Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

TÜRKİYE'DE KÖY HAYATI

Türkiye bir tarım ülkesidir. İstatistikler gösteriyor ki Türkiye nüfusunun %82 si köylü, %18-i kentlidir. Bu nüfusun yüzde seksen kadarı tarım işleriyle geçinir. Bununla beraber sırf sanayi değil, bu ülkenin ziraatı da esaslı bir gelişmeye muhtaçtır. Türk köylüsü ne iş yapar, neyle geçinir?

Ülkenin doğu bölgelerinde köylüler en çok hayvan yetiştirirler. Nitekim ülke topraklarının %50, 2 sini çayırlar teşkil eder. Bununla beraber büyük miktarda hayvan sahibi vatandaşlar azdır. Mühim bir kısım köylüler (sığırtmaç ve) çoban olarak çalışırlar. Çobanlar kendi koyun ve mallarını ve çok hallerde (çok defa) her hangi bir ağanın hayvanlarını sürerler.

Türk köylüsünün çoğu toprak işleriyle uğraşır. Gerçi sürülen veya ekilen topraklar memleket topraklarının ancak % 16, 6 sıra teşkil eden (Toprakların kalan kısmı ormanlar (% 15, 3), mahsul getirmeyen topraklar (%14, 8), sebze ve meyva bahçeleri, bağlar (% l, 8), nihayet göller (ve bataklıklar1) (% l, 3) dür). Ekilen toprakların %70 kadarı birkaç bin toprak beyinin elinde. Büyük toprak sahipleri faldı; topraksız

1 batak(lık) — болото


veya az topraklı köylüye toprak dağıtmak niyetinde değildirler, bu çeşit köylüyü kendi çiftliklerinde, kendi tarlalarında çalıştırmayı yeğlerler. Bundan dolayı da ülkede şimdiye dek esaslı bir toprak kanunu kabul edilmemiştir. Türk çiftçilerinin önemli bir kısmı eskisi gibi topraktan yoksundur.

Fakir, az topraklı köylünün elindeki toprak ufak parçalar halinde olup çift sürme işinde eski aletler kullanılır. (Örneğin karasapan1). At, öküz hatta inek gibi canlı aletler de doğalca çok çalıştırılır. Toplanan ürün de çokluk kıt olur. Gerçi Türkiye'de asri tarım makinaları yok değildir, amma bunlar kural olarak toprak ağalarının elindedir. Köylünün çoğu paradan ve binaenaleyh zirai teknikten mahrumdur.

Uzmanlar açıklıyor ki ülkede en çok ekilen nebatların başında buğday, arpa ve mısır gelir. Bunlar her yerde iyi yetişir. Karadeniz sahillerinde yetiştirilen tütünler dünyaca meşhurdur.

Köylülerin bir kısmı bağcılıkla meşguldür. Türkiye'nin iklimi ve toprağı bağcılığa çok elverişlidir (müsaittir). Bundan dolayı bağlıklarla meyva bahçeleri her tarafa yayılmıştır. Burada üzüm, armut, elma gibi her nevi meyva yetiştirilir.


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Форма на -ıp | СЛОВАРЬ | На закрепление ключевых слов двенадцатого урока. ) | STANBUL'DA EĞLENCELER | TEMRİNLER | ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК ON ÜÇÜNCÜ DERS | Устраните в выделенных глаголах аффикс побудительного залога | Ccedil;ALIŞTIRMALAR | Ccedil;ALIŞTIRMALAR | Et suyu— мясной бульон |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ccedil;ALIŞTIRMALAR| LOKANTA

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)