Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення і класифікація інформаційних систем і технологій торговельного менеджменту

Читайте также:
  1. A) создании системы наукоучения
  2. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  3. Ethernet для автоматизации приборных систем измерения
  4. I. Информационная система управления.
  5. I. Основные подсистемы автоматизированной информационной системы управления персоналом.
  6. I. Поняття про екосистему.
  7. I. Семинар. Тема 1. Понятие и методологические основы системы тактико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений

Управління торгівлею представляє собою складний процес, який включає низку взаємозв'язаних і взаємодіючих елементів, таких як: керуюча система (суб'єкт управління; менеджери різних рівнів і функціо­нальних спрямувань), керована система (об'єкт управління: торговельні процеси і результати), інформаційна система (рис.).

 

 

Між керуючою системою і керованою системою здійснюється вза­ємозв'язок через інформаційну систему, під якою розуміють комуні­каційну систему із збору, передачі, переробки інформації про об'єкт, яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління.

Інформаційні системи значно різняться за характером і обсягом розв'язуваних задач, типами об'єктів управління та низкою інших ознак. Загальноприйнятої класифікації в даний час не існує, тому їх часто класи­фікують за різними ознаками, серед яких, як правило, виділяють такі:

За рівнем або сферою діяльності - державні, територіальні (регіо­нальні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів, наукових досліджень, автоматизованого проектування.

Академік В.М. Глушков поділяє всі інформаційні системи на два основних типи: інформаційні системи управління технологічними про­цесами (АСУТП) і інформаційні системи організаційного або адміністративного управління (АСОУ). АСУТП керують станом технологічних процесів , АСОУ -об'єктами економічної і соціальної природи.

Головна відмінність цих двох типів систем полягає, передусім, у характері об'єкта управління: для АСУТП це різноманітні прилади, машини, обладнання, а для АСОУ (державних, територіальних та інших АСУ) - це колективи людей і функції, які ними виконуються. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основ­ною формою передавання інформації є сигнали, в АСОУ - документи.

Державні інформаційні системи призначені для вирішення найваж­ливіших загальноекономічних (галузевих, регіональних) проблем країни. На базі використання обчислювальних комплексів та економіко-математичних методів у них складають перспективні та поточні плани розвитку країни, ведуть облік результатів та регулюють діяльність окремих ланок господарства, розробляють Державний бюджет, контролюють його виконання і т. ін.

 

Центральне місце в мережі державних інформаційних систем належить автоматизованій системі державної статистики (АСДС). Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим, що вона є основним джерелом статистичної інформації, конче потрібної для функціонування всіх державних та регіональних інформаційних систем.

Серед інформаційних систем, з якими взаємодіє АСДС, важливе місце посідає автоматизована система планових розрахунків (АСПР). АСПР функціонує при Міністерстві економіки України і являє собою інформа­ційну систему, призначену для розробки загальноекономічних і галузевих планів та контролю за їх виконанням в умовах застосування засобів обчислювальної техніки для збору та обробки інформації.Процес взаємодії АСДС з АСПР має взаємний характер; статистична інформація, джерелом якої є АСДС, необхідна на всіх етапах складання перспективних і поточних планів розвитку господарства країни. Усвою чергу, планова інформація надходить до АСДС і стає основою для облік}' та аналізу виконання планів і завдань. Взаємодія АСДС та АСПР передбачає також спільний аналіз соціально-економічних проблем розвитку національної економіки. Тому АСДС має повністю задовольнити потребі і оптимального планування, проводити економіко-математичний аналіз демографічних процесів у суспільстві, міжгалузевих зв'язків, споживані /я та прибутків населення, показників діяльності підприємств тощо.

АСДС взаємодіє також з державною інформаційною системою фінан­сових розрахунків (АСФР) при Міністерстві фінансів України. АСФР призначена для автоматизації фінансових розрахунків на базі сучасної обчислювальної техніки з формування Державного бюджету країни та контролю за його виконанням. При цьому вона використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і таке інше.

Загрузка...

Відомі й інші державні інформаційні системи, такі як: система обробки інформаціїз цін (АСОІ цін), система управління Національним банком (АСУ банк), система обробки науково-технічної інформації (АСО НТІ) і таке інше.

Територіальні (регіональні) інформаційні системи призначені для управління адміністративно-територіальними районами. До них належать інформаційні системи областей, міст, районів. Ці системи обробляють інформацію, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі оперативних даних місцевим і керівним державним та господарським органам.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Інформаційна технологія як система | Компоненти і структура IT | Структура інформаційних систем | Загальна схема технологічного процесу обробки інформації | Визначення, класифікація і склад програмного забезпечення ІС | Характеристика офісних програм MS Office-XP та їх можливостей для автоматизації торговельного менеджменту. | Професійне програмне забезпечення ІС торгівлі | Загальне програмне забезпечення | Структурна схема АРМ торговельних працівників. | Поняття системи АРМ(ів) торговельного під­приємства та її конфігурації |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Моделі і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій..| Інформаційні системи управління підприємствами

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)