Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

Читайте также:
  1. В чем же заключается принципиальное отличие вол­кодавов от других «рабочих» пород?
  2. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.
  3. К настоящему времени назрела необходимость внесения в ГК двух принципиальных изменений системного характера.
  4. Метод, принципи та інші системо утворюючі елементи господарського права
  5. Поняття, предмет та принципи господарського права.
  6. Поняття, принципи та види господарської діяльності.

 

Державно-приватне партнерство в Україні — система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об'єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації (реконструкції) діючих об'єктів, які потребують залучення інвестицій, та користуванні (експлуатації) такими об'єктами. В Україні закон «Про державно-приватне партнерство» передбачає реалізацію проектів лише у формі договору, тоді як, наприклад, у ряді європейських країн такого обмеження немає, переважно створюється спеціальна структура у формі юридичної особи за участю публічного і приватного партнера, у ряді випадків – ще за участю фінансових інститутів. У рамках даного об`єднання і укладаються договори, що дозволяє досягти максимальної структурованості і прозорості опера

Закон «Про державно-приватне партнерство»

 

Законом України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 № 2404-VI створено законодавче підґрунтя для співробітництва державного та приватного сектора з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій в економіку України.

 

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, врегульовує відносини, пов’язані з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів сторін цих договорів. Метою закону є створення умов для підвищення конкурентоспроможності державного сектора економіки. Об’єкти, збудовані за принципом державно-приватного партнерства, не підлягають приватизації і перебувають у державній або комунальній власності на весь термін дії договору. Розподіл ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту в рамках державно-приватного партнерства, визначаються на основі Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України та за домовленістю між державним та приватним партнерами. Для іноземних приватних партнерів, які реалізують на території України проекти в рамках державно-приватного партнерства, встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Держава гарантує додержання установлених цим Законом умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, додержання їх прав і законних інтересів. При цьому, крім виконання зобов'язань відповідно до договорів державно-приватного партнерства є бажаним щоб держава надавала підтримку у фінансуванні реалізації проектів як на ранніх стадіях так і протягом дії договору та диверсифікувала пов'язанні з державно-приватним партнерством фінансові ризики.

 

Статтею 18 зазначеного Закону України передбачена можливість надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства шляхом надання державних гарантій, фінансування (співфінансування) та в інших формах, передбачених законом.

 

Механізми надання таких форм державної фінансової підтримки для інвестиційних проектів уже врегульовані чинним законодавством України.

 

З метою сприяння координації дій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку Кабінетом Міністрів України створено відповідну Комісію (постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 № 415).

 

Питання надання державних гарантій регулюється положеннями Бюджетного кодексу України (стаття 17), Законами України про Державний бюджет на відповідний рік та окремими рішеннями Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку та умов надання у відповідному році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки.

 

В поточному році, зокрема, такі Порядок та умови затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 611.

 

Форми та граничні обсяги державної підтримки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів установлюються законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Необхідно зазначити, що всі вищезазначені форми надання державної підтримки реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства надаються виключно на конкурсних засадах.

 

Однак, відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство», визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах. При цьому проекти, які реалізуються у рамках державно-приватного партнерства, мають стратегічний характер як для розвитку економіки держави, так і для окремих регіонів.

 

З метою забезпечення виконання заходів, визначених напрямом «Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій» Програми економічних реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», передбачається забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства. Встановлення методології оцінювання ефективності проектів, забезпечення прозорого механізму проведення конкурсів, запровадження ефективної системи мотивації й контролю в органах, відповідальних за реалізацію проектів державно-приватного партнерства з боку держави

Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства

 

1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:

 

концесію;

спільну діяльність;

розподіл продукції;

інші договори.

 

Істотні умови договорів, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства, мають відповідати вимогам, встановленим законами України.

 

2. Вид договору, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

 

3. Договори, укладені згідно з частиною першою цієї статті, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, у разі якщо щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

 

Стаття 6. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства

 

1. Державні закупівлі у рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

 

2. Іноземні суб'єкти господарської діяльності та суб'єкти господарювання України користуються рівними правами щодо участі у державних закупівлях.

 

Стаття 7. Об'єкти державно-приватного партнерства

 

1. Об'єкти державно-приватного партнерства – об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим.

 

2. Об'єктами державно-приватного партнерства можуть бути:

 

існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, у тому числі ділянки надр;

 

створювані чи придбані об'єкти.

 

3. Передача об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об'єкти до приватного партнера.

 

Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

 

Право власності на об'єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.

 

4. Об'єктами державно-приватного партнерства не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

 

5. Об'єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 1025 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Нормативные правовые акты | По дисциплине Хозяйственное право является учебник | Ідейно-історичні передумови виділення господарського права в самостійну галузь права | Загальна характеристика предмету регулювання господарського права | Метод, принципи та інші системо утворюючі елементи господарського права | Поняття та ознаки підприємства. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності | Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки. | Методи та форми державного регулювання господарських відносин. | Поняття та форми участі держави у господарських відносинах. | Правове регулювання участі держави у господарській діяльності. Державне замовлення та державні закупівлі, державне фінансування, державні гарантії та запозичення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.| ВВЕДЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)