Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Призначення бюджетної класифікації

Читайте также:
  1. Виробництво продукції лікувально-профілактичного призначення
  2. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів
  3. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ
  4. Класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями
  5. Класифікації надзвичайних ситуаційтехногенного та природного характеру за їх рівнями
  6. Класифікація матеріалів для одягу за призначенням
  7. Марки чавунів, їх отримання та призначення

Застосування бюджетної класифікації передбачено Бюджетним кодексом. Бюджетна класифікація України застосовується для кон­тролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду­вання, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхід­ного аналізу за статтями доходів, а також організ-них, функц-них та ек видатків, забезпечення загальнодерж і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупування до­ходів, видатків (в т. ч. кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за економічною сутністю, функціональним при­значенням діяльності, організаційним устроєм та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів1.

Бюджетна класифікація України єдина для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України. її використовують у бю­джетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів витрат для бюджетних установ. При цьому забезпечується взаємозв'язок дер­жавного плану економічного і соціального розвитку країни і фінан­сових планів міністерств та відомств з бюджетом, єдиний порядок складання бюджетів окремих регіонів, зведення показників держав­ного та місцевих бюджетів.

Бюджетна класифікація використовується на всіх стадіях' бю­джетного процесу. Вона дає змогу враховувати надходження доходів і фінансування витрат згідно з затвердженим бюджетним розпи­сом. На підставі бюджетної класифікації складається звітністіь про виконання бюджету України.

Використання бюджетної класифікації дає змоту проводити аіналіз надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їх напрямками, зіставлення кошторисних витрат за однотипними уста­новами.

На її основі здійснюється статистична обробка бюджетних показ­ників, у процесі якої відслідковується динаміка і тенденції ро,*звит-ку показників, розробляються прогнози щодо розвитку бюджетних відносин.

Бюджетна класифікація має велике організаційне значення;:

дає змогу порівняти показники державного та місцевий бю­
джетів;

приводить кожен бюджет до обстежуваного;

полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;

спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і по­
внотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призна­
ченням;

забезпечує можливість синтетичного та аналітичного облік^У до­
ходів та видатків у бюджетних установах та організаціях.

Бюджетна класифікація також дає змогу порівняти асигнування з видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку держави.З метою досягнення цілісності бюджетних категорій дохсРДЇв і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціоналіьним призначенням і економічним характером видатків бюджету мііністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також сзміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

В У^краї-ні затверджено нову бюджетну класифікацію, яка включає г такі складові:

I — класифікація доходів бюджету;

II — класифікація видатків бюджету;

— класифікація фінансування бюджету;

— класифікація боргу.

Водночас затверджено тимчасову класифікацію видатків місце­вих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної кла­сифікації видатків бюджету), яка використовується до впроваджен­ня програмно-цільового методу при складанні та виконанні місце­вих бюджетів.


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Необхідність, зміст та ознаки фінансів. | Етапи становлення та розвитку фінансової науки. | Функції та роль державних фінансів. | Зміст і структура фінансової системи | Фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту | Сутність і види державної фінансової політики | Призначення, економічна суть та ознаки бюджету | Структура і принципи побудови бюджетної системи України | Бюджетна система України та зарубіжних країн | Призначення та роль державного бюджету |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типи бюджетних систем| Функціі органів законодавчої та виконавчої влади у бюджетному процесі

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)