Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення, класифікація і склад програмного забезпечення ІС

Читайте также:
  1. V складова
  2. VI складова
  3. А) гранулометричний склад
  4. А) для спеціалістів зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів
  5. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  6. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.
  7. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Комп'ютер в його сьогоднішньому розумінні характеризується як складом пристроїв (це його апаратна частина, hardware - англ.), так і програмним забезпеченням (це його програмна частина, software - англ.). Справа в тому, що саме програмне забезпечення формує технологію взаємодії користувача з комп'ютером, через програмне забезпечення користувач "бачить" як пристрої комп'ютера, так і потрібну йому інфор­мацію. Програмне забезпечення ділиться на загальне (тобто необхідне для роботи на комп'ютері безвідносно до предметної області та розв'язку u задач) та спеціальне (специфічне для кожної предметної області чи їх груп). Типовими компонентами загального програмного забезпечення є операційна система та пакети її розширення. Типовими компонентами спеціального програмного забезпечення є пакети прикладних програм.

Спеціальне програмне забезпечення поділяється на вузькооріснтоване (як, наприклад, бухгалтерські пакети) та універсальне (наприклад, текстові процесори, системи електронних таблиць чи системи баз даних). В структурі кожного пакету програм виділяються керуюча та обробляючі програми.

За тіснотою взаємозв'язку програм (ступенем інтеграції) пакети діляться на системи програм (найтісніший зв'язок, обробляючі програми практично не виділяються), звичайні пакети програм (добре видимі як керуюча, так і обробляючі програми) та комплекси програмі (найслабший зв'язок, керуюча програма практично невидима).

Якщо пакет будується не на базі програм, а на базі пакетів програм, то він називається інтегрованим пакетом. Класичним інтегрованим пакетом вважається Microsoft Office. Він включає в себе потужний текстовий процесор Microsoft Word, потужну систему електронних таблиць Microsoft Excel, розвинуту систему баз даних Microsoft Access, пакет для презентацій Microsoft Power Point та інші засоби. За тіснотою зв'язку він наближається до програмного комплексу, а за ступінню універсальності є універсальним пакетом.

Пакети програм є складними комплексами, які розвиваються десятиліттями і включають в себе різноманітну і багату інформацію.

о проблемну (прикладну) область, про її типові задачі, про алгоритми

Для пакетів програм характерні лінії та покоління. Лінією пакету називаються послідовні версії пакету від найстаріших (і, очевидно, найпростіших) до останніх (і найбільш розвинутих). Наприклад, можна говорити про лінії пакетів для обробки електронних таблиць фірми Lotus (одним з елементів якої є пакет Lotus 1 -2-3), фірми Microsoft (Microsoft Excel), фірми Borland (Quattro Pro) і фірми Computer Assotiates (SuperCalc 4). Поколінням пакетів називається сукупність пакетів однієї орієнтації, які з'явилися і співіснують приблизно в один час. Наприклад, до одного покоління належать Lotus 1-2-3, SuperCalc 4, Quattro Pro 4 та MS Excel 3.

Популярність і поширеність ліній пакетів залежить від ряду факторів: рівня пакету, уподобань користувачів, традицій проблемної області, особливостей регіону поширеного використання та інших. Наприклад, юристи всього світу серед всіх текстових процесорів надають перевагу пакетам лінії WordPerfect, однак, в Україні та Росії вони користуються пакетами лінії MS Word.Деякі популярні лінії пакетів з економічних проблемних областей наведені нижче.

Інтегровані пакети: MS Office, Lotus Works, Borland Office, MS Works, Майстер, - серед них як найбільш розвинутий та досконалий виділяється пакет MS Office 7.0, призначений спеціально для середо­вища Windows'95.

Текстові процесори: MS Word, Word Perfect, PC Write, MS Write, Word Pad, Лексікон, "Слово і діло" та багато інших, серед них слід виділити пакет MS Word 7.0 для Windows'95.

Системи електронних таблиць: MS Excel, Lotus-1-2-3, SuperCalc, Quattro Pro, MultiPlan та інші, - серед них слід відзначити пакет MS Excel 7.0 для Windows'95.

Системи керування базами даних: dBase, foxPro, Clipper, Paradox, K:Base, Interbase, Oracle, MS Access, SyBase, Btrieve та багато інших, ^ред них, як спеціально побудований для Windows'95 вирізняється пакет MS Access 7.0 та сумісний з ним знизу вгору пакет MS Access 2.0 (він Детально розглядається далі, оскільки служить програмною основою АРМу).

Бухгалтерські системи: Quicken FinPack, MS Money, "Фінанси без пРоблем", 1С-бухгалтерія, Букет, Парус, Quick Pay, Quick Money.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Інформаційна технологія як система | Компоненти і структура IT | Моделі і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій.. | Визначення і класифікація інформаційних систем і технологій торговельного менеджменту | Інформаційні системи управління підприємствами | Структура інформаційних систем | Професійне програмне забезпечення ІС торгівлі | Загальне програмне забезпечення | Структурна схема АРМ торговельних працівників. | Поняття системи АРМ(ів) торговельного під­приємства та її конфігурації |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна схема технологічного процесу обробки інформації| Характеристика офісних програм MS Office-XP та їх можливостей для автоматизації торговельного менеджменту.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)