Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гносеологія філософів України-Руси зводилась до осягнення

Читайте также:
  1. Гносеологія досліджує
  2. Досягнення генетичної інженерії
  3. Досягнення та втрати української культури в 1920- ті, 1930 – ті рр.
  4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ
  5. ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
  6. Що ми повинні зробити для досягнення цілей іншої команди?

а) Бога

б)„чудотворень"

в) природи

г) суспільства

ґ) культури

28. Особливий персоналістичний погляд на українську людину продемонстрували:

а) М.Гоголь

б) Т.Шевченко

в) П.Юркевич

г) Г.Сковорода

29.В основі світогляду Т.Шевченка був:

а) україноцентризм

б)антропоцентризм

в) природоцентризм

г) релігіецентризм

ґ) психоцентризм

30.Новий тим української людини як „людини нового духу", яка добре знає як реалізувати поставлену мету, був започатковали:

а) І.Франко

б) М.Грушевський

в) Д.Донцов

г) М.Міхновський.

Тестові завдання до змістового модуля «Основи філософії»

(Використовується як підсумковий при обсязі читання лекцій у 36 годин)

 

1.Філософію ми розуміємо як:

a) форму духовного життя

б)форму матеріального життя

в)форму самонавіювання

г)форму медитації

2. Філософія є:

а)практичною основою світогляду

б)теоретичною основою світогляду

в)мистецькою основою світогляду

г)політичною основою світогляду

3.Філософія є не самим світоглядом, а лише формою його:

а)практичного обґрунтування і вираження

б)теоретичного його обґрунтування і вираження

в)повсякденного його обґрунтування і вираження

г)позанаукового його обґрунтування і вираження

4.Філософію найперше називали любов’ю до мудрості, тому що:

а)вона дає людині засіб для самовдосконалення

б)мудрість властива лише богам, а людині лише прагнення до неї

в)вона дає людині можливість виносити правильні рішення

г)філософи мали дуже багато знати

5.Філософське знання є:

а)науковим

б)світоглядним

в)практичним

г)теоретичним

6.Показником теоретичності філософського знання є те, що її цеглинками є:

а)абстракції

б)категорії

в)поняття

г)символи

№8,0,1,1,1,120

7.За історичним типом світогляд поділяється на:

а)повсякденний

б)міфологічний

в)теоретичний

г)філософський

ґ)досвідний

д)релігійний

ж)практичний

з)науковий

№10,0,1,1,1,120

8.Специфіка філософського знання порівняно з науковим полягає в тому, що воно є:

а)приблизним

б)суб’єктивованим

в)абстрактним

г)світоглядним(універсальним)

9.До функцій філософії слід віднести:

а)пізнавальну

б)світоглядну

в)регулятивну

г)критичну

ґ)догматичну

д)комунікативну

ж)розвиваючу

з)прогностичну

10.До розділів філософського знання відносимо:

а)кінематику

б)метафізику

в)мантику

г)онтологію

ґ)кінезіологію

д)антропологію

ж)мізантропію

з)філософію суспільства

і)євгеніку

й)філософію природи

к)гносеологію

л)пропедевтику

м)епістемологію

н)алхімію

р)аксіологію

п)методологію

 

11. Під онтологією слід розуміти:

а) розділ філософії, що досліджує вартощі буття;

б) розділ філософії, що досліджує сутність людини;

в) розділ філософії, що досліджує сутність буття світу;

г) розділ філософії, що досліджує сутність пізнання12.Основним об'єктом вивчення онтології є:

а) світ як певна реальність і визначеність людського буття;

б) світ суспільства як цілісності;

в) ідеальний світ;

г) матеріальний світ

13.До різновидів онтологій належать:

а)екзистенціялізм

б)монізм

в)патерналізм

г)дуалізм

ґ)структуралізм

д)плюралізм

14.До абсолютних термінів онтології відносимо:

а)буття само по собі

б)буття

в)об’єкт

г)річ

ґ)суб’єкт

д)єдине

ж)ціле

з)окреме

15.До відносних термінів онтології належать:

а)правда

б)істина

в)гармонія

г)добро

ґ)катарсис

д)краса

16.До основних видів реальності відносять:

а)соціальну

б)природну

в)об’єктивну

г)культурну

ґ)суб’єктивну

17. Для піфагорійців досконалий, довершений світ має назву:

а) космос

б) Земля

в) хаос

г) Сонце

18.В античній європейській філософії першими порушили проблему буття:

а) кіренаїки

б) епікурійці

в) софісти;

г) елеати

19.До противників геліоцентричної системи відносять:

а)Джордано Бруно

б) Коперніка

в) Ньютона

Загрузка...

г) Птоломея

20.Авторство геліоцентричної моделі світу належить:

а)Дж. Бруно;

б) Галілею;

в) Копернікові

г) Кузанському

21.Субстанційну концепцію простору і часу залишив поза своєю увагою:

а)Демокріт;

б)Епікур;

в)Аристотель;

г)Ньютон;

22. Згідно з постнекласичними поглядами до фундаментальних сутностей буття відносять:

а)інформацію;

б)рух;

в)час;

г)простір;

23. Згідно із Імануїлом Кантом,ідеальний зміст свідомості виокремлються трьома головними способами:

а)словом;

б)інтонацією;

в)поглядом;

г) тестом;

ґ) текстом

24. Найзагальніша форма(статус) існування свідомості:

а) ідеальність;

б) здоровий глузд

в) цілепокладальність

г) смисложиттєвість

25. Які із наведених прізвищ причетні до творення концепції психоаналізу:

а)Л.Фойєрбах

б)З.Фройд

в)М.Шелер

г)К.-Г.Юнг

26. До вищого рівня раціонального пізнання слід віднести:

