Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дата введення ____

Виробничий шум | Вібрація | Електромагнітні поля | ГІГІЄНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ | ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ | ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА |


Читайте также:
  1. 10 страница
  2. 10 страница
  3. 10 страница
  4. 10 страница
  5. 10 страница
  6. 10 страница
  7. 10 страница

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

(далі Правила) поширюються на всіх працівників підприємств, які виконують роботи щодо технологічних процесів виробництва, монтажу, налагодження, ремонту та експлуатації технологічного обладнання під час переробки молока

та виробництва молочної продукції.

 

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються

на території України:

 

1. НАОП 1.8.20-1.05-68 "Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств молочної промисловості". Затверджений ЦК профспілки працівників харчової промисловості від 25.12.68 р., протокол N 17.

2. НАОП 1.8.20-2.21-83 (ОСТ 49 195-83) ССБП. "Виробництво продуктів з незбираного молока. Вимоги безпеки". Затверджений Мінм`ясомолпромом СРСР від 26.04.83 р.

3. НАОП 1.8.20-2.22-84 (ОСТ 49 204-84) ССБП. "Виробництво сирів та сирних виробів. Вимоги безпеки". Затверджений Мінм`ясомолпромом СРСР від 19.11.84 р.

4. НАОП 1.8.20-2.23-85 (ОСТ 49 213-85) ССБП. "Виробництво згущених молочних консервів. Вимоги безпеки". Затверджений Мінм`ясомолпромом СРСР від 28.06.85 р.

 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

В цих Правилах є посилання на законодавчі акти, нормативні акти та нормативні документи, зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Позначення Назва Затвердження  
Дата, N док. Організація  
 
         
  Закон України 14.10.92 Верховна  
  "Про охорону праці" Постанова Рада  
    N 2695-ХII    
  Закон України 17.12.93 Верховна  
  "Про пожежну безпеку" Постанова Рада  
    N 3747-ХII    
  Закон України 28.01.93 Верховна  
  "Про дорожний рух"   Рада  
  Доповнення: 02.02.94    
ДНАОП Правила будови і безпечної 17.06.92 Держгіртех-  
0.00-1.02-92 експлуатації ліфтів   нагляд  
      України  
ДНАОП Правила будови і безпечної 16.12.93 Держнагляд-  
0.00-1.03-93 експлуатації вантажопідій- Наказ N 128 охоронпраці  
  мальних кранів   України  
ДНАОП Правила будови і безпечної 18.10.94 Держнагляд-  
0.00-1.07-94 експлуатації посудин, що Наказ N 104 охоронпраці  
  працюють під тиском   України  
ДНАОП Правила будови і безпечної 26.05.94 Держнагляд-  
0.00-1.08-94 експлуатації парових і Наказ N 51 охоронпраці  
  водогрійних котлів   України  
ДНАОП Правила будови і безпечної 08.09.98 Держнагляд-  
0.00-1.11-98 експлуатації трубопроводів Наказ N 177 охоронпраці  
  пари і гарячої води   України  
  Зареєстровано: 20.10.98 Мінюст  
    N 674/3114 України  
         
ДНАОП Правила будови і безпечної 07.12.71 Держгіртех-  
0.00-1.13-71 експлуатації стаціонарних   нагляд  
  компресорних установок,   СРСР  
  повітропроводів і газопроводів      
         
ДНАОП Правила безпеки систем 01.10.97 Держнагляд-  
0.00-1.20-98 газопостачання України Наказ N 254 охоронпраці  
      України  
  Зареєстровано: 15.05.98 Мінюст  
    N 318/2758 України  
         
ДНАОП Правила безпечної експлуата- 09.01.98 Держнагляд-  
0.00-1.21-98 ції електроустановок спожи- Наказ N 4 охоронпраці  
  вачів   України  
  Зареєстровано: 10.02.98 Мінюст  
    N 93/2533 України  
         
ДНАОП Правила безпеки при виробниц- 29.10.93 Держнагляд-  
0.00-1.24-93 тві, зберіганні, транспорту- Наказ N 105 охоронпраці  
  ванні та застосуванні хлору   України  
  Зміни: 08.02.95    
    Наказ N 14    
         
ДНАОП Положення про порядок прий- 05.08.92 Кабінет  
0.00-4.02-92 няття в експлуатацію закінче- Постанова Міністрів  
  них будівництвом об`єктів N 449 України  
  державного замовлення      
  Зміни: 06.12.93 Кабінет  
    Постанова Міністрів  
    N 990 України  
ДНАОП Положення про розслідування 17.06.98 Кабінет  
0.00-4.03-98 та облік нещасних випадків, Постанова Міністрів  
  професійних захворювань і N 923 України  
  аварій на підприємствах в      
  установах і організаціях      
         
