Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні поняття електротехніки

Читайте также:
  1. IОсновні поняття
  2. Бюджетний процес та основні функції його учасників
  3. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84. Нові правила бібліографічного опису.
  4. Вивітрювання гірських порід і основні його чинники.
  5. Визначення поняття внутрішньошкільного контролю. Принципи, мета, задачі та функції контролю.
  6. Графоаналітичне рішення задач електротехніки
  7. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.

Курс лекцій з дисципліни

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

Для студентів напряму підготовки 6.050304

«Нафтогазова справа»

Денної, заочної та дистанційної форм навчання

 

 

Полтава 2014

Курс лекцій з дисципліни «Електротехніка та електропостачання» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 102 с.

 

Укладачі: Н.В. Єрмілова, кандидат технічних наук, доцент;

М.К. Бороздін, кандидат технічних наук, доцент.

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри автоматики та електропривода С.В. Козелков, доктор технічних наук, профессор.

 

 

Рецензент: О.В. Шульга, кандидат технічних наук, доцент.

 

 

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № 5 від 20.03.2014 р.

 

 

45.15.04.01

 

 

ВСТУП

 

 

Курс лекцій призначений для самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Електротехніка та електропостачання».

Зазначений предмет має за мету дати студентам основи знань у галузі сучасних систем електротехніки, електроприводу та електропостачання об’єктів нафтової і газової промисловості, а також для вивчення інших навчальних предметів спецiальностi.

Вивчивши предмет, студенти повиннi вміти аналізувати режими роботи електричних машин, розраховувати й вибирати прості електричні та електромеханічні пристрої і системи; розраховувати типові системи електропостачання; проводити експериментальні дослідження з використанням різної електровимірювальної апаратури; знати призначення, технічні характеристики, склад, принцип дії різних електричних машин, електрообладнання та приладів вимірювальної техніки а також методи розрахунку типових електроприводів та систем електропостачання.

Для засвоювання цього курсу студенти повиннi знати основи вищої математики та фiзики.

Даний курс можуть використовувати студенти денної, заочної та дистанційної форм навчання.

 

ТЕМА 1: ЛІНІЙНІ ОДНОФАЗНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ

Основні поняття електротехніки

Електротехніка – галузь науки і техніки, що вивчає питання отримання, розподілу і споживання електричної енергії.

Переваги електричної енергії:

1. Електроенергія універсальна, тому що легко перетворюється в інші види енергії (теплову або механічну).

2. Можливість економічної передачі електроенергії на великі відстані, простота розподілу між різноманітними споживачами.

3. Екологічність, надійність, відносна простота обслуговування, постійна готовність до роботи, високі техніко-економічні показники електричних машин і апаратів електроустановок.

 
 


Повторити Потенціал

з курсу Закон Ома

фізики Закони Кірхгофа

Ланцюги з послідовним і паралельним з`єднанням резисторів 

Напруга (U)– енергія, яку витрачає кожний електричний заряд у приймачі електричної енергії.

ЕРС (електрорушійна сила) (E)– енергія, яку одержує кожний електричний заряд у джерелі електричної енергії.

Струм (I)– спрямований рух носіїв електричних зарядів.

Опір ( R)– характеризує спроможність елемента перетворювати енергію на тепло. Електрична провідність є величиною, оберненою опору.

Індуктивність (L)характеризує спроможність елемента збуджувати магнітне поле.

Ємність (С)характеризує спроможність елемента накопичувати електричні заряди.

Електричний ланцюг – сполучення елементів або приладів, призначених для генерування, передачі і використання електроенергії. Основними елементами електричного ланцюга є джерела, приймачі і єднальні проводи.

Джерела – прилади, що перетворюють енергію будь-якого роду в електричну. До них відносяться генератори, акумулятори, термоелементи, фотоелементи, сонячні батареї.

Приймачі – в них електрична енергія перетворюється в інші види енергії. Це електродвигуни, електронагрівачі, освітлювальні прилади і т. п.

Загрузка...

Графічне зображення електричного ланцюга називається електричною схемою. В ланцюг включаються активні і пасивні елементи ланцюга.

Активні елементи – це джерела ЕРС, струму, напруги.

Пасивні елементи - споживачі електричної енергії.

Лінійними називають ланцюги, електричні опори, індуктивності і ємності елементів яких не залежать від значень або від направлення струмів і напруги в ланцюзі. Залежність струму від напруги має назву вольтамперної характеристики (ВАХ) ланцюга.

ВАХ лінійного ланцюга являє собою пряму лінію (лінійна функція).

 

 

1.2 Визначення та характеристики змінного струму

Змінним називають струм, який змінюється в часі за законом синуса (синусоїдальний струм).

Доцільність застосування синусоїдального струму:

1) ККД генераторів, двигунів, трансформаторів і ліній передач – максимальний;

2) Значно спрощено розрахунок електричних ланцюгів;

3) При інших формах струму внаслідок ЕРС самоіндукції можуть виникати значні втрати енергії на окремих ділянках.

Розглянемо процес обертання рамки в магнітному полі постійного магніту:

При рівномірному обертанні рамки в однорідному й рівномірному магнітному полі у ній по закону електромагнітної індукції буде виникати ЕРС, яка змінюється в часі за законом синуса. При куті повороту α = 900 значення цієї ЕРС буде максимальним. В загальному випадку рівняння миттєвих синусоїдальних електричних величин мають вигляд:

 

;

;

,

 

де e, i, uмиттєві значення ЕРС, струму і напруги в даний момент часу t;

Em, Im, Um – їх амплітудні(максимальні за період) значення.

Кутова частота ω – це швидкість зміни змінної величини, де шлях, пройдений цією змінною, виражений в радіанах:

.

Фазою називається кут (wt+ye), що характеризує значення електричної величини в даний момент часу t.

Початковою фазою називається кут ye, що визначає значення фази синусоїдальної величини в початковий момент часу (t=0). Початкова фаза y – це постійний кут, на який синусоїда своїм початком зміщена відносно початку координат ліворуч (y > 0) або праворуч (y < 0).

Зсувом фаз j називається різниця початкових фаз двох будь-яких синусоїдальних величин однієї частоти.

Періодом Т називається час, за який змінна величина здійснить повне коливання.

Частота – число періодів за одиницю часу, ця величина зворотно пропорційна періоду:

країни СНД, Європа – f = 50 Гц;

CША, Канада – f = 60 Гц .

 

Для оцінки енергетичної дії синусоїдального струму (наприклад, теплового або електродинамічного) використовують поняття діючого значення струму.

Діючим значенням змінного струму називається середньоквадратичне значення за період. Воно по силі рівне постійному струму, що в опорі R за той же час здійснює таку ж роботу, що і даний змінний струм. Діюче значення струму розраховують по формулі (аналогічно для ЕРС і напруги):

 

.

 

Для синусоїдального струму діюче значення в разів менше, ніж амплітудне значення:

Isin = Im / » 0.707 Im ,

Esin » 0,707 Em

Usin » 0,707 Um .

 

Також визначають наступні параметри електричних сигналів як синусоїдальної, так і несинусоїдальної форми:

 
 

– постійну складову сигналу – середнє значення за період Т

 
 

середньовипрямлене значення сигналу за період – середне значення модуля сигналу:

(використовують лише для сигналів, симетричних відносно вісі часу).

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Джерело ЛЕП Приймач | ТЕМА 3: ТРАНСФОРМАТОРИ | В) коефіцієнти трансформації | Апарати захисту, блокування і сигналізації | Електромагнітні муфти та гальмівні пристрої | Будова та принцип дії АД | Механічна характеристика АД з КЗ ротором | Механічна характеристика АД з фазним ротором | Пуск асинхронного двигуна | Регулювання швидкості обертання та реверсування АД |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ| Послідовне з’єднання елементів R, L, C. Резонанс напруг

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.034 сек.)