а) мислення;

б) розум;

в) розсудок;

г)обчислення;

27.У якій формі руху знання втілена чітка фіксація знання про незнання:

а) у проблемі

б) у гіпотезі

в) у теорії

г) у факті

28. До методів емпіричного рівня пізнання відносимо:

а)здоровий глузд

б)спостереження

в) «хлопський розум»

г)вимірювання

ґ)експеримент

д)фантазію

29.До методів теоретичного рівня пізнання відносимо:

а)стилізацію

б)формалізацію

в)класифікацію

г)математизацію

30.Наукове пізнання відрізняється від повсякденного тим, що воно є:

а)наперед продуманим

б)методично зорганізованим

в)правильним

г)спрямованим

31.Метод наукового пізнання, це:

а) просто спосіб

б)методика

в)просто засіб

г) це систематизований спосіб досягнення теоретичного або практичного результату на основі певних принципів

32. Антропогенез розглядається в контексті космогенезу у вченні:

а) Ч. Дарвіна;

б)П. де Шардена;

в)Н. Коперніка;

г) Д.Бруно

33. Особа — це:

а) сукупність властивостей характеру, темпераменту і вольових настанов;

б) продукт суспільних відносин;

в)особина людського роду;

г)індивідуальна субстанція духовного життя суспільства

34.До прикмет особи слід віднести:

а)здатність до фантазування

б)здатність до пізнання

в)здатність до анархії

г)здатність до любові

ґ)здатність до ненависті

д)наявність волі

ж)об’єктність щодо права

з)суб’єктність щодо права

і)холуйство

й)гідність

к)повнота вираження

л)повнота буття

35. Суспільство,це:

а) Сукупність осіб, поєднаних поміж собою зв’язками, відношеннями, інтересами

б) Система відносин, що поєднує поміж собою осіб, їх відношення, інтереси, зв’язки

36.Під суспільним прогресом слід розуміти:

а) виробничий поступ

б)належний рівень розвитку суспільства

в)стан суспільства в цілому на певному етапі розвитку

г)поступовий рух суспільства від простих форм до складніших

37.Які головні методологічні підходи застосовані у сучасному філософському аналізові історії:

а)прогресистський підхід

б)діалектичний і історичний матеріалізм К.Маркса(формаційний підхід)

в)регресистський підхід

г)цивілізаційний підхід

ґ)колообігу підхід

д)стадійний підхід

38. Кому належить авторство теорії стадій економічного зростання суспільства:

а)Р.Арону

б)В. Ростоу

в)Д.Беллу

г)З.Бжезінському

39.Аксіологію ми означуємо як розділ філософії, що вивчає(вибрати):

а)виникнення вартостей

б)розвиток вартостей

в)структуру вартостей

г)здійснення вартостей

40.Від Протагора і по Гегеля включно буття і вартості:

а)розчленовувалися

б)не розчленовувалися

в)вважалося, що вартості задаються буттям

г)вважалося, що вартості не задаються буттям

41. Аксіологічний підхід до аналізу культури передбачає погляд на неї як на:

а)здійснення фантазій

б)здійснення мрій

в)здійснення вартостей

г)здійснення задоволення

42.Дійсність вартостей:вартісне відношення як і самі вартості засвідчують себе під час:

а)процесу переживання

б)процесу оцінювання

в)процесу хвилювання

г)процесу роздратування

43.Любов є:

а)споглядальним прагненням вартостей

б)діяльним прагненням вартостей

в)пасивним прагненням вартостей

г)рефлексивним прагненням вартостей

44.Культура відрізняється від природи насамперед тим, що є(виберіть потрібне):

а)безпосередньою реальністю

б)штучною реальністю

в)оформленою реальністю

г)речовою реальністю

45.До теорій культури ми відносимо:

а)речова

б)натуралістична

в)психологічна

г)етнолого-історична

ґ)виробнича

д)аксіологічна

ж)знаряддєва

46.До теорій культури ми відносимо:

а)структурно-функціональна

б)спортивна

в)ігрова

г)гедоністична

ґ)знакова

ж)моністична

з)діалогічна

47.Проблему малоросійства в культурі досліджували:

а)В.Винниченко

б)Є.Маланюк

в)М.Скрипник

г)Д.Затонський

48.Зі сторони втілення її повноти, українську культуру в радянський час українська поетка Ліна Костенко називала:

а)зупиненою

б)заблокованою

в)замріяною

г)заромантизованою

49.До структури культури відносять наступні елементи:

а)діагональна

б)елітарна

в)повсякденна

г)масова

ґ)емоційна

д)субкультура

ж)кримінальна

з)порівняльна

і)вигнана

№75,0,8,1,1,120

50.Хто із українських культурних діячів, які проживали у Західній Європі у ІІ половині 20ст. вбачав за Україною можливість порятунку Європи від цивілізаційної, зокрема, екологічної, кризи:

а)О.Кульчицький

б)І.Мірчук

в)В.Янів

г)І.Лисяк-Рудницький

 

Автор _____________________/Джунь В.В./

 

 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Опис навчальної дисципліни | Програма навчальної дисципліни | Р Е Ф Е Р А Т И | Іспитові вимоги | Структура навчальної дисципліни | Пояснювальна записка | Лише як гносеологічну категорію матерію розглядає | Згідно даних музею Антропології у Парижі, знайдені найдавніші людські рештки мають вік | Гносеологія досліджує | Об’єктом раціонального пізнання постають |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вартості можна означити як категорію аксіології, що позначає| Оцінювання навчальних досягнень учнів.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.031 сек.)