Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. Державне пенсійне забезпечення
  2. ДОГОВОРИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИТИНИ
  3. З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту інвестицій.
  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  5. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
  6. Мета та завдання вивчення дисципліни Контракти в цивільному праві.
  7. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Копії архівних кримінально-процесуальних документів, матеріали кримінальних проваджень, електронні підручники, посібники, мультимедійні презентації.

 

Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» : чинне законодавство з 19 листопада 2012 року : (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

3. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури: Закон України від 18.09.2012р. №5288-ІV // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73 – Ст. 2508.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 08.02.1992 р. №2135-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

7. Про Конституційний суд України : Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42; № 43; № 44-45. – Ст.529.

9. Про запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст .404.

10. Концепція реформування кримінальної юстиції : Затверджена Указом Президента України від 08.04.2008 р. №311/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 12. – Ст.486.

11. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю : Указ Президента України від 12.02.2000 № 229/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 7. – Ст. 267.

12. Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України: Наказ Генеральної Прокуратури України від 26.12.2011 року №1 гн.

13. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією: Наказ Генеральної Прокуратури України від 04.05.2012 року №1/1 гн.

14. Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції: Наказ Генеральної Прокуратури України від 21.06.2011 року №10 гн.

15. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей: Наказ Генеральної Прокуратури України від 01.11.2012 року №16 гн.

16. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної Прокуратури України від 19.12.2012 року №4 гн.

17. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Генеральної Прокуратури України від 03.12.2012 року №4/1 гн.18. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальному судочинстві, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генеральної Прокуратури України від 02.04.2012 року №7 гн.

19. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю: Генеральної Прокуратури України від 19.09.2005 року №4/2 гн.

20. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів: Наказ Генеральної Прокуратури України від 07.11.2012 року №3 гн.

21. Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України: Наказ Генеральної Прокуратури України від 15.12.2011 року №2 гн.

22. Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень: Наказ Генеральної прокуратури України від 25.09.2012 року №15 гн.

Загрузка...

23. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень: Генеральної Прокуратури України від 28.11.2012 року №6 гн.

24. Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сфері транспорту: Наказ Генеральної Прокуратури України від 28.12.2012 року №3/1 гн.

25. Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Положення ГПУ, затверджене Наказом Генеральної прокуратури України від 17.08.2012 року «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань» №69.

 

Основна література:

1. Емельянов Е.А. Предупреждение правонарушений средствами надзора прокуратуры. – М.: Юрид. лит, 1979. – 120 с.

2. Колб О.Г. Реформування органів і установ виконання покарань України: стан, тенденції, шляхи удосконалення: Навч. посібник. – Луцьк: Медіа, 2001. – 144 с.

3. Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кадров прокуратуры. – М.: НИИ Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 1995. – 44 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

5. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. – Х., ТОВ «Пегас». – 2000. – 246 с.

6. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

7. Мельник П.І., Хавронюк М.І. Судові та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч. посібник. – К.: Атака. – 2000. – 512 с.

8. Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. – Донецьк, 2000. – 160 с.

9. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001. – 272 с.

10. Науково-практичний коментар Закону України «Про прокуратуру» / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – 176 с.

11. Науково-практичний коментар Закону України «Про прокуратуру» : ст. на 1 квітня 2011р. // За заг. ред. Руснака Юрія Івановича. – Київ: Видав. дім «Професіонал», 2011 р. – 387 с.

12. Прокурорський нагляд в Україні / Грошевий Ю.М., Зозулинський О.Б., Марочкін І.Е. та ін.; Нац. юрид. академія України: Підручник для вузів. – Донецьк, 1997. – 256 с.

13. Промова прокурора в судових дебатах: Навч.-метод. посіб. – К.: Ген. Прокуратура України., 1997. – 42 с.

14. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. – 1978. – 204 с.

15. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». – К.: Атика, 2011. – 424 с.

16. Червякова Е.Б. Защита конституционных прав граждан средствами прокурорского надзора (проблемы общенадзорной деятельности): Автореф. дис. …. канд. юрид. Наук (12.00.11). – Харьков, 1992. – 26 с.

 

Додаткова література:

1. Баганець О.В. Проблеми організації та діяльності органів прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук. праць. / ІПК Ген. Прокуратури України. – Х., 1998. – С. 52-58.

2. Бардук В. Участь державного обвинувачення у кримінальному судочинстві: як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. – 2000. – №3. – С. 81-83.

3. Бессарабов В.Г. Парламентський контроль. Прокуратура. Взаимоотношения и потиворечия // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию Российской прокуратуры): Мат-лы научн. конф. НИИ при Ген. Прокуратуре Рос. Федерации. – М., 1997. – С. 48-52.

4. Білокінь Р.М. Прокурорський нагляд за діяльністю правоохоронних органів України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) // МВС України, НАВС. – Київ, 2012 р. – 195 с.

5. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7. С. 46-48.

6. Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – №6. – С. 38-42.

7. Давиденко Л.М. Проблемы предупреждения преступности органами прокуратуры: Автреф. дис… д-ра. юрид. наук (12.00.08). – Харьков, 1989. – 42 с.

8. Давыденко Л.М. Прокуратура Украины: прошлое, настоящее, будущее // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию Российской прокуратуры). – М. НИИ при Ген. Прокуратуре Рос. Федерации, 1997. – С. 93-97.

