Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коментар до вивчення змістових модулів

Читайте также:
  1. Базові знання , вміння , навички , необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  2. Вивчення будови волосу
  3. Вивчення нового матеріалу
  4. ГО як предмет вивчення
  5. Два аспекти вивчення мови
  6. Загальна характеристика методики вивчення величин та одиниць їх вимірювання. Методична схема вивчення величин
  7. ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛІВ ТА ІСПИТУ

Педагогіка і психологія вищої школи


ЗМІСТ

Вступ

Модуль «Педагогіка вищої школи»

Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тема 1.1. Загальні основи педагогіки вищої школи як науки та навчальної дисципліни (2 год.)

Тема 1.2. Вища освіта України. Система вищої освіти в Україні та управління нею.

 

Змістовий модуль 2

Загальні основи організації процесу навчання і виховання студентів у вищому навчальному закладі.

Тема 2.1. Дидактика вищої школи. Зміст освіти у вищих навчальних закладах.

Тема 2.2. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі (2 год.)

Тема 2.3. Форми організації навчання та навчального процесу у вищій школі (4 год.)

Тема 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі (2 год.)

Тема 2.5. Контроль навчальної діяльності студентів у вищій школі та оцінювання її результатів (4 год.)

Тема 2.6. Виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі (2 год.)

Модуль 2 „ПСИХОЛОГІЯ вищої школи”

Тема. Психологія вищої школи як наука і навчальна дисципліна (2 год.)

Змістовий модуль 1

Психологічна характеристика суб’єктів педагогічного процесу у вищій школі

Тема 1.1. Студент як об’єкт і суб’єкт навчально-професійної діяльності у вищому навчальному закладі.

Тема 1.2. Студенство як соціальна група та її психологічні особливості.

Тема 1.3. Викладач як суб’єкт управління навчально-професійною діяльністю у вищому навчальному закладі.

Змістовий модуль 2

Психологічні засади організації процесу навчання і виховання у вищій школі

Тема 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою у навчально-професійній діяльності.

Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів.

Контрольні питання

Практичні завдання

Орієнтовна тематика ІНДЗ

Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів

Критерії та норми оцінювання знань студентів

Норми оцінювання

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 

 

Вступ

В умовах інтеграції вищої освіти України у світовий і європейський освітній простір перед вищими навчальними закладами поставлено завдання «здійснювати підготовку національної інтелігенції, сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів», формування «людини-творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності». Гуманізація освіти потребує від викладача вищої школи психологічної зверненості як до особистості студента, так і до себе, що підвищує вимоги до психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. Саме тому в підготовці магістрантів до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі виникає потреба у підвищенні теоретичних психолого-педагогічних знань, практичному оволодінні методами самопізнання та самовдосконалення забезпечення готовності до організації навчального процесу у вищій школі. Виконанню окреслених завдань у педагогічному соціумі сучасного ВНЗ, зокрема в процесі підготовки магістрів, покликані сприяти курси «Педагогіка вищої школи» та «Психологія вищої школи», які в нашому університеті викладаються як інтегрований курс «Педагогіка і психологія вищої школи».

Метою даного курсу є:

– ознайомлення студента – майбутнього викладача з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості;

– теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики.

Завдання навчальної дисципліни:

– формувати професійно значущі якості особистості студентів як майбутніх фахівців, які мають компетентно здійснювати навчально-виховні та соціально-педагогічні функції своєї професійної діяльності, поєднувати високу вимогливість і принциповість із гуманністю, демократичністю, довірою та повагою до людей, постійним піклуванням про них, допомогою у службових і життєвих проблемах;

– розвивати творчу особистість студентів як майбутніх викладачів вищої школи та педагогів-дослідників, які реалізовуватимуть і розроблятимуть інноваційні методи та технології навчання й виховання майбутніх спеціалістів на основі опанування сучасних концепцій освіти й переосмислення досягнень передового педагогічного досвіду, накопиченого у сфері науково-педагогічного знання країнами-учасницями Болонського процесу;

– удосконалювати практичні навички та вміння студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

Після опанування змісту інтегрованого курсу студент повинен володіти наступними компетенціями:

1. Знати:

– специфіку педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріальний апарат інтегрованого навчального курсу; принципи, методи, форми організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіку застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливості управлінської діяльності у ВНЗ; психологічні закономірності і психологічні умови підвищення ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі.

