Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підготовка рухомого складу, що використовуються для переве-зень особового складу ешелонів, варт, кухонь і продовольства.

Читайте также:
  1. II. Вимоги до складу митного органу
  2. IX. Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу
  3. quot;Підготовка керівника до занять".
  4. X. Особливості видачі товарів зі складу митного органу
  5. Вагони, що використовуються для військових перевезень.
  6. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ РУХОМОГО СКЛАДУ НА РІЗНИХ МАРШРУТАХ
  7. Вимоги до митного ліцензійного складу

Для перевезення особового складу ешелонів, діючих похідних кухонь і запасу продовольства на шлях слідування використовуються криті вагони. Во-ни обладнюються спеціальними пристосуваннями (військовим обладнанням).

Військове обладнання критих вагонів поділяється на з’ємне і нез’ємне.

Нез’ємне військове обладнання - це деталі, які щільно кріпляться до кузова і є невід”ємною часткою критого вагону.

До нез”ємного військового обладнання відноситься:

верхні, середні та нижі настінні дошки з вирізами та без них, які призна-чені для укладання полок з дошок з”ємного обладнання;

підпірки під перелічені настінні дошки;

дверні бруски;

колобашки та пристосування до них;

кронштейн для ружейної зубчатки;

дверні ручки;

ліхтарні крюки;

великий та малі упорні бруски з прокладками.

До з’ємного військового обладнання (ЗВО)відноситься:

дошки, дверні закладки, ружейні зубчатки, пічки, рами віконні з полоз-ками, стрем”янка, відро пожежне, ліхтарі, драбина дерев”яна, ящик для вугіл-ля, кочерга, кухонний залізний конус, мітла, совок, лист для заділки люку,

піддонний лист.

З’ємне військове обладнання встановлюється в критому вагоні тільки на час використання його для перевезень особолвого складу, діючих кухонь і запасу продовольства, після чого воно забирається з вагону.

В залежності від характеру використання вагонів в процесі перевезення розрізняють обладнання для перевезення у вагоні людей, діючих похідних ку-хонь та запасу продовольства.

Для перевезення особового складу в чотиривісному вагоні біля кожної лобової стіни – встановлюються: нари з дошок, укладенні на настінні дошки у три яруси. Нижній ярус з дев”яти, середній з вісьми, верхній з семи дошок

В середній частині вагону з кожної сторони дверного пройому вкла-дається по одному (верхньому) ярусу нар з вісьми дошок кожній. Одна з до-шок зі сторони віконної рами вкладається на ребро.

Для того щоб влізти на нари в середній частині вагону використовує-ться драбина. ЇЇ приставляють до опорної дошки, яка своїми кінцями вкладає-ться в гнізда дверних стійок.

В чотиривісному вагоні в опалювальний період встановлюються дві піч-ки по одній в кожній половині.

Криті людські вагони повинні подаватись повністю обладнаними:

по-нічному (нари обладнанні для лежання);

по-денному (обладнанні з місцями для сидіння).

При підготовці до військових перевезень керуються Настановою по пе-ревезенню військ і Правилами технічної експлуатації залізниць України.

Підготовка вагонів для перевезень особового складу, діючих похідних кухонь і запасу продовольства включає:

дозиметричний, хімічний і біологічний контроль;

технічний і комерційний огляд з метою відбору вагонів, придатних для

включення до складу військового потягу;

очищення, промивання і дезинфекція (санітарна обробка) відібраних ва-гонів;дезактивацію і дегазацію вагонів у випадку необхідності;

обладнання вагонів, призначених для перевезення людей, діючих похід-них кухонь і запасу продовольства з”ємним військовим обладнанням;

контрольний комісійний огляд зформованих ешелонів представниками залізниці і установ військових сполучень.

Дозиметричний, хімічний та біологічний контроль здійснюється у воєн-ний час силами та засобами залізниці. За відсутністю цих засобів військовий комендант залізничної дільниці може залучати до цієї роботи хіміків-дозимет-ристів із складу військ, що перевозяться або з місцевого гарнізону.

Технічний та комерційний огляд рухомого складу здійснюється з метою відбору вагонів придатних до включення в склад оперативних і людських військових потягів.

Кількість відібраних при огляді вагонів повина бути на 10-15% більше потреби, так як деяка частина з них за тими чи іншими причинами (обста-винами) може бути забракована.

Для перевезення особового складу, діючих похідних кухонь і запасу продовольства забороняється використовувати вагони зараженні і забруднені, а також зловонні.

Загрузка...

 

Середні витрати часу на санітарну обробку критого чотирьохосного ва-гону (платформи) приблизно такі:

зволоження сміття –2 хв, механічне очищення –4 хв, промивка-5 хв, де-

зинфекція-3 хв.

Після санітарної обробки вагони, що призначені для перевезення осо-бового складу, діючих похідних кухонь і запасу продовольства, обладнуються ЗВО, а потім формуються у потяги.

