Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

як розподиляються функциональни обов'язки з охорони праці фахивцив и пидприемствах галузи

. Затвердити Типове положення про навчання з питань охорони
праці, що додається. 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим,
науково-виробничим та іншим об'єднанням підприємств, які
здійснюють управління майном, що перебуває у державній власності,
підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності,
роботодавцям ужити необхідних заходів для дотримання вимог
Типового положення про навчання з питань охорони праці після
набуття ним чинності в установленому порядку. 3. Начальникам управлінь та відділів, територіальних
управлінь, експертно-технічних і навчальних центрів, державним
інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний
контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з
питань охорони праці. 4. Національному науково-дослідному інституту охорони праці
(Ткачук К.Н.) забезпечити проведення навчання з питань охорони
праці в навчальному підрозділі Національного науково-дослідного
інституту охорони праці відповідно до вимог Типового положення про
навчання з питань охорони праці. 5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати наказ "Про затвердження Типового положення про
навчання з питань охорони праці" протягом місяця після набрання
ним чинності. 6. З введенням у дію цього Типового положення вважати таким,
що втратив чинність, ДНАОП 0.00-4.12.94 "Типове положення про
навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань
охорони праці", затверджений наказом Держнаглядохоронпраці
04.04.94 N 30 ( z0095-94 ), зареєстрований Міністерством юстиції
України 12.05.94 за N 94/304. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне
управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено
Наказ Комітету по нагляду за
охороною праці України
17.02.99 N 27

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 1999 р.
за N 248/3541

Типове положення
про навчання з питань охорони праці

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці
(далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні
системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке
проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також
з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО). 1.2. Типове положення встановлює порядок і види навчання, а
також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та
осіб, які проходять навчання в ЗО. 1.3. Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для
виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої
влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями
підприємств, підприємствами, установами, організаціями (далі -
підприємства), незалежно від форм власності та видів діяльності. 1.4. На підприємствах на основі цього Типового положення, з
урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих
і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і
затверджуються наказами керівників відповідні положення
підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники. 1.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та
інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з
професій за сумісництвом. 1.6. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і
періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час
навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку
знань згідно з вимогами цього Типового положення. Допуск до роботи
(виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки
знань з питань охорони праці забороняється. 1.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка
знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з
використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних
засобів, комп'ютерних навчально-контролювальних систем (далі -
автоекзаменатори), комп'ютерних тренажерів тощо. 1.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці
проводиться за тими нормативними актами про охорону праці,
додержання яких входить до їх службових обов'язків.1.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці
працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами
у вигляді усного опитування або шляхом тестування на
автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати
перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються
протоколом (додаток 1). Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці
виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2).
Працівникам, які згідно з цим Типовим положенням проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо
на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є
обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки. 1.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти
повторне навчання та повторну перевірку знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань
питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з
чинним законодавством. 1.11. Особам, які займаються індивідуальною трудовою
діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання і
перевірки знань з питань охорони праці надається місцевими
органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони праці місцевих
органів виконавчої влади. 1.12. Іноземці та особи без громадянства, які є власниками
підприємств або офіційно працюють на підприємствах України у
відповідності з чинним в Україні законодавством, проходять
навчання і перевірку знань з питань охорони праці як громадяни
України. 1.13. Відповідальність за організацію і здійснення навчання
та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з
вимогами цього Типового положення покладається на керівника
підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці,
лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а
контроль - на службу охорони праці.

18. яка ефективність функціональної структури суоп.планування заходив з охорони праци

Загрузка...


Впровадження будь-якого заходу характеризується величиною його еконо­мічної ефективності, що визначається співвідношенням економічних результатів, отри­ма­них від впровадження заходу в практику підприємства, з витратами на його здійснення.

Економічна ефективність визначається з метою:

– вибору оптимального варіанту поліпшення умов і безпеки праці (за сукупними результатами соціальної й економічної ефективності);

– виявлення впливу реалізації заходів щодо поліпшення умов праці на підставі аналізу показників виробничо-господарської діяльності підприємства: розмір доходу; величина матеріального збитку, обумовленого нещасними випадками, професійною і загальною захворюваністю, плинністю кадрів тощо;

– обґрунтування зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення її умов;

– обґрунтування матеріального і морального стимулювання за розробку і впровадження заходів щодо охорони праці.

Економічні результати заходів щодо поліпшення умов і охорони праці виражаються у вигляді економії ресурсів за рахунок зменшення втрат, що викликаються аваріями, нещасними випадками і професійними захворюваннями як в економіці в цілому, так і на кожному підприємстві зокрема.

Показник ефективності витрат підприємства ЕПна заходи щодо охорони праці – це відношення величини річної економії за рахунок поліпшення умов і безпеки праці до суми витрат (вкладень) підприємства на охорону праці.

Визначення ефективності витрат підприємства на охорону праці передбачає облік двох альтернативних класифікацій економії з поліпшення умов і охорони праці:

- за економічними показниками, обов’язковими для обліку – форми статистичної звітності;

- за показниками, що базуються на порівнянні зміни основних соціально-економічних результатів за певний період часу (зниження рівня травматизму і захворюваності, пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці, скорочення плинності кадрів тощо).

Класифікація витрат підприємства на охорону праці, що підлягають обов’язковому обліку і наводяться в звітах підприємства перед державними органами статистики, передбачає поділ зазначених витрат на п’ять груп. Кожна з цих груп, у свою чергу, складається з декількох видів витрат.

Витрати, пов’язані з охороною праці, складаються з наступних:

Ø витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим внаслідок травм і професійних захворювань;

Ø пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих умовах;

Ø витрати на профілактику травматизму та захворювань;

Ø витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків;

Ø штрафи та інші відшкодування.

Розглядаючи зазначені витрати за їхньою доцільністю, їх можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні витрати.

Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров’я працівників, раціональне витрачання ними життєвих сил під час роботи та на відновлення працездатності. Вони не лише забезпечують поліпшення умов праці, а й сприяють зростанню її продуктивності.

Частково доцільними вважаються витрати на пільги та компенсації за несприятливі умови праці. Ці витрати зменшують негативний вплив шкідливих виробничих факторів на працюючих, в той же час їх можна уникнути шляхом приведення умов праці до нормативних.

Недоцільні витрати– це додаткові до страхових відшкодування потерпілим внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції та інші відшкодування. Вони обумовлюють підвищення собівартості продукції, зниження її обсягу тощо. Частково доцільні і недоцільні витрати призводять до збитків підприємства та зниження ефективності виробництва.

Заходи з охорони праці оформляються розділом у колективному договорі та угоді з охорони праці з урахуванням пропозицій територіальної служби Роструда та інших федеральних органів нагляду, роботодавців, працівників, які перебувають з роботодавцями у трудових відносинах, та інших уповноважених працівниками представницьких органів на основі аналізу причин виробничого травматизму та професійних захворювань, за результатами експертизи технічного стану виробничого обладнання, а також з урахуванням робіт з обов'язкової сертифікації постійних робочих місць виробничих об'єктах на відповідність вимог охорони праці. Заходи з охорони праці передбачають: • модернізацію технологічного, підйомно-транспортного та іншого виробничого обладнання; • впровадження систем автоматичного і дистанційного керування і регулювання виробничим обладнанням, технологічним процесом, застосуванням промислових роботів в небезпечних і шкідливих виробництвах; • вдосконалення технологічних процесів з метою усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів; • впровадження систем автоматичного контролю і сигналізації рівнів небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях; • впровадження та вдосконалення технічних пристроїв, що забезпечують захист працівників від ураження електричним струмом; • установка запобіжних, захисних та сигнальних пристроїв з метою забезпечення безпечної експлуатації та аварійного захисту парових, водяних, газових, кислотних та інших виробничих комунікацій і споруд;


 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Аналіз кредитоспроможності позичальника | Контроль банку за виконанням умов кредитного договору | Формування резервів під кредитні ризики | Внутрішньобанківські операції банку. | Фінансова звітність банків | Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі | Яке значення мають галузеви програми полипшення стану безпеки гигиени праци та виробничого середовища | Забезпечення функціонування та побудови суоп в організації | Примірний розподіл социальних обовязкив з охорони праці керівників | Яка ефективність функционування структури СУОП |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Якою э политика в галузи охорони праци.Значення мижнародного стандарту sas 1800/2007| Предмет теории права и гос-ва.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)