Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

якщо ж ви маєте перепросити за невчасне виконання замовленнями пишете?

Читайте также:
  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  7. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

лист-перепрошення

лист-вибачення

 

?Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу- це?

доповідна записка

пояснювальна записка

зві т

 

?Словами "Змушений нагадати вам, що й досі не отримали від вас оплаченого

рахунка" можна розпочати?

лист-претензію

лист-попередження

лист-нагадування

 

?Ділові листи не повинні бути надто

лаконічними?

ДОВГИМИ

емоційно забарвленими

?Бестрокова домовленість між двома чи кількома партнерами-це?

трудова угода

контракт

ДОГОВІР

 

?Службовий лист, у якому йдеться про зміну адреси чи назву установи, називають?

лист-підтвердження

лист-повідомлення

лист-попередження

 

?3 нагоди відзначення певних подій- свята, ювілею - ви надсилаєте?

лист- поздоровлення

лист-вітання

лист-увагу

 

?Повна копія відправленого з підприємства документа-це?

відпуск

оригинал

витяг

 

?Висновки уповноваженої особи про вистави, фільми тощо-називають?

відгуком

анотацією

рецензією

 

?Внутрїшне узгодження проекту документа?

гриф узгодження

віза

підпис

 

?мовними особливостями офіційно-ділового стилю є?

використання канцелярської лексики

широке застосування слів у переносному значенні

розмовної лексики

 

?Логічні елементи тексту наказів щодо особового складу розташовуються?

у прямому порядку

у зворотному порядку

 

?У випадку, коли вам необхідно терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді?

телеграма

факс

телефонограма

 

?Розписка оформлюється?

машинописом в одному примірнику

вїд руки в одному примірнику

від руки у двох примірниках

 

?При написані резюме слід дотримуватися таких правил?

вживати якомога більше дієслів, прислівників тощо

не вживати особові займенники

обов'язково надсилати фотокартку

 

?поширений вид документації, один із способів обміну інформацією,основний засіб встановлення контактів між організаціями-це?

договір

заява

службовий лист

?Якщо ви просите адресата взяти участь у певному заході, ви складаєте?

лист-пропозицію

лист-запрошення

лист-звернення

?якщо ви бажаєте передати різноманітну інформацію до установ за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера, ви скористаєтесь таким документом, як?

телефонограма

факс

телеграма

 

?Починати лист необхідно з?

викладення аргументованих вимог адресанта

вві чливої форми звертання

опису фактів та подій

 

?Документ, який визначає чіткий перелік запланлваних до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг-це?

звіт

наказ

план

 

?Документ датується днем його?

підписання

затвердження

узгодження

 

?Документ,у якому фіксують хід і результати проведення зборів, засідань, і рішення , ухвалені в результаті обговорення-це?виступ

доповідь

протокол

 

?від першої особи пишеться такий документ?

протокол

заява

довідка

 

?Найменшою вимовною одиницею є?

текст

фраза

речення

 

?вища форма загальнонародної мови - це?

територіальні діалекти

наріччя

сучасна українська літературна мова

 

?Державна мова - це?

закріплена законодавством мова, вживання якої є обовязковим в органах державного управління та діловодства

єдина націонільна мова українського народу

найважливіший універсальний засіб спілкування

 

?літературна мова - це?

національна мова

унормована, відшліфована форма загальнонароднох мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей

нижча форма загально народної мови

 

?Літературна мова реалізується?

в усній і писемній формах

в територіальних діалектах

в неологізмах

?Українська мова належить до?

західнославянської групи

південнословянської групи східнословянської групи

 

Загрузка...

?Офіційно-.діловий стиль - це?

мова ділових паперів

єдність художніх образів і форм їх вираження

письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя

 

?Основноюознакою офіційно-ділового стилю є?

вживання побутової лексики

широке використання емоційно забарвленної лексики

наявність реквізитів, що мають певну черговість

 

?Тексти офіційно-ділового стилю вимагають?

двозначності тлумачення змісту

точності формулювань

суто розмовної лексики

 

?3ачинателем нової української літературної мови був?

т.г. Шевченко

І.П. Котляревський

Панас Мирний

 

?Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації,-?

орфоепічні норми

стилі української літературної мови

норми літературної мови

 

?Основоположником сучасної української літературної мови вважають?

І.П.Котляревського

Т.Г.Шевченко

Лесю Українку

 

?У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі готові совесні формули?

у відповідності до, згідно, взяти участь

відповідно до,згідно з,взяти участь

відповідно, згідно з, приймати участь

 

?Грошоваодиниця незалежної України має назву?

гривна

гривни

гривня

 

?Головна ознака літературної мови?

варіативні сть

черговість

унормованість

 

?У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996р., записино?

Державною мовою в Україні є українська мова

Державною мовою в Україні є російська мова

Державною мовою в Україні є українська й російська мови

 

?мовний етикет- це?

використання різноманітних засобів вираження думок

типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення

виділення найважливіших місць свого висловлювання

 

?3а стадіями створення виділяють?

оригінали, виписки, коті

стандартні й індивідуальні

оформлені на папері, диску, фотоплівці

 

?Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається?

трафаретним шрифтом

заявою

формуляром

?3а призначенням виділяють такі документи?

довідки, інструкції, протоколи

внутрішні й зовнішні

розпорядчі, щодо особового складу

 

?Основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі ?

дублікатом документом

випискою

 

?3а строками виконання виділяють такі документи?

секретні й несекретні

звичайні, термінові й дуже термінові

рукописни

 

?Напис,зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа, називається?

віЗОЮ

грифом затвердження резолюцією

 

?Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи,їх найменування подаються у?

називному відмінку

родовому відмінку

давальному відмінку

 

?3уніфікована форма документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведенним для змінної,- це?

бланк

формуляр-зразок

реквізит

 

?3а походженням документи поділяються на?

внутрішні та зовнішні

організаційні, розпорядчі, інформаційні

службові й особисті

 

?під час складання документів текст слід викладати від?

другої особи однини

третьої особи

другої особи множини

 

?головний реквізит службового документа,що відображає його зміст, називається?

Текстом

абзацом

реквізитом

 

?Реквізит "адресат" у документах розташовується?

з правого боку у верхній частині сторінки

з правого боку у нижній частині сторінки

з лівого боку у верхній частині сторінки

 

?Спосїб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних підрозділів чи службових осіб,- це?

гриф узгодження

резолюці я

гриф затвердження

 

?віза складається з?

особового підпису особи,що візує, й дати

назви установи, особистого підпису

дати

 

?Підпис у документі слід оформлювати так?

Директор училища прізвище, ініціали підпис

Директор училища підпис ініціали, прі звище

Директор училища ініціали, прізвище підпис

 

?Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, називається?

рубрикацією

абзацом

текстом

 

?другий примірник документа,виданий у зв'язку з втратою оригіналу,-це?

витяг

відпуск

дублікат

 

?3а формою документи поділяються на?

службові й особисті

стандартні й індивідуальні

зовнішні й внутрішні

 

?Точне знакове відтворення змісту оригіналу- це?

КОПІЯ

витяг

відпуск

 

?Текст документа складається з таких логічних елементів?

вступу, доказу, закінчення

зачину, фрази, коментарів

вступу, зачину, коментарів

 

?3аява - це?

документ, в якому особа вказує на порушення її прав та інтересів

документ, в якому дається оцінка ділових якосте працівника

офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його

обгрунтуванням

 

?Текст характеристики викладают від?

першої особи

третьої особи

другої особи

 

?3а місцем виникнення розрізняють такі заяви?

службові та особисті

внутрішні та зовнішні

стандартні та індивідуальні

 

?в автобіографії відомості подаються в?

будь-якій послідовності

послідовності, яку визначає сама особа

хронологічній послідовності

 

?Резюме - це?

опис свого життя

документ, що служить для встановлення загального стажу

виклад ділових якостей людини

 

?3а походженням характеристика належить до?

офіційного документа

особистого документа

типового документа

 

?У складній заяві подаються ще й такі відомості?

зазначається повна домашня адреса

перераховуютьсядокументи,що додані до заяви на підтвердження правомірності в ній прохання

зазначається склад сім'ї

?кожний пункт наказу починається з дієслова?

у формі наказового способу

у формі умовного способу

у формі дійсного способу

 

?Характеристика має такі реквізити?

адресат, адресант, назва виду документа,текст, підпис

назва підприємства, підстава, підпис

назва документа, прізвище, ім'я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис

 

?У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначають?

прізвище, ім'я, по батькові особи,посаду, найменування структурного підрозділу

назва виду документа, місце видання, номер, дату підписання

підставу для складання, підпис керівника установи

 

?У характеристиці треба вживати такі мовні звороти?

народився в, закінчив університет, працює викладачем

вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес

просимо надати, вивчити питання

 

?Виберіть правильний варіант?

зачислити козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера

призначити козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера

зарахувати Козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера

 

?Характеристика - це?

опис життя працівника

короткі відомості про навчання

оцінка ділових і моральних якостей працівника

 

?Протокол загальних зборів підписують?

керівник установи і секретар

голова зборів і керівник структурного підрозділу

голова зборів і секретар

 

?Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із

діяльністю установ та окремих осіб, називається?

звіт

довідка

заява

 

?доповідні записки поділяються на?

внутрішні та зовнішні

організаційні, розпорядчі

звичайні і термінові

 

?ксерокопія документа, що передається до організації за допомогою спеціального апарата телефонними каналами зв'язку, називається?

телеграмою

факсом

радіограмою

 

?Основною метою рецензії є?

швидко ознайомити читачів з твором

висловити пропозиції

рекомендувати твір до друку чи захисту

 

?Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті,називається?

анотацією

відгуком

рефератом

 

?Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного,

називається?

витягом з протоколу

стислим протоколом

коротким протоколом

 

?Довідка може бути?

індивідуальною та стандартною

секретною та несекрктною

особистою та службовою

 

?Документ, що містить письмовий виклад наукової статті,змісту книги,

називається?

рецензією

рефератом

 

?3а кількістю адресатів службові листи поділяються на?

секретні й несекретні

колективні , звичайні , циркулярні

внутрішні і зовнішні

 

?У листах звертання до адресата оформлюються так?

Вельмишановний пане директор!

Вельмишановний пане директоре!

Вельмишановний пан директоре!

 

?Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист упродовж?

7-10 днів

5-8 днів

б днів

 

?Документ,укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки,називається?

звітом

доповідною запискою пояснювальною запискою

 

?Відмову слід формувати так?

На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції

Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції

Не приймаємо Вашу пропозицію

 

?питання, що розглядають на зборах, становлять?

порядок денний

повістку дня

питання протоколу

 

?точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою-це?

телеграма

телефонограма

адреса

 

?контракт укладається?

тільки на певний період

на невизначений термін

на період виконання певної роботи

 

?3а походженням розписки поділяються?

внутрішні і зовнішні

особисті й службові

організаційні й розпорядчі

 

?Трудовий договір- це?

угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи

договір, за яким підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт

передача у власність своєї продукції

 

?Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують?

адресу и місце роботи того, хто їх отримує

номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує

адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує

 

?Офіційні доручення можуть бути?

разовими, загальними й постійними

разовими, спеціальними й загальними

спеціальними, загальними й тимчасовими

 

?текст акта має дві частини?

вступну й основну

вступну й закінчення

вступну й констатуючу

 

?Накладна- це?

документ, який надає право здійснювати певні юридичні чинності

письмове підтвердженняпевної дії, яка мала місце

документ, що дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей

?Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є?

наявність підпису службової особи й печатка, що засвідчує підпис довірителя

наявність підпису особи,яка отримуватиме певні цінності

наявність підпису керівника установи

 

?На здійснення однотипних дій видаються?

разові доручення

загальні доручення

спеціальні доручення

 

?Документ, що оформлюється експертною комісією чи уповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається?

актом

накладною

відомістю

 

?договір вважають укладеним тоді, коли?

сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово

сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів

його затвердила вища інстанція

 

?Автобіографія, акт, довідка -це класифікація документів за?

змістом

напрямком

найменуванням

 

?Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами мовної

системи речень -це?

документ

текст документа

назва виду документа

 

?на конверті повторюють адресу отримувача листа, починаючи?

"кому", а потім вказують "куди"

"куди", а потім "кому"

у будь-якій послідовності? Написання якого


слова не відповідає нормам правопису ?


щовечора

чимби-то

безперестанку

казна при кому

Севастопіль

Певністю

Страйкком

Стаєнь

волиньський

навмисне

галуззя

пригірок

десь-інде

яєшня

тратьте

жаданий

заіка

трясся

положення

Галичина

дит-ясла

хворостняк

Василева

Поздовжній

Чилі

Башкир

Вітамін

П”ятиро

назвідкіля

кип”яток

марево

рюгзак

всюди-хід

промені

запічок

бурячиння

міні-футбол

конуса

тістичко

аніскільки

асфальта

траєкторія

важкоатлет

мавпячий

козеріг

стерати

трьох

увертюра

навскоси

немовби-то

голландський

нічий

попід віконню

численний

умисний

згаслий

військомат

кігті

празький

блаженний

студенцький

Кужченко

Торішній

Нижчий

ллється

бряжчати

театр-студія

киприот

навпаки

до ладу

незчутися

мнесся

на бігу

чимдуж

біло-сніжно

без відома

святкуїмо

коротший

до речі

замерзлі

абиякий

де в кого

закона

попереду

радекуліт

півабрикоса

скипидар

Маланчин

товстелезний

цвірінкати

будка

гравюра

призидія

манікюр

інтерв”ю

Перун

ні до чого

кучерявий

женьшень

лікарь

роз”єднати

тьмяний

ларьок

дзв”якнути

у книзьці

роздоріж

кювет

напередодні

пшенишний

стань

скнара

громадський

молодецство

сердешний

затишшя

пестливий

неволити

мудрісттю

стежечка

гігантські

боримося

електронний

тільки-но

нелегкий

в”їзжений

будь ласка

з-поза

запрограмований

у стократ

п”ятьсот

левиний

опрацьований

межирічя

передовсім

бджоляром

прозаїчний

незвіданність

туристський

з дня на день

споконвіку

зжати

жовтодзьобий

світлозелений

невичерпний

 

їжджу

монастир

ткатство

випускний

сонячник

гачечок

мармур

коровай

варязький

яхтклуб

трудодень

півобличчя

піщаний

кріпаччина

пів-яблука

ворожий

пісний

прем”єр-міністр

глухо-німий

блок-схема

тревога

знісся

декада

шадений


 


 

? У якому варіанті наведено правильну відмінкову форму числівника ?


двохстох

п”ятьюдесятью

двісті сорок шостим

чотирко

тринаддесятьма

восьмодесятою

багатьмою

одної другої

третьою

троїною

сім”юдесятью

вісімкою

обойко

вісьома

шостогодесят

мільйона тридцяти

одність

стома першии

обами

у семистах двох

сьоми

сорока дев”ятьма

семидесяти двома

шісткою

п”ятдесятьма однією

шістим

троїм

вісімнаддесятьма

сімомум

шістдесятьох шести

трьохстома

шестидесятого

обоматрьома

двох п”ятим

двадцяти чотирьох

тьмою

кількомадесятьма

двістьох

тридцятого другого

чотирьохсотому

мільйонома

трьом четвертим

п”ятдесяти

чисельністью

двомнадцятьом

дев”яностого

сімнадцятією

півторим

восьмидесяти

п”ятдесятка

сімдесят одному

п”ятьма

ста вісімдесятьох

семидесяти двох

тридцятома

мільйонністю

півторих

тисячма

сімдесятьма сімома

двохсотого восьмого

п”ятерьом

десяткою

двоїною

шістьмастами трьома

дев”ятнадцятьох

сторіччями

двістою

однистим

восьмох

шістдесятьма вісьмома

роздвоєнню

мільярдостьох

на дев”яностах

шістьом

однох

сорокам

чотирма

сороки

кількадесятками

стох

сьомома

п”ятдесятирьох

сімдесяти

одною

двоїма

півторома

трьома

вісімдесятьом

мільярдою

двоїм стам

півторамастами

дев”яноста двом

чотирьма

вісімстами

трьом четвертих

сіма

дев”яностох

сорокових

стома

шестистам

дев”яностам

сорокового першого

чотирьома

потроєний

декількох

дев”яностам


трьом шостих

століть

вісімдесятерьох


 

? Знайдіть помилку у словосполученні ?


укладати шлюб

підлог документів

приборкати хулігана

йти за такою логікою

обгін подвійний

найнижча межа

обважування при продажу

система здравоохорони

тимчасова непрацездатність

першопочатковий капітал

відбування покарання

чинне законодавство

непричетність до злочину

запобігти правопорушенню

жильці мікрорайону

недоторканність особи

запобіжні заходи

кермо влади

мати на думці

вид на проживання

надзвичайні заходи

непокора владі

крадіжка кишенькова

відтиск печатки

людина в штатському

пільги неповнолітнім

вшанування пам”яті

манія величності

відсутність часу

позбавляти прав

матеріали слідства

винятковий захід

відрахування до бюджету

неправдиві свідчення

витяг з протоколу

листок больничний

дрібна крадіжка

зміцнення дисципліни

легкозаймисті речовини

відсторонення від посади

довічне ув”язнення

заключення експерта

засвідчення підпису

поштова скринька

понаднормова робота

заборонене знарядддя

адміністративне затримання

одержати відказ

більша половина

перелік питань

відхилити пропозицію

початкова підготовка

перевитрата коштів

опечатка в документі

перегляд справи

переконливий доказ

надлишок товарів

угон автомобіля

зі сказаного випливає

перекручення закону

завзята боротьба

грошове стягнення

білет туди і обратно

перебування в ув”язненні

зазнати збитків

сучасні меблі

цінний екземпляр

інженер-будівник

згідно з постановою

обоюдні інтереси

усунення недоліків

розкрадання власності

ідейні хитання

шухляда письмового стола

надійні тормоза

наукова теза

зазначати зворотну адресу

національна обособленість

поліпшенні показників

обсяг матеріалу

співпадіння обставин

фамільна професія

без вагань

у двох примірниках

екзаменаційний квиток

коливання температури

тіньова економіка

легке роздратування

перебіг подій

розповсюджена думка

причиновий зв”язок

лічити гроші

сувора догана

обзорна лекція

істотне зауваженння

вважаю своїм обов”язком

видаткова стаття

заслуговує на увагу

через власну необережність

малоімущі громадяни

чинити опір

процентний вміст

у зразковому стані

обжалувати рішення

викласти письмово

викриття брехні

зведення рахунків

слідуючим чином

упустити випадок

збанкрутіле підприємство

за сