Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Словарная работа

Читайте также:
  1. AKM Работа с цепочками событий
  2. Compound objects: LOFTING. Работа с сечениями.
  3. I. УЧЕБНАЯ РАБОТА (нагрузка в академических часах)
  4. II. Научно-исследовательская работа и практика
  5. IV.Работа по теме
  6. IX. Работа с кадрами
  7. IX. Работа с элементами системы О.О.П.А.С.

Агъэфедэщтыгъэх – использовали

Блащэпсын – Блечепсин

къызтекІыгъэр – образовалось

жъыхэм къызэра1отэжьырэмк1э – как рассказывают старики

псынэкІэчъ – родник

къытекІыгъ – произошло

обзэгъукІэхэр-держаки для топоров

хашІыкІыщтыгъэх – изготовляли из …

Къумбыл (Тополь)

Шапсыгъэхэм тополым къумбыл, бжъэдыгъухэм – пхъэшъаб, къэбэртаехэм – щиху раІо.

Къумбыл чъыг зэфэшъхьафхэу щыІэр бэ дэдэ мэхъу, 110-м нэсы. Ахэмэ ащыщэу тихэгъэгу ежь - ежьырэу къыщык1ырэр 30, Темыр Кавказым къыщык1ырэр 11 мэхъу. Адыгэ шъолъырым къумбыл зэфэшъхьафхэу 8 къыщэкІы.

Къумбыл чъыгхэм метрэ 15-20-м щегъэжьагъэу метрэ 30-40-м нэс ялъэгагъэу мэхъу. Къумбылым ытхьапэхэр иных, хъураех, сантиметри 5-10-м нэс икІыхьагъ, сантиметри 4-8-м нэс ишъомбгъуагъ. Тхьапэхэр джашъох, ычІэгъкІи ыкІыІукІи цы цІыкІухэр атет. Гъатхэм къэгъагъэхэр къапэкІэх.

Къумбылым ипхъэ шъабэ, псым псынкІэу егъэшъу. Къумбылым унашъхьэхэр, къакъырышъхьэхэр хашІыкІы.

ж. «Жъогъобын»

 

Словарная работа

 

Шъолъыр – полоса, территория

щегъэжьагъэу – начиная

джашъо-голый

ычІэгъкІи ыкІыІукІи – сверху и снизу

егъэшъу – заставляет гнить, портит

унашъхьэхэр – крыши домов

къакъырышъхьэхэр – крыши сараев

хашІыкІы – делают из …

Мэзкъатыхъу (Рысь)

 

Мэзым хэс хьэкІэ-къуакІ, чэтыу лъэпкъымэ ахэхьэ. Ышъо огу, ыкІэ кІако, ытхьакІумэхэр папц1эх, ынэхэр чаных. ПсынкІэу зегъазэ, чъэры.

Мэзкъатыхъухэр зэфэшъхьафых. Ахэмэ ахэтых бзыоу быбырэр къэзыубытын зылъэкІыхэрэр. Бзыу зэхэсхэм якІуашъэ, лъэшэу дэп-кІаешъ, захедзэ, зызыІэтыжьыгъэ бзыухэм ащыщ къеубыты. Ау мэзкъатыхъухэм янахьыбэр тхьакІумкІыхьэм фэдэ псэушъхьэ цІыкІухэм ямызакъоу инхэми, гущыІэм пае, мэзпчэнхэми, къохэми, шъыхьэхэми яша-кІох. ЗэшакІорэм екІуашъэшъ ежэу щэсы, благъэу къызекІуалІэрэм зедзы.

ж. «Жъогъобын»

 

Словарная работа

Лъэпкъ – порода

зегъазэ – поворачивается

чъэры – быстро бегает

къэзыубытын зылъэкІырэр – умеющий поймать

якІуашъэ – подкрадывается

захедзэ – бросается

шъыхьэхэми яшакІох – охотятся и за оленями

зызыІэтыжьыгъэ бзыухэм ащыщ – из поднявшихся птиц

къызекІуалІэрэм – как подойдет

ЧIыкъо (Барсук)

ЧІыкъор анахьэу зыщыпсэурэр мэзыр ары, ау хъуатэхэми, шъоф-хэми ащыплъэгъущт. Ахэмэ бы ащешІышъ, мафэрэ чъыеу елъы, чэщы-рэ шакІо къежьэ. ИинагъэкІэ баджэм фэдиз хьазыр. Ышъхьашыгу фыжь кусэ рыкІоу ныбэшъу пщэр. Зэхэдз имыІэу ежь зыфырикъущтхэр: хьацІэ-пІацІэхэр, хьантІаркъохэр, хьамплъыжьхэр, блэхэр, тхьакІум-кІыхьэ щырхэр, цыгъохэр, бзыухэр ешхых.

ЧІыкъом мэзым икъэухъумэнкІэ ишІогъэшхо къэкІо.

 

ж. «Жъогъобын»

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Прочитайте слова и словосочетания и запомните их | Прочтите текст | Прочтите слова и словосочетания, запомните их | Обратите внимание на правописание существительных с приставками принадлежности | Прочтите слова и словосочетания, запомните их | Прочтите текст | Прочтите текст | Запомните слова и словосочетания | Прочтите текст | Прочтите слова и словосочетания, запомните их |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прочтите текст| Гъэмафэр охътэ дэгъу

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)