При формуванні військового потягу дотримуються вимог, передбачених Правилами технічної експлуатації і Настановою по перевезенню військ. Схема формування військового потягу повина:

забезпечити раціональне використання навантажувально-вивантажува-льних пристроїв;

сприяти кращому обслуговуваню особового складу ешелону;

допускати зміну напрямку руху без переформування;

забезпечити зручне керування ешелоном;

забезпечити виконання вимог захисту, оборони і охорони.

Формування військових потягів проводиться згідно завдань військового коменданта залізничної дільниці, які пред”являються органам залізничного транспорту. У пред”явленому завданні військовий комендант вказує порядок постановки вагонів у кожному складі потягу.

Склад військового потягу формується по слідуючому принципу:

пасажирські і людські вагони, як правило, встановлюють в середній час-тині поїзду;

платформи і напіввагони з технікою – по обидві сторони від них.

Така розстановка вагонів дає можливість більш раціонально використо-вувати навантажувально-вивантажувальні пристрої, а також розосереджувати навантажувально-вивантажувальні роботи. Вагони з діючими кухнями і запа-сом продовольства розміщуються біля груп людських вагонів.

Для кращого управління ешелоном вагон начальника ешелона необхід-но розміщувати в середній частинні людских вагонів.

З метою забезпечення вимог захисту, охорони і оборони вагони для роз-міщення команд зв”язку і РХБ захисту необхідно розміщувати біля вагону начальника ешелону.

Формування військового потягу повино забезпечувати правильну роз-становку вагонів по складу поїзда.

По закінченню формування складу військового поїзду він підлягає конт-рольному огляду, який проводиться комісією в складі голови - начальника

станції або його заступника та членів комісії - начальника вагоного депо, санітарного лікаря та військового коменданта або їх представників.

При контрольному огляді комісією перевіряється:

порядок розміщення вагонів в складі поїзду згідно вимог ПТЕ і схеми формування поїзду;

технічна справність кожного вагону, який включено до складу поїзда;

якість очистки та промивки підлоги, стелі та стін кожного вагону;

якість очистки шкла віконних рам та ліхтарів;

відсутність цвяхів які виступають зі стін та підлоги;

відсутність написів, за виключенням порядкового номеру вагону;

 

відсутність у вагонах, особливо у людських, запаху;

правильність нарізки дошок;

правильність встановлення віконих рам;

щільність прилягання пічних дверцят;

правильність обладнання вагонів під кухні (правильність виведення ди-мовитяжних труб та ін.)

Результати контрольного огляду оформляються актом, один примірник якого залишається військовому коменданту залізничної дільниці і станції або станції.

Обладнанні вагони передаються начальнику станції по здаточній відо-мості. Відомість складається в чотирьох примірниках: перший залишається у вагоному депо, другий начальнику станції, третій у службу перевезень уп-равління залізниці, четвертий з документами на станцію навантаження.

По закінченню контрольного огляду криті вагони повинні бути оплом-бованні до прийому начальником ешелону. Орієнтовний час на контрольний

огляд одного критого вагону складає 1 хв, платформи 0,5 хв, на опломбування вагону 0,5 хв.

Роботи, пов’язанні з підготовкою рухомого складу, виконуються силами і засобами різних служб залізничного транспорту, тому для правильної орга-нізації роботи необхідно:

зосередження безпосереднього керівництва всіма видами робіт однією людиною (начальником станції);

об’єднання робочих у комплексні бригади;

організація робіт на основі єдиного графіку технологічного процесу;

організація постійного контролю зі сторони лінійних органів ВІСП за ходом робіт.

У воєнний час інколи необхідно буде проводити підготовку рухомого складу для військових перевезень на залізничних станціях, які непристосо-ванні для цих цілей. В таких випадках відбір, санітарну обробку і обладнання вагонів приходиться проводити на одній колії. Порожній рухомий склад по-дається на крайню колію, де його зустрічають робітники технічного і санітар-ного огляду. Після огляду проводиться очистка, промивка та дезинфекція віді-браних вагонів.

З метою економії часу і у випадку відсутності на данній станції водоза-безпечення при великій кількості рухомого складу, який промивається, до промивочного потягу повина бути причіплена цистерна з водою.

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 69 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пантеон. Реконструкция. | Вилла Адриана в Тиволи. II в. | Марк Аврелий. Конная статуя. II в. Рим, Капитолий. | Базилика Северов в Лептис Магне. Деталь рельефа. III в. | Тема № 5: Загальні вимоги безпеки | Температура стисненого повітря залежно від його тиску. | Фарбування і нанесення написів на балони | Особливості підготовки пасажирських вагонів для перевезення особового складу у складі військових ешелонів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вагони, що використовуються для військових перевезень.| Підготовка рухомого складу для перевезення військових вантажів

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)