Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст теми.

Читайте также:
  1. Актуальність теми.
  2. Актуальність теми.
  3. Б). Послідовність та зміст роботи командира взводу по організації
  4. Б). Послідовність та зміст роботи командира відділення після одержання завдання на марш
  5. Б). Послідовність та зміст роботи командира роти із зав'язкою зустрічного бою головним дозором
  6. Б). Послідовність та зміст роботи командира роти після одержання завдання на марш
  7. Видалення повітря із гідравлічного привода гальмової системи.

Поняття про діяльність як необхідну умову психічного розвитку особистості. Головні відмінності діяльності людини від активності тварини. Мотиваційна та операційна сфери діяльності. Інтеріоризація та екстеріоризація. Механізми формування нових мотивів діяльності. Основні види діяльності людини (гра, навчання, праця), їх характеристика. Ознаки провідної діяльності. Провідна діяльність на різних етапах онтогенезу. Інтеріорізація та екстеріорізація діяльності. Уміння та навички. Закономірності формування навичок. Взаємодія навичок. Інтерференція та індукція як перенесення навички.

Поняття про спілкування. Спілкування та діяльність. Розвиток спілкування в онтогенезі. Функції спілкування. Соціально-орієнтоване спілкування. Особистісно-орієнтоване спілкування. Рівні спілкування. Комунікативна складова спілкування. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Інтерактивна складова спілкування. Соціально-перцептивна складова спілкування. Ідентифікація. Стереотипізація. Рефлексія. Зворотний зв’язок. Бар’єри у спілкуванні. Педагогічне спілкування. Функції педагогічного спілкування. Стилі спілкування. Компетентність у спілкуванні.

Сутність поняття особистість. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність. Основні теоретичні підходи до вивчення особистості у зарубіжній психології (психоаналіз та неофрейдизм, біхевіоризм та необіхевіоризм, гуманістична психологія, диспозиційний напрямок). Основні теоретичні підходи до вивчення особистості у вітчизняній психології. Особистість як системна якість. Поняття психологічної структури особистості. Психологічна структура особистості за К.К.Платоновим, А.В.Петровським, С.Л.Рубінштейном.

Сутність поняття спрямованість особистість. Місце спрямованості в структурі особистості. Потреби, мотиви, переконання, ідеали, світогляд, інтереси, ціннісні орієнтації як складові спрямованості особистості. Потреба особистості в персоналізації (за А.В. Петровським). Поняття самосвідомості особистості. Структура самосвідомості особистості. Самооцінка та рівень домагань як складові самосвідомості особистості. Формування особистості. Роль соціального та біологічного у формування особистості. Особистість у системі суспільних відносин (соціальний статус, позиція та роль особистості). Вирішення внутрішніх протиріч як рушійна сила розвитку особистості.

Види навчальної діяльності студентів:

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Оцінювання роботи студента на семінарському занятті | Індивідуальна робота студентів | Самостійна робота студентів | Завдання | Зміст модулю |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Самостійна робота студентів| Індивідуальна робота студентів

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)