значно виграє, якщо в якості додатку до неї буде додана копія матеріалів по конкретній справі про порушення прав інтелектуальної власності із практики діяльності місцевих судів чи Вашого підприємства.


Варіанти завдань для індивідуально-консультаційних робіт з курсу «Інтелектуальна власність»

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)