Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовний модуль ІІ. Ринкова система та приватна закрита економіка

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. I. Информационная система управления.
  3. I. Физические основы механики. Модуль №1 1 страница
  4. I. Физические основы механики. Модуль №1 2 страница
  5. I. Физические основы механики. Модуль №1 3 страница
  6. I. Физические основы механики. Модуль №1 4 страница
  7. II. Соотношение — вначале самопроизвольное, затем систематическое — между положительным мышлением и всеобщим здравым смыслом

Тема 3. ТОВАРНИЙ РИНОК

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від однотоварного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори впливу: ефект реальних касових залишків, ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори впливу (екзогенні шоки).

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоді. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Жорсткість цін і заробітної плати. Депресивна економіка. Цінові фактори сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Екзогенні шоки сукупної пропозиції.

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді. Гнучкість цін і витрат виробництва. Закон Сея. Потенційний ВВП. Нецінові чинники сукупної пропозиції. Класична дихотомія.

Сукупний попит — сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Порушення подвійної рівноваги сукупним попитом та механізм її відновлення. Порушення подвійної рівноваги сукупною пропозицією та механізм її відновлення.

Ефект храповика.

 

Орієнтовний зміст семінарських занять:

1. Сукупний попит і його структура.

2. Чинники, які впливають на сукупний попит. Крива AD.

3. Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді.

4. Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді.

5. Рівновага у моделі AD-AS за кейнсіанським і класичним підходом. Ефект храповика.

 

Орієнтовний зміст практичних занять:

 

1. Побудова кривих сукупного попиту, сукупної пропозиції в короткостроковому та довгостроковому періодах.

2. Визначення параметрів рівноваги товарного ринку алгебраїчним методом.

3. Побудова моделі AD-AS та визначення параметрів рівноваги.

4. Моделювання порушення короткострокової та довгострокової рівноваги та механізму її відновлення.

 

Рекомендована література:

 

1 [с. 199-207], 2 [с. 54,75], 7 [с. 40-48], 10 [с. 261-281], 11 [с. 99-104], 14 [с. 119-145], 15 [с. 253-272], 19 [с. 87-100].

 

 

Тема 4. сукупні витрати і ввп. кейнсіанська модель рівноваги

 

Короткий зміст теми:

 

Ринок благ. Фактори попиту домогосподарств. Дохід кінцевого використання. Функція споживання. Гранична схильність до споживання. Середня схильність до споживання. Функція заощадження. Гранична схильність до заощадження. Середня схильність до заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання та заощадження.

Інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Індуковані інвестиції. Попит на інвестиції. Акселератор інвестицій. Позичковий відсоток. Номінальна та реальна відсоткові ставки. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП.

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки — випуск». Фактичні та заплановані видатки. Модель «кейнсіанський хрест». Визначення рівноваж­ного ВВП за методом «вилучення — ін’єкції». Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Приватні заощадження — інвестиції як спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль у забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

 

Орієнтовний зміст семінарських занять:

1. Кейнсіанська концепція макрорівноваги. Умови побудови кейнсіанської моделі.

2. Кейнсіанські функції споживання і заощадження.

3. Проста модель рівноваги. Автономні видатки.

4. „Кейнсіанський хрест”. Теорія мультиплікатора.

5. Інфляційний та рецесійний розриви.

 

Орієнтовний зміст практичних занять:

 

1. Визначення величин граничної схильності до споживання, граничної схильності до заощадження, автономного споживання. Застосування рівняння кейнсіанської функції споживання, її графічне відображення.

2. Побудова кривої інвестиційного попиту. Дослідження механізму досягнення рівноваги між заощадженнями і запланованими інвестиціями на ринку позичкового капіталу.

3. Побудова графічної моделі рівноваги «Кейнсіанський хрест».

4. Визначення величини мультиплікатора автономних витрат.

5. Моделювання впливу початкового приросту сукупних витрат на величину рівноважного ВВП. Визначення величин рецесійного та інфляційного розривів.

 

Рекомендована література:

 

1 [с. 76-133], 7 [с. 50-61], 7 [с. 112-142], 10 [с. 288-297], 14 [с. 158-174], 15 [с. 98-121, 221-241], 19 [с. 162-230].

