Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів х Державним бюджетом.

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Взаємні розрахунки бюджетів.
  4. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
  5. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
  6. Видатки місцевих бюджетів
  7. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.

Проблеми та суперечності:

- Відсутність чіткого розподілу функціональних повноважень і відповідальності за надання послуг між рівнями влади.

Деякі види видатків фінансуються і з місцевого, і державного бюджету залежно від підпорядкування закладів освіти, охорони здоров’я, спорту. В основі розподілу видаткових зобов’язань лежать не функціональні повноваження, а пооб’єктний підхід залежно від підпорядкування.

- Залежність органів місцевого самоврядування від центрального уряду в ухваленні рішень щодо доходів і видатків

Це знищує стимули для місцевої влади опікуватися місцевим розвитком. Рішення центрального уряду мають прямий вплив на доходи та видатки місцевих бюджетів і таким чином не дають змоги місцевій владі адекватно планувати та здійснювати місцевий розвиток.

- Функцію надання послуг на обласному та районному рівнях не відокремлено від функції контролю.

Обласна та районна адміністрація є водночас виконавчим і контроль9 ним органом. З ухваленням Бюджетного кодексу і закріпленням доходів за рівнями влади не було визначено механізм і форми контролю за наданням послуг органами місцевого самоврядування. Таким чином, адміністративний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів існує лише формально. Водночас механізм контролю за якістю наданих послуг загалом відсутній. Бюджетний кодекс розподілив дохідні і видаткові повноваження між рівнями влади, проте не розподілив відповідальність за надання послуг і якість цих послуг.

Аналіз взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами засвідчив, що протягом останніх років спостерігається негативна тенденція до збільшення кількості дотаційних місцевих бюджетів, зростання питомої ваги дотацій і субвенцій у сукупних доходах бюджетів територіальних громад і, особливо, сільських і районних бюджетів.

Зростає кількість видів субвенцій з державного бюджету, що не сприяє планомірному регіональному розвитку територій. Субвенції мають, як правило, соціальний характер і спрямовуються на виплату різного роду допомог малозабезпеченим громадянам та сім'ям з

дітьми, надання пільг та субсидій населенню, окремим категоріям громадян. Питома вага інвестиційних субвенцій взагалі є незначною, крім того, спостерігається нераціональне використання цих коштів, оскільки об'єкти фінансування визначаються постановами Верховної Ради України і надаються несистемно, що призводить до зростання обсягів незавершеного будівництва.

Обсяг видатків, який визначається Міністерством фінансів України для місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень на основі нормативів бюджетної забезпеченості, значно менший за реальну потребу територіальних громад. Як наслідок, коштів вистачає лише на фінансування мінімальних соціальних потреб. Крім того, щорічний розрахунок міжбюджетних трансфертів, який здійснюється на основі фактичних показників виконання місцевих бюджетів за останні три роки, не спонукає місцеві органи влади до нарощування дохідної бази та пошуку альтернативних джерел наповнення місцевих бюджетів.

Усі ці проблеми, які існують у взаємовідносинах між різними видами бюджетів, потребують розв'язання шляхом проведення реформи міжбюджетних відносин в Україні.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Облігації місцевої позики. | Склад та структура видатків місцевих бюджетів. | Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами | Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку. | Склад і характеристика видатків, які враховуються / не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. | Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах. | Розрахунки основних показників кошторисного фінансування, види кошторисів. | Фінансуван­ня видатків з бюджету столиці України м. Києва. | Взаємні розрахунки бюджетів. | Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місвих бюджетів.| Шляхи вдосконалення міжбюдж відносин в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)