Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

Читайте также:
  1. ГЛАВА 25. ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА
  2. Державна влада – це спеціально організована система державних органів, організацій та установ, створена для управління усіма сферами суспільного життя.
  3. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.
  4. О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
  5. Поняття, предмет та принципи господарського права.
  6. Поняття, принципи та види господарської діяльності.

Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання

1. Держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб’єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.

2. Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі.

3. Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання визначаються законом.

1. Частина 1 коментованої статті передбачає можливість надання з боку держави дотацій суб'єктам господарювання з конкретизацією видів господарської діяльності, що можуть дотуватися. Взагалі, дотація — це грошові кошти, що виділяються юридичним і фізичним особам. Дотація як засіб державної підтримки суб'єктів господарювання передбачає виділення грошових коштів з державного бюджету, як правило, малоприбутковим та збитковим суб'єктам господарювання, передусім у галузях економіки, які мають важливе соціальне значення, наприклад, дотації сільському господарству. Надання дотацій як засіб державної підтримки суб'єктів

господарювання обумовлюється, перш за все, метою такої підтримки. Наприклад, окрім визначених у даній статті видів господарської діяльності, що можуть дотуватися, держану підтримку можуть отримувати суб'єкти господарювання, які реалізують в Україні інноваційні проекти, що сприяють розвитку економіки, забезпечують впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго - та ресурсозберігаючих технологій. Законодавчу базу державної підтримки суб'єктів господарювання складають Закон України «Про державний бюджет України», що приймається щороку, в якому, зазвичай, передбачаються прямі державні бюджетні асигнування для певних галузей економіки, а також закони: «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 р., «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 р., «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р.

2. Частина 2 передбачає можливість надання державою компенсацій або доплат сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, яка реалізується товаровиробником державі. Крім того, Законом України «Про пріоритетність соціального роз­витку села та агропромисловому комплексу в народному господарстві» від 17 жовтня 1990 р. встановлена можливість відшкодування витрат сільськогосподарських товаровиробників за рахунок пріоритетного ціноутворення при забезпеченні товарообміну між сільським госпо­дарством та іншими галузями народного господарства. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. передбачає можливість надання дотацій виробникам продукції тваринництва за рахунок коштів державного бюджету.

3. Частина 3 встановлює, що підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання повинні визначатися законодавчими актами. Державна підтримка підприємництва та створення сприятливих організаційних умов для розвитку під­приємництва передбачені, зокрема, даним Кодексом (ст. 48 і коментар до неї), законами «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р., «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 p., іншими нормативно-правовими актами.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 1149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | Нормативные правовые акты | По дисциплине Хозяйственное право является учебник | Ідейно-історичні передумови виділення господарського права в самостійну галузь права | Загальна характеристика предмету регулювання господарського права | Метод, принципи та інші системо утворюючі елементи господарського права | Поняття та ознаки підприємства. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності | Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки. | Методи та форми державного регулювання господарських відносин. | Поняття та форми участі держави у господарських відносинах. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове регулювання участі держави у господарській діяльності. Державне замовлення та державні закупівлі, державне фінансування, державні гарантії та запозичення.| Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)