 

 

Тема 5. грошовий ринок

 

Короткий зміст теми:

Поняття грошей. Готівкові гроші. Безготівкові гроші. Макроекономічні функції грошей. Грошова маса. Грошові агрегати. Ліквідність. Грошовий обіг. Кількісна теорія грошей. Рівняння І. Фішера.

Реальний та номінальний попит на гроші. Реальна та номінальна пропозиція грошей.

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошова пропозиція.

 

Орієнтовний зміст семінарських занять:

1. Гроші. Форми грошей. Грошова маса і її агрегати.

2. Модель пропозиції грошей. Мультиплікативне розширення депозитів.

3. Попит на гроші: ефекти доходів, цін та процентних ставок.

4. Рівновага на грошовому ринку.

 

Орієнтовний зміст практичних занять:

 

1. Визначення структури грошової маси та розрахунок величини грошових агрегатів.

2. Опрацювання алгоритму мультиплікації банківських резервів та грошової бази. Розрахунок величин депозитного мультиплікатора, коефіцієнта депонування, норми фактичного резервування, грошового мультиплікатора, грошової бази, пропозиції грошей.

3. Побудова кривих трансакційного попиту на гроші, попиту на гроші, як актив, сукупного попиту на гроші.

4. Моделювання грошового ринку та механізму досягнення рівноваги.

 

Тести до змістовного модуля ІІ:

1. Зсув кривої сукупного попиту відбувається під впливом таких факторів (виберіть декілька правильних відповідей):

а) ефекту багатства;

б) зміни процентної ставки;

в) зміни у споживчих витратах;

г) змін в інвестиційних витратах;

д) змін в державних витратах;

є) змін у витратах на чистий експорт.

 

2. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:

а) представлений вертикальною лінією;

б) представлений горизонтальною лінією.

в) має позитивний нахил;

г) має від‘ємний нахил.

 

3. Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво:

а) зростання кількості трудових ресурсів;

б) підвищення мінімальної заробітної плати;

в) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

г) підвищення ефективності виробництва;

д) збільшення пропозиції земельних ресурсів.

 

4. Якщо економіка "рухається" догори на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції, то:

а) збільшуються лише ціни;

б) збільшується лише реальний ЧВП;

в) підвищуються ціни і збільшується реальний ЧВП;

г) зростають ціни, а реальний ЧВП не змінюється.

5. Класична дихотомія відображає:

а) класичну модель макроекономічної рівноваги;

б) незалежність реального та грошового секторів;

в) відсутність інфляції та безробіття;

г) спроможність ринкового саморегулювання;

д) неспроможність ринкового саморегулювання

6. Яке твердження є правильним: "При зменшенні доходу кінцевого використання ...":

а) зменшується гранична схильність до споживання та до заощадження;

б) MPC збільшується, а MPS зменшується;

в) MPC зменшується, а MPS збільшується;

г) збільшується гранична схильність до споживання та до заощадження.

 

7. Дж. М. Кейнс зазначав, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є:

а) нуль;

б) одиниця;

в) між нулем і одиницею;

г) більша від одиниці;

д) від’ємною величиною.

8. Що таке ліквідність грошей?

а) знецінення грошей під час інфляції;

б) здатність грошей використовуватися у розрахунках;

в) зниження купівельної спроможності грошей;

г) вилучення банківськими установами фальшивих купюр.

9. Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику, створюючи поточні рахунки. В результаті грошова маса:

а) не змінюється;

б) зростає на величину, більшу ніж загальна сума депозитів;

в) збільшується на величину, меншу ніж загальна сума депозитів;

г) зменшується.

 

10 .Обсяг трансакційного попиту на гроші:

а) тим більший, чим вищою буде ставка продукту;

б) тим більший, чим вищою буде величина номінального ВНП;

в) тим більший, чим нижче буде рівень цін;

г) тим більший, чим вищою буде швидкість обігу грошей.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІІІ. Змістовні модулі курсу| Змістовний модуль ІІІ. Макроекономічна нестабільність та змішана закрита економіка

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.022 сек.)