Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст навчального курсу містить 1 модуль.Читайте также:
  1. III. Зміст програми
  2. В) По всему курсу
  3. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  4. Викладення змісту курсової роботи
  5. Вимоги до змісту курсової роботи.
  6. Вимоги до змісту роботи
  7. Вплив теорії паритету купівельної спроможності на формування валютного курсу

Модуль 1 складають всі спеціалісти у 7, 8 семестрі 4 курсу навчання та магістри. Форма семестрового контролю – ПМК.

 

  Модуль І = 50 Підсумкова атестація ПМК=М1+МКР=100  
    МКР балів Підсумкова атестація по модулю (формування сумарної оцінки) 100 балів
Тема Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т Т Всього
Робота на семінарських заняттях    
Виконання індивідуальної роботи (розв’язання задач)  

 

Розподіл балів при рейтинговій системі з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

У галузі знань – «Право». За спеціальністю - «Правознавство».

Зміст навчального курсу містить 1 модуль.

Модуль 1 складають всі спеціалісти у 9, 10 семестрі 5курсу навчання та магістри. Форма семестрового контролю – ПМК.

 

  Модуль І = 50 Підсумкова атестація ПМК=М1+МКР=100  
    МКР балів Підсумкова атестація по модулю (формування сумарної оцінки) 100 балів
Тема Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т Т Всього
Робота на семінарських заняттях    
Виконання індивідуальної роботи (розв’язання задач)  

 

Розподіл балів при рейтинговій системі з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»

У галузі знань – «Системні науки та кібернетика».

За спеціальністю - «Системи і методи прийняття рішень».

Зміст навчального курсу містить 1 модуль.

Модуль 1 складають всі спеціалісти у 9, 10 семестрі 5курсу навчання та магістри. Форма семестрового контролю – ПМК.

 

  Модуль І = 50 Підсумкова атестація ПМК=М1+МКР=100  
    МКР балів Підсумкова атестація по модулю (формування сумарної оцінки) 100 балів
Тема Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т Т Всього
Робота на семінарських заняттях    
Виконання індивідуальної роботи (розв’язання задач)  

 

Переведення результатів підсумкового контролю в межах 100-бальної шкали оцінювання у національну шкалу ЕСТS здійснюється таким чином:

 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90-100 відмінно  
B 80-89 дуже добре 4,5
C 70-79 добре  
D 60-69 задовільно 3,5
E 50-59 достатньо  
FX 35-49 незадовільно  
F 0-34 неприйнятно  

 

Контрольні питання з курсу «Інтелектуальна власність».

1. Поняття права інтелектуальної власності у об’єктивному та суб’єктивному сенсі.

2. Система виключних прав (права інтелектуальної власності).

3. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види.

4. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність.

5. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам (співавторство). Види співавторства.

6. Поняття авторського права.

7. Об’єкти авторського права, їх види. Ознаки об’єктів авторського права.

8. Твори, які не є об’єктами авторського права.

9. Суб’єкти авторського права.

10. Момент виникнення авторського права. Презумпція авторства.

11. Загальна характеристика суб’єктивного авторського права.

12.Особисті немайнові авторські права.

13.Майнові авторські права.

14.Обмеження авторського права.

15.Поняття суміжних прав.

16.Об’єкти суміжних прав, їх види. Ознаки об’єктів суміжних прав.

17.Суб’єкти суміжних прав.

18.Виникнення суміжних прав.

19.Загальна характеристика суб’єктивних суміжних прав.

20.Особисті немайнові суміжні права.

21.Майнові суміжні права.

22.Обмеження суміжних прав.

23.Строки охорони авторських прав. Строк охорони суміжних прав.

24.Поняття контрафактних порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав.

25.Поняття патентного права, його об’єкти.

26.Поняття та ознаки винаходу. Об’єкти винаходу.

27.Поняття та ознаки корисної моделі.

28.Поняття та ознаки промислового зразка, його види.

29.Суб’єкти патентного права.

30.Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

31.Поняття патенту, його види і строки дії.

32.Патентування винаходу і корисної моделі.

33.Патентування промислового зразка.

34.Загальна характеристика суб’єктивних прав, що випливають із патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

35.Обов’язки, що виплавають із патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

36.Обмеження патентних прав.

37.Порушення патентних прав.

38.Порядок захисту патентних прав.

39.Поняття правової охорони засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу, товарів та послуг.

40.Поняття комерційного найменування, його структура.

41.Суб’єкти права на комерційне найменування.

42.Загальна характеристика майнових прав на комерційне найменування.

43.Зміст майнових прав на комерційне найменування.

44.Порушення права на комерційне зазначення.

45.Порядок захисту права на комерційне найменування.

46.Поняття торговельної марки, її функції та види.

47.Суб’єкти права на торговельну марку.

48.Загальна характеристика суб’єктивних прав, що випливають із свідоцтва на торговельну марку.

49.Обов’язки, що виплавають з свідоцтва на торговельну марку.

50.Порушення права на торговельну марку.

51.Порядок захисту права на торговельну марку.

52.Поняття географічного зазначення, його види.

53.Загальна характеристика суб’єктивних прав, що випливають із реєстрації кваліфікованого географічного зазначення.

54.Обов’язки, що виплавають із реєстрації кваліфікованого географічного зазначення.

55.Порушення права на географічне зазначення.

56.Порядок захисту права на географічне зазначення.

57.Поняття комерційної таємниці, її ознаки.

58.Зміст майнових прав на комерційну таємницю.

59.Порушення права на комерційну таємницю.

60.Порядок захисту права на комерційну таємницю.

61.Поняття компонування інтегральної мікросхеми.

62.Зміст майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми.

63.Порядок набуття права на компонування інтегральної мікросхеми. Строк чинності права на компонування інтегральної мікросхеми.

64.Порушення права на компонування інтегральної мікросхеми.

65.Порядок захисту права на компонування інтегральної мікросхеми.

66.Поняття сорту рослин і породи тварин.

67.Зміст майнових прав на сорт рослин, породу тварин, засвідчених патентом.

68.Порядок патентування нових сортів рослин, пород тварин.

69.Строк чинності майнових прав на сорт рослин, породу тварин.

70.Порушення права на сорт рослин, породу тварин.

71.Порядок захисту права на сорт рослин, породу тварин.

72.Загальна характеристика договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

73.Ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної власності. Види ліцензій.

74.Примусові ліцензії та порядок їх надання.

75.Ліцензійний договір.

76.Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

77.Договір про використання об’єкта права інтелектуальної власності, створеного у зв'язку з виконанням трудового договору.

78.Договір про передачу ноу-хау.

79.Договір про передання виключних майнових права інтелектуальної власності.

80.Договір про комерційну концесію.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ РОБІТ

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)