Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вагони, що використовуються для військових перевезень.

Читайте также:
  1. Особливості підготовки пасажирських вагонів для перевезення особового складу у складі військових ешелонів
  2. Підготовка рухомого складу для перевезення військових вантажів
  3. Підготовка рухомого складу, що використовуються для переве-зень особового складу ешелонів, варт, кухонь і продовольства.

Тривалiсть: 2 години.

 

Лiтература та керiвнi документи:

1. Учебник “Военные сообщения” часть 2, издания 1971 г.

2. "Наставление по перевозкам войск". Приказ МО 1983 г. № 180.

3. “Інструкція по експлуатації рефрижираторного рухомого складу у

міжнародному сполученні між державами – учасниками Співдруж-

ності, Латвійської, Литовської та Естонської республік”. № ДЧ – 479

від 01.01.99 р.

 

Вступ

У сучасних умовах ведення бойових дій залізничний транспорт зали-шається в нашій державі основним видом транспорту по виконанню масових військових перевезень. Від його розвитку і правильного використання зале-жить своєчасне і якісне перевезення військ та військових вантажів.

Сучасний рухомий склад, який експлуатується на залізницях і його тех-нічні характеристики, дозволяє перевозити військову техніку та майно майже всіх видів.

Але, для перевезення особового складу військових частин, боєприпасів, небезпечних вантажів, продуктів харчування та деяких інших матеріальних засобів необхідна додаткова підготовка залізничного рухомого складу робо-чого парку.

Підготовка рухомого складу під військові перевезення проводиться на крупних дільничних станціях, де є велика кількість порожніх вагонів, а також де є спеціальні улаштування для санітарної обробки вагонів, вагонні депо або вагоноремонтні та дизенфікаційні пункти, тощо.

 

Вагони, що використовуються для військових перевезень.

Для виконнання військових перевезень використовуються стандартні вагони вантажного і пасажирького парків. Вийняток становлять спеціальні ва-гони і вагони, які мають нестандартні розміри.

Основну масу вагонів, які використовуються для військових перевезень становлять вагони вантажного парку. До них відносяться: платформи, напів-вагони, криті вагони, цистерни, ізотермічні вагони, транспортери.

На сучасному етапі для перевезення техніки залізницею надаються платформи робочого паркуабоплатформи для перевезення великоваго-вих контейнерів(на два або на три контейнери) з дерев”яною підлогою, що придатні для навантаження колісної техніки.

Платформи робочого паркупризначені для перевезення колісних та гусеничних машин, лісних, штучних та інших вантажів, що не потребують захисту від атмосферних опадів.

Характеристики основних видів платформ приведені у таблиці 1.

Табл.1

Тип вагону Чотирівісна плат- форма з металевими бортами, модель 13-401 Чотирівісна плат-форма, модель 13-Н453 Чотирівісна плат-форма збільшеної довжини, модель 13-491
Призначення Перевезення коліс-них та гусеничних машин, лісних, штучних та інших вантажів Перевезення коліс-них та гусеничних машин, лісних, дов-гомірних вантажів, вантажів в ящичній упаковці Перевезення 3-х 20-ті тонних контейне-рів, колісних та гусеничних машин, лісних, довгомірних вантажів, вантажів в ящичній упаковці
Вантажопідйомність 70 тон 63 тони 66.5 тони
Тара вагону 20.92 тони 22 тони 26.5 тони
Габарит О-ВМ (01-Т) О-ВМ (01-Т) О-ВМ (01-Т)
База вагону 9720 мм 9294 мм 14400 мм
Довжина по автозчепкам 14620 мм 14194 мм 19620 мм
Ширина 3140 мм 3140 мм 3060 мм
Висота від рівня головки рейки 1310 мм 1253 мм 1807 мм
Довжина кузова внутрішня 13300 мм   18300 мм
Ширина кузова внутрішня 2770 мм 2870 мм 2760 мм

 Використання напіввагонів з шириною не менше 2350 мм (за такою шириною можливе завантаження в напіввагони і розвантаження з них техніки своїм ходом) при навантаженні військових ешелонів та транспортів можливо по узгодженню з органами військових сполучень. За умови кранового наван-таження і вивантаження можливе використання напіввагонів і для іншої техні-

ки. Заміна платформ напіввагонами здійснюється з розрахунку фактичної по-треби.

Криті вагони використовуються для перевезення особового складу, діючих на шляху прямування кухонь, продовольства, боєприпасів та інших вантажів, які піддаються псуванню від атмосферних опадів та згідно тех-нічних умов підлягають перевезенню в цих вагонах.

Загрузка...

