Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Суніть державного боргу та його види

Читайте также:
  1. Аналіз причин виникнення державного боргу.
  2. Видатки державного бюджету та їх призначення
  3. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними
  4. Державний борг в системі публічного боргу
  5. ДЕРЖАВНОГО екзамену
  6. Доходи державного та місцевих бюджетів у 2007 – 2011 роках
  7. Еволюція державницьких поглядів Б. Хмельницького, основні етапи розробки програми національно-державного будівництва та боротьби за її реалізацію

Починаючи з дня Незалежності України виникла проблема відповідності ресурсів держави потребам у фінансуванні державних програм. Виникнення державного боргу є результатом скорочення дефіциту державного бюджету, що відображає перевищення витрат над доходами країни. При наявності дефіциту бюджету залучаються кредитні кошти з метою скорочення дефіциту, що в свою чергу призводить до виникнення та зростання державного боргу.

Державний борг - це загальна сума, на певний момент, непогашених позик, отриманих державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені законодавством цілі, невиплачених відсотків за обслуговування цих позик, а також наданих гарантій за зобов'язаннями інших державних структур.

У праці А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" наголошено, що зростання державного боргу може спричинити банкрутство держави як позичальника. Д. Рікардо вважав, що державний борг призводить до відпливу капіталу, а дефіцитне фінансування скорочує приватні заощадження. Досить категорично про державні запозичення висловлювалися такі відомі вчені, як Ж.-Б. Сей, Т. Мальтус, Р. Масгрейв, Ф. Модільяні та інші. [1]

Стимулом впливу на розвиток економіки має залучення зовнішніх позик, оскільки в реальних термінах означає надходження додаткових ресурсів, що можуть дати поштовх економічному зростанню. Вчені говорять: «Сьогоднішні державні позики - це завтрашні податки». Тому нам слід використовувати кожен цент за призначенням так, щоб згодом ми отримали з його два цента.

Нам слід виокремити, що державний борг має дві складові:

Внутрішній державний борг – заборгованість держави фізичним і юредичним особам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом. Державний внутрішній борг складається із заборгованос­ті, що виникає щорічно за новими борговими зобов'язан­нями уряду. Він формується в результаті випуску держав­них цінних паперів, отримання кредитів та виникнення інших боргових зобов'язань.

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.

Тому, як правило внутрішній борг відображують у національній валюті (грн.), а зовнішній борг у іноземній валюті в основному в доларах США.

Державний зовнішній борг складається з:

· позик на фінансування державного бюджету та погашення зовнішнього державного боргу;

· позик на підтримку національної валюти;

· позик на фінансування інвестиційних та інституціональних проектів;

· державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для кредитування проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом України. [2]

За нової бюджетної класифікації України, як внутрішній, так і зовнішній державний борг класи­фікується за типом кредитора і типом боргового зобов'язан­ня.За формою залучення коштів державний борг поділя­ється на державні запозичення та гарантії.Розрізняють такі запозичення:

1) державне внутрішнє запозичення, що здійснюється шляхом укладання угод з резидентами України про позику та випуск державних цінних паперів, що розмі­щуються на внутрішньому ринку;

2) державне зовнішнє запозичення - державне запози­чення, що здійснюється шляхом укладання з нерези­дентами України угод про позику та випуск держав­них цінних паперів, що розміщуються на зовнішньому ринку.

Державне запозичення може здійснюватися лише з метою:

– фінансування дефіциту державного бюджету;

– підтримки платіжного балансу та поповнення валютних резервів;

– на інші цілі, встановлені законом України в кожному окремому випадку.

Державна гарантія - зобов'язання держави в особі Кабі­нету Міністрів України, що діє через Міністерство фі­нансів України, повністю або частково виконати плате­жі на користь кредитора у випадку невиконання позичаль­ником, іншим ніж Україна, зобов'язань щодо повернення грошових коштів на умовах строковості та платності.

Загрузка...

Формою надання державної гарантії є державна порука. Основними способами реалізації державних гарантій та запозичень можуть бути:

– випуск (емісія) державних цінних паперів;

– укладення угод про позику та гарантійних угод;

– інші способи, передбачені законодавством України. [3]

При наданні державних гарантій виникає потенційний державний борг, який стає реальним за умови відшкодуван­ня кредитору суми зобов'язань позичальника, за якими держава була гарантом. За валютою залучення державний борг поділяється на борг у національній та іноземній валюті.

Внутрішній борг переважно формується в національній валюті. Для залучення коштів імітуються цінні папери, які розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. Дер­жавний борг в іноземній валюті виникає в результаті здійс­нення безпосереднього запозичення коштів в урядів зарубіж­них країн, міжнародних фінансово-кредитних організацій, іноземних банків, а також розміщення державних боргових зобов'язань на міжнародних ринках капіталів.

Основними причинами виникнення та зростання держав­ного боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та постій­ний дефіцит платіжного балансу країни. Для фінансування дефіциту Державного бюджету України залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Старейшие банки в Швейцарии | Виды счетов | Стаття 1. Визначення термінів | Зміст та значення державного замовлення на підвищення кваліфікації і перепідготовку державних службовців. | Державна служба в Російській Федерації. | Структурно-динамічний аналіз державного боргу України. | Аналіз причин виникнення державного боргу. | Оцінка ефективності управліня державним боргом України. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗДІЛ 1.| Управління державним боргом в країні.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.018 сек.)