– психолого-педагогічні основи діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форми та методи організації навчально-виховної роботи у вищій школі України і Європейському освітньому просторі, основні методи профорієнтації студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методи і форми активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічні характеристики педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; психологічні особистісні якості викладача ВНЗ і професійні вимоги до нього.

 

2. Вміти:

– проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу;

– організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; використовувати педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; організовувати виховну роботу зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову освітню системи.

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» розрахована на вивчення студентами випускного курсу денної та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») протягом одного семестру, відповідно до навчального плану.

Програма побудована відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі.

Курс складається з двох модулів – «Педагогіка вищої школи» та «Психологія вищої школи», кожен з яких містить свої змістові модулі (ЗМ). Модуль «Педагогіка вищої школи» передбачає засвоєння студентами магістратури теоретичних основ педагогіки вищої школи, знань про організацію педагогічного процесу у ВНЗ та управління вищим навчальним закладом, формування вмінь проводити заняття у ВНЗ та розробляти до них навчально-методичні матеріали. Модуль «Психологія вищої школи» спрямований на оволодіння знаннями психологічних основ організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, особливостей студентського віку та активізації пізнавальної діяльності студентів, психологічних засад діяльності викладача вищої школи, попередження їх конфліктів у педагогічній взаємодії.

Кожен змістовий модуль містить навчальні елементи (НЕ) – теми лекційних занять. Структура яких включає: зміст питань (план), що вивчаються, завдання (теоретичного та практичного характеру) для самостійної роботи, питання для самоперевірки та контролю якості засвоєння знань, рекомендовану основну та додаткову літературу.

Залучення студентів до активної творчої діяльності здійснюється через виконання творчого завдання (письмової роботи), яке характеризується креативним інноваційним підходом до його виконання і сприяє доповненню та поглибленню раніше засвоєних знань, розвитку нестандартного мислення, вдосконаленню професійних компетенцій майбутнього викладача ВНЗ.

Самостійна робота студентів передбачає ознайомлення студентів з новою літературою з актуальних проблем, сучасних підходів і технологій навчання та виховання у вищій школі, підготовку рефератів і есе з обраної проблеми, виконання творчих завдань професійного спрямування, індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ).

Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів-магістрантів здійснюються в таких формах:

– поточний контроль за результатами виконаної самостійної роботи, яка подається до кожної теми; виконання контрольних робіт за змістовими модулями, ІНДЗ;

– підсумковий модуль-контроль – іспит, який проводиться після вивчення дисципліни.

Усі види навчальної діяльності студента оцінюються впродовж семестру, що дає змогу визначити його рейтинг і форму підсумкової атестації.

Педагогічний контроль за навчально-професійною діяльністю студентів-магістрантів під час вивчення курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» має деяку специфіку, оскільки, по-перше, курс побудований інтегровано; по-друге, на його вивчення, згідно навчального плану підготовки магістрів усіх спеціальностей, передбачено лише теоретичні (лекційні) заняття та самостійну роботу студентів. Результати навчальних досягнень студентів з цього курсу оцінюються згідно вимог та положення «Про контроль і оцінювання результатів навчання в умовах кредитно-модульної системи навчання» (70 + 30). Поточними формами контролю є: самостійна робота студента з кожного змістового модуля, контрольна робота за модулями «Педагогіка» та «Психологія». Підсумковим є модуль-контроль – іспит у письмовій формі – тести. Індивідуальні науково-дослідні роботи можуть виконувати студенти, які успішно виконали завдання поточного контролю і набрали за відповідний модуль не менше 30 балів.


Модуль «Педагогіка вищої школи»

Коментар до вивчення змістових модулів

Для ефективного опрацювання кожної теми змістових модулів виконайте такі рекомендації:

1. Ознайомтесь з темою заняття, його планом, основними поняттями, змістом тексту та списком рекомендованої літератури.

2. Визначте, як будете опрацьовувати текст: конспект, тези, план-конспект, основні висновки.

3. Після опрацювання тексту, висловіть свою точку зору щодо його змісту і висновків.

4. Основні поняття теми випишіть у тематичний словничок з поясненням.

5. Виконайте завдання самостійної роботи (зміст теоретичних питань та практичних завдань), індивідуальні науково – дослідницькі завдання (ІНДЗ).


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 1.2. Вища освіта України. Система вищої освіти в Україні та управління нею. | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | Вставка с.62-63 | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ | ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Гипнотизация через встроенное сообщение.| ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)