Цистерни мають широке застосування при виконанні військових пере-везень, головним чином для перевезення різноманітного роду рідини (пальне, мастила, рослинна олія та ін.)

Цистерни Укрзалізниці, призначені для перевезень газу, нафти, дизель-ного пального, мастильних матеріалів, мають нижні зливні пристрої, а в окре-мих цистернах змійовики для підігрівання в”язких рідин при зливі їх у зимо-вий час.

Цистерни, які призначені для перевезень бензину, нижнього зливного пристрою не мають. Найбільше застосування для перевезень світлих нафто-продуктів і нафти знайшли чотирьохвісні цистерни з місткістю котла 50–60 м³ та вантажопід”ємністю 50– 55 тон.

Крім приведених вище цистерн, для військових перевезень знаходять широке застосування різного роду спеціальні цистерни (для перевезень окис-лювачів, кислот, зріджених газів), які можуть бути власністю військових час-тин або підприємств.

Ізотермічні вагонивикористовуються при виконанні перевезень мате- ріальних засобів, в першу чергу продовольства, що швидко псується. Також в ізо-термічних вагонах, в окремих випадках, можуть перевозитися речове та інше майно. Але, вартість перевезення із застосуванням ізотермічних вагонів знач-но удорожчує перевозку.

Для кращої організації перевезень вантажів, що псуються, і забезпечен-ня їх зберігання, холодильне господарство Укрзалізниці виділено в самостій-ний підрозділ – державне підприємство “Укррефтранс” м. Фастів.

В межах залізниць роботою холодотранспорту керують представники центру “Укррефтранс”. Завданням цих центрів є:

організація перевезень вантажів, що швидко псуються, по Укрзалізниці, по залізницям СНД та залізницям Європи;

прийом заявок від відправників та виконання плану перевезень, плану регулюваня парку ізотермічних вагонів.

Для перевезення вантажів, що швидко псуються, використовується слі-дуючий парк ізотермічних вагонів:

рефрежераторні секції, які складаються з чотирьох вантажних та одного технічного вагону (в залежності від заявки відправника, рефрежераторна сек-ція може бути скомпанована два- три вантажних вагони і один технічний), во-ни призначені для перевезення всіх категорій вантажів, що псуються;

вагони-термоси вантажопідйомністю 60 тон;

криті вагони з утеплиним кузовом вантожопідйомністю 50-53 тони.

Вагони-термоси і криті вагони з утеплиним кузовом використовую-ться для перевезення пакетованих вантажів, мінеральної води, консервованих продуктів та інш.

Вагони-транспортери можуть застосовуватись на залізницях для пере-везень важких, негабаритних та довгомірних військових вантажів.

Пасажирські вагони використовуються при виконанні оперативних пе-ревезень для перевезення особового складу ешелонів, пораненних і хворих в складі військово-санітарних поїздів та летючок.

При виконанні масових перевезень в строк важливе значення має забез-печення їх необхідною кількістю вагонів і локомотивів.

Забезпечення вагонами масових військових перевезень здійснюється за рахунок:

наявного робочого парку;

вагонів, що надходять на залізницю по мережному комплексному регу-люванню;

вагонів, що виходять з ремонту, та запасу залізниці;

запасу Укрзалізниці;

запасу спеціальних вагонів промислових підприємств і Міністерства оборони.

Головними джерелами забезпечення потреби у рухомому складі війсь-кових перевезень на залізницях є парк вантажних вагонів, а також запаси за-лізниць та Укрзалізниці.

Запаси вагонів створюються на таких залізницях, на яких об” єм комер-ційних перевезень невеликий, а обсяг військових перевезень очікується вели-

кий, або на дільниці, куди своєчасна підсилка порожнього рухомого складу є неможливою.

Потреба у локомотивах для виконання масових військових перевезень задовільняється за рахунок робочого парку. При неможливості своєчасно за-безпечити заданий обсяг військових перевезень локомотивами робочого парку використовуються резерви депо і залізниці, а також запас Укрзалізниці в по-рядку регулювання в межах залізниць.

 


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Лувр, Париж. | Пантеон. Реконструкция. | Вилла Адриана в Тиволи. II в. | Марк Аврелий. Конная статуя. II в. Рим, Капитолий. | Базилика Северов в Лептис Магне. Деталь рельефа. III в. | Тема № 5: Загальні вимоги безпеки | Температура стисненого повітря залежно від його тиску. | Підготовка рухомого складу для перевезення військових вантажів | Особливості підготовки пасажирських вагонів для перевезення особового складу у складі військових ешелонів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фарбування і нанесення написів на балони| Підготовка рухомого складу, що використовуються для переве-зень особового складу ешелонів, варт, кухонь і продовольства.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)