Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визнання і оцінка нематеріальних активів.

Читайте также:
  1. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  2. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  3. Бальна оцінка стану контактної мережі
  4. Бальна оцінка стану контактної мережі
  5. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  6. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка

Нематеріальні активи відображаються в балансі, якщо вони відповідають встановленим критеріям визнання активів, тобто існує вірогідність того, що підприємство отримає економічну вигоду від них та їх вартість може бути достовірно визначеною.

Не визнаються активом, а підлягають віддзеркаленню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на дослідження, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, на рекламу і просування продукції на ринку, на створення, реорганізацію і переміщення підприємства або його частини, витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первинній вартості, яка складається з:

- ціни (вартості придбання, окрім отриманих торгових знижок);

- митного збору, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням і доведенням його до стану, в якому він придатний для використовування за призначенням.

Первинна вартість НМА, придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об’єкту перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю НМА, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість з включенням різниці у фінансові результати (витрати) звітного періоду.

Первинною вартістю безвідплатного отриманих НМА є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, пов’язаних з їх отриманням.

Первинною вартістю НМА, внесених в статутний капітал підприємства, визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат на їх отримання (реєстрацію).

НМА, отримані в результаті об’єднання підприємств, оцінюються по їх справедливій вартості.

Первинна вартість НМА, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані із створенням НМА і приведенням його в стан придатності для використовування за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, патентів, ліцензій).

Первинна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих НМА і підвищенням їх можливостей і терміну їх використовування, які сприятимуть збільшенню очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, здійснювані для підтримки об’єкту в придатному для використовування стані і отримання певного розміру майбутніх економічних вигод від його використовування, включаються до складу витрат звітного періоду.

Синтетичний облік НМА здійснюється на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Кореспондеція рахунків з придбання НМА надана у табл. 6.10

Таблиця 6.10

Кореспондеція рахунків з придбання нематеріальних активів

 

Зміст господарської операції Дебет Кредит
     
1. Придбано об’єкт НМА:    
- на суму без ПДВ    
- ПДВ    
2. Зараховано придбаний об’єкт до складу НМА    

Продовження табл. 6.10

     
3. Відображено витрати по створенню програмного забезпечення для власних потреб   20, 66, 65
4. Зараховане до складу НМА програмне забезпечення, створене власними силами    
5. Відображено витрати на дослідження можливості технічного удосконалення виробництва   20, 66, 65
6. Відображено витрати на модернізацію програмного забезпечення   20, 66, 65
7. Враховані витрати на модернізацію програмного забезпечення у складі НМА    

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 208 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань. | Оцінка вартості основних засобів | Документальне оформлення основних засобів | Придбані за оплату, наприклад, автомобіль (як транспортний засіб) на суму 12000 грн. з урахуванням ПДВ | Метод прямолінійного списання. | Виробничий метод | Нарахування амортизації у податковому обліку | Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів | Вибуття основних засобів | Переоцінка основних засобів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зменшення корисності основних засобів| Переоцінка НМА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)