ДНАОП Положення про порядок накла- 17.09.93 Кабінет  
0.00-4.04-93 дання штрафів на підприємства, Постанова Міністрів  
  установи і організації за по- N 754 України  
  рушення нормативних актів про      
  охорону праці      
         
ДНАОП Положення про видачу Державним 06.10.93 Кабінет  
0.00-4.05-93 комітетом по нагляду за охоро- Постанова Міністрів  
  ною праці власникові підприєм- N 831 України  
  ства, установи, організації      
  або уповноваженому органу доз-      
  волу на початок роботи підпри-      
  ємства, установи, організації      
         
ДНАОП Типове положення про навчан- 17.02.99 Держнагляд-  
0.00-4.12-99 ня з питань охорони праці Наказ N 27 охоронпраці  
      України  
  Зареєстровано: 21.04.99 Мінюст  
    N 248/3541 України  
         
         
ДНАОП Положення про порядок забез- 29.10.96 Держнагляд-  
0.00-4.26-96 печення працівників спеціаль- Наказ N 170 охоронпраці  
  ним одягом, спеціальним взут-   України  
  тям та іншими засобами індиві-      
  дуального захисту      
  Зареєстровано: 18.11.96 Мінюст  
    N 667/1692 України  
         
ДНАОП Типова інструкція з організа- 20.02.85 Держгіртех-  
0.00-5.11-85 ції безпечного ведення газо-   нагляд  
  небезпечних робіт   СРСР  
         
ДНАОП Інструкція про порядок зупин- 30.12.94 Держнагляд-  
0.00-5.13-94 ки експлуатації об`єктів при Наказ N 133 охоронпраці  
  наявності порушень норматив-   України  
  них актів про охорону праці      
  Зареєстровано: 05.01.95 Мінюст  
    N 3/539 України  
         
ДНАОП Тимчасові методичні вказівки 13.05.94 Держнагляд-  
0.00-6.01-94 про порядок видачі дозволів Наказ N 42 охоронпраці  
  на початок роботи підприємств,   України  
  установ, організацій по здій-      
  сненню випуску певного виду      
  продукції або виду робіт      
         
ДНАОП Перелік посад посадових осіб, 11.10.93 Держнагляд-  
0.00-8.01-93 які зобов`язані проходити по- Наказ N 94 охоронпраці  
  передню і періодичну перевір-   України  
  ку знань з охорони праці      
  Зареєстровано: 20.10.94 Мінюст  
    N 154 України  
         
         
ДНАОП Перелік робіт з підвищеною 30.11.93 Держнагляд-  
0.00-8.02-93 небезпекою Наказ N 123 охоронпраці  
      України  
  Зареєстровано: 23.12.93 Мінюст  
    N 196 України  
         
ДНАОП Правила пожежної безпеки в 14.06.95 МВС України  
0.01-1.01-95 Україні      
  Зареєстровано: 14.07.95 Мінюст  
    N 219/755 України  
         
ДНАОП Санітарні правила при зварю-   Мінохорони  
0.03-1.06-73 ванні, наплавці та різанні   здоров`я  
  металів N 1009-73 СРСР  
         
ДНАОП Санітарні правила організації   Мінохорони здоров`я СРСР  
0.03-1.07-73 технологічних процесів та гі-    
  гієнічні вимоги до виробничо-    
  го обладнання N 1042-73  
         
ДНАОП Санітарні норми проектування   Мінохорони здоров`я СРСР  
0.03-3.01-71 промислових підприємств N 245-71  
       
         
ДНАОП Санітарні норми і правила при   Мінохорони  
0.03-3.11-84 роботі з машинами та обладнан-   здоров`я  
  ням, які створюють локальну   СРСР  
  вібрацію, що передається на      
  руки працюючих N 3041-84    
         
ДНАОП Санітарні норми вібрації   Мінохорони  
0.03-3.12-84 робочих місць N 3044-84 здоров`я  
      СРСР  
         
ДНАОП Гранично допустимі рівні маг-   Мінохорони  
0.03-3.13-85 нітних полів частот 50 Гц N 3206-85 здоров`я  
      СРСР  
         
ДНАОП Санітарні норми допустимих   Мінохорони  
0.03-3.14-85 рівнів шуму на робочих місцях N 3223-85 здоров`я  
      СРСР  
         
         
ДНАОП Санітарні норми мікроклімату   Мінохорони  
0.03-3.15-86 виробничих приміщень N 4088-86 здоров`я  
      СРСР  
         
ДНАОП Гранично допустимі рівні (ПДУ)   Мінохорони  
0.03-3.16-86 впливу електричних полів час- N 4131-86 здоров`я  
  тот від 0,06 МГц до 30 МГц   СРСР  
         
         
ДНАОП Санітарні норми та правила   Мінохорони  
0.03-3.21-91 виконання робіт в умовах N 5802-91 здоров`я  
  впливу електричних полів   СРСР  
  промислової частоти (50 Гц)      
         
         
ДНАОП Граничні норми підіймання і 10.12.93 Мінохорони  
0.03-3.28-93 переміщення важких речей Наказ N 241 здоров`я  
  жінками   України  
  Зареєстровано: 22.12.93 Мінюст  
    N 194 України  
         
ДНАОП Положення про медичний огляд 31.03.94 Мінохорони  
0.03-4.02-94 працівників певних категорій Наказ N 45 здоров`я  
      України  
  Зареєстровано: 21.06.94 Мінюст  
    N 136/345 України  
         
ДНАОП Перелік робіт, де є потреба 23.09.94 Мінохорони  
0.03-8.06-94 у професійному доборі Наказ здоров`я  
    N 263/121 України  
      Держнагляд-  
      охоронпраці  
      України  
  Зареєстровано: 25.01.95 Мінюст  
    N 18/554 України  
         
ДНАОП Перелік важких робіт і робіт 31.03.94 Мінохорони  
0.03-8.07-94 з шкідливими і небезпечними Наказ N 46 здоров`я  
  умовами праці, на яких забо-   України  
  роняється застосування праці      
  неповнолітніх      
  Зареєстровано: 28.07.94 Мінюст  
    N 176/385 України  
         
ДНАОП Перелік важких робіт і робіт 29.12.93 Мінохорони  
0.03-8.08-93 з шкідливими і небезпечними Наказ N 256 здоров`я  
  умовами праці, на яких забо-   України  
  роняється застосування праці      
  жінок      
  Зареєстровано: 30.03.94 Мінюст  
    N 51/260 України  
         
ДНАОП Типові норми безплатної видачі 12.02.81 Держком-  
0.05-3.03-81 спецодягу, спецвзуття та інших   праці СРСР  
  засобів індивідуального захис-      
  ту робітникам і службовцям      
  скрізних професій та посад      
  усіх галузей народного госпо-      
  дарства і окремих виробництв      
  Зміни: 21.08.85    
    Постанова    
    N 289/п-8    
         
         
  Зміни: 06.11.86    
    Постанова    
    N 476/п-12    
         
ДНАОП Типові норми безплатної видачі 10.06.98 Укрсільгосп-  
0.00-3.03-98 спеціального одягу, спеціального Постанова охоропраці  
  взуття та інших засобів індивіду- N 116    
  ального захисту працівникам      
  м`ясної і молочної промисловості      
         
ДНАОП Правила безпечної експлуа- 06.10.97 Держнагляд-  
1.1.10-1.01-97 тації електроустановок Наказ N 257 охоронпраці  
      України  
         
НАОП Правила техніки безпеки і 22.05.86 Мінхіммаш  
1.4.10-1.04-86 виробничої санітарії при   СРСР  
  електрозварювальних роботах      
         
НАОП Правила техніки безпеки при 17.11.77 Мінм`ясомол-  
1.8.20-1.02-77 експлуатації водопровідних   пром СРСР  
  та каналізаційних споруд і      
  мереж підприємств м`ясної      
  та молочної промисловості      
         
НАОП ОСТ 27-31-472-80 Устаткуван-   Мінлегхарчо-  
1.8.20-2.26-80 ня для упаковування рідких   маш СРСР  
  харчових продуктів у скляні      
  пляшки. Вимоги безпеки      
         
НАОП ОСТ 49-180-81 Роботи вантаж-   Мінм`ясомол-  
1.8.20-2.30-81 норозвантажувальні в холо-   пром СРСР  
  дильниках. Вимоги безпеки      
         
НАОП Правила будови і безпечної 27.02.88 Держагро-  
2.2.00-1.10-88 експлуатації фреонових   пром СРСР  
  холодильних установок      
         
НАОП Правила будови і безпечної 27.09.90 Держкомітет  
8.1.00-1.04-90 експлуатації аміачних   Ради Мініс-  
  холодильних установок   трів СРСР з  
      питань про-  
      довольства  
         
  Правила устройства электроус- 05.10.79 Міненерго  
  тановок (ПУЭ)   СРСР  
         
  Типове положення про пожежно- 27.09.94 МВС України  
  технічну комісію (ПТК) Наказ N 521    
         
  Типове положення про спеціаль- 17.11.94 МВС України  
  не навчання, інструктажі та Наказ N 628    
  перевірку знань з питань по-      
  жежної безпеки на підприємст-      
  вах, в установах та органі-      
  заціях України      
         
  Положення про добровільні по- 27.09.94 МВС України  
  жежні дружини (команди) Наказ N 521    
         
  Типове положення про пожежно- 27.09.94 МВС України  
  технічну комісію Наказ N 521    
             

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
К А Р Т А - П А С П О Р Т| Продовження таблиці 1

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)