Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція

Читайте также:
  1. B. Аналіз шуму системи.
  2. АВТОМАТИЗОВАНІ ВІДЕОКОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
  3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи
  4. Будова ливарної системи
  5. Будова симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Будова парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.
  6. Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних операцій
  7. Еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

О. Г. ВЕЛИЧКО, О. Г. ШАТОХІН, Ю. Г. МОМОТ

 

 

МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

 

Частина 1

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради академії

як опорний конспект лекцій

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2010


УДК 339/72

Величко О. Г., Шатохін О. Г., Момот Ю. Г. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Частина 1: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 55с.

 

 

Наведені питання еволюції світової валютної системи, основ формування міжнародних валютно-фінансових відносин, національного регулювання валютно-фінансових потоків, операцій на міжнародних валютних ринках та інше.

Призначений для студентів спеціальності 7(8).050206 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Табл. 4. Бібліогр.: 5 найм.

Друкується за редакцією співавторів.

 

 

Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.

 

 

Рецензенти: К.Ф. Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)

І. Г. Романовський, канд. техн. наук, доц. (ДІПОпром)

 

© Національна металургійна академія

України, 2010

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП 4

1 Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція 5

1.1 Національна та світова валютні системи 5

1.2 Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька

система золотодевізного стандарту 7

1.3 Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи 8

2 Регіональні валютно-фінансові угруповання 11

2.1 Валютні блоки 11

2.2 Валютні зони 11

2.3 Валютний союз ЄС 12

3 Форми національного регулювання валютно-фінансових потоків 16

3.1 Валютно-фінансова політика держави 16

3.2 Валютні обмеження та валютні ризики 17

3.3 Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри 19

4 Основи теорії обмінних курсів 23

4.1 Поняття та види валютного курсу 23

4.2 Валютний курс і чинники, що впливають на його формування 26

4.3 Теорії регулювання валютного курсу 29

5 Операції на міжнародному валютному ринку 33

5.1 Валютні ринки 33

5.2 Операції на валютних ринках 36

5.3 Світові ринки золота 49

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 54

 


ВСТУП

 

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини — складова частина і одна з найскладніших сфер ринкового господарства. У міру інтернаціоналізації і глобалізації світового господарства збільшуються міжнародні потоки товарів, послуг і особливо капіталів і кредитів.

В курсі «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» вивчаються економічні категорії, закономірності розвитку, основні принципи і форми організації цих відносин.

Вживання методу системного підходу до вивчення даного курсу визначає наступні його задачі:

1) розгляд міжнародних кредитно-розрахункових та валютних відносин як сукупності економічних відносин, що мають прямий і зворотний зв'язок з суспільним відтворюванням;2) дослідження структури і принципів організації сучасної світової валютної системи, світових фінансових центрів, міжнародних розрахункових, кредитно-розрахункових та валютних операцій;

3) аналіз взаємодії структурних елементів валютно-кредитних і фінансових відносин на національному і міжнародному рівнях.

Велику увагу надане двом регуляторам міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин — ринковому і державному.

Навчальна дисципліна „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки (шифр – ЗПП).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

— знати технологію здійснення валютних операцій, різних форм міжнародних розрахунків та загальноприйняті міжнародні правила, що застосовуються банками при обслуговуванні суб’єктів ЗЕД;

— застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, що стосуються технології здійснення валютних операцій;

— розраховувати крос-курси валют та визначати ефективність кредитно-розрахункових операцій;

— використовувати методи хеджування валютних ризиків;

— та інше.


Світові валютно-фінансові системи та їх еволюція


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту | Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи | Валютний союз ЄС | Валютно-фінансова політика держави | Валютні обмеження та валютні ризики | Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри | Типи офшорних компаній. | Поняття та види валютного курсу | ВИЗНАЧЕННЯ КРОС-КУРСУ | Валютні ринки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Индивидуальное задание на период практики| Національна та світова валютні системи

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)