9. Долежав В.В Проблеми вдосконалення діяльності державних органів і посадових осіб у сфері правозастосовної діяльності // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні: Мат-ли наук. конф. – К.: Ін-т адвокатури Нац. ун-ту ім Тараса Шевченка. – 2000. – С. 42-51

10. Зеленецкий В.С. О следственном аппарате и прокурорском надзоре в связи с новым Законом Украины «О прокуратуре» // Закон Украины «О прокуратуре»: теория и практика его применения / Мат-ли. научн.-практ. конф., Х.: Юрид. академия. – 1992. – С. 55-57.

11. Корж В. Реформирование органов прокуратуры Украины: проблемы законодательства и практики // Законность. – 1998. – №11. – С. 43-45.

12. Косюта М. Актуальні проблеми діяльності прокуратури по захисту прав і свобод людини // Наук. записки Острозької нац. Академії, сер. «Право». – Вип. 2. – 2002. – С. 206-209.

13. Косюта М. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю // Вісник прокуратури. – 2001. – №6. – С. 7-16.

14. Кривобок В. Актуальні аспекти удосконалення законодавства про прокуратуру // Вісник прокуратури. – 2000. – № 3. – С. 32-33.

15. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Х., 1999. – 20 с.

16. Левеня М.К. Гарантия независимости прокурорской деятельности в законе Украины «О прокуратуре» // Закон Украины «О прокуратуре». Теория и практика его применения / Юрид. академия: кратк. тезисы докл-в и научн. сообщений респ. научн.-практ. конф. – Харьков, 1992. – С. 25-26.

17. Логоша В. В. Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07) // Харків. нац. ун-т внутр. справ.– Харків: 2011 р. – 19 с.

18. Малюга В. Система принципів організації та діяльності прокуратури: суть, класифікація // Вісник прокуратури. – 2001. – №6. – С. 31-36.

19. Маляренко В., Пилипчик П. Межі судового контролю за додержання прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. – 2001. – №4. – С. 40-44.

20. Маляренко В.Г., Пилипчук П.П. Про місце судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. 2001. – № 2. – С. 38-42.

21. Михайленко А.Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности // Правоведение. – 1994. – №1. – С. 82-89.

22. Мичко М., Голова Н. Основні принципи організації прокуратури // Право України. – 2000. – №2 – С. 74-77.

23. Мичко М.І. Загальні принципи взаємовідносин прокурорів з державними та громадськими організаціями // Проблеми права та правоохоронної діяльності: зб. наук. статей. – Донецьк, 2000. – С. 225-230.

24. Мичко Н., Давиденко Л. К вопросу о становлении и развитии института прокуратуры в Украине // Наук. Вісник ВДУ: Журнал Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Юрид. науки. Луцьк. – 1998. – вип. 11. – С. 26-30.

25. Мудров А.М. Про деякі проблеми прокурорської належності. Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні. – К., 2000. – С. 52-57.

26. Озерський І.В., Дерев'яненко В.В. Кадровий менеджмент в органах прокуратури : Монографія. – Полтава, 2012. – 504 с.

27. Попов Г.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) // Нац. акад. прокуратури України. – Київ: 2011 р. – 16 с.

28. Потебенько М. Парламентаризм і прокуратура: деякі аспекти проблеми // Парламентаризм в Україні: теорія та практика / Ін-т законодавства Верх. Ради України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 80-87.

29. Ринда В.В. Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за провадженням дізнання : Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) // МВС України, НАВС. – Київ: 2012 р. – 180 с.

30. Рохлин В. Правовой статус прокуроров отделов и управлений // Законность. – 1998. – №8. – С. 5-7.

31. Середа В. Критерії ефективності роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді // Питання конституційно-правового статусу прокуратури в Україні та удосконалення її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук. праць / ІПК Ген. прокуратури України. – К., 1998. – С. 63-66.

32. Сухонос В. Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури: Автореф. дис… канд. юрид. Наук (12.00.10). – Х., 1999. – 20 с.

33. Тириня О. Правоохоронні органи. Питання теоретичного осмислення та нормативного визначення // Право України. – 2001. – №5. – С. 79-80.

34. Угровецький П.О. Адміністративні акти органів прокуратури : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07) // ДНДІ МВС. – Київ: 2011. – 16 с.

35. Шишкин В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. – 1992. – №1. – С. 184-188.

36. Шмуклер М. Прокурор отдела – кто он? // Законность. – 1993. – №9. – С. 22-23.

37. Щербаненко Ю.В. Состояние законности в пенитенциарных учреждениях и прокурорский надзор за ее соблюдением // Акт. проблемы прокурор. надзора: Сб. статей. – Вып. 1 / ИПК руковод. кадров Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 1998. – С. 6-12.

 

Інтернет-ресурси:

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

2. www.gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної Прокуратури України.

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

4. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

5. www.court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади Уркаїни.

6. http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

7. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.

http://catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕМА № 6. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді | ТЕМА № 8. Координація боротьби зі злочинністю і корупцією | До теми 1. | Теми рефератів, доповідей | Теми рефератів, доповідей | Теми рефератів, доповідей | Теми рефератів, доповідей | Методичні рекомендації | Що з вказаного не відноситься до системи органів прокуратури України? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ| ГЛАВА 1

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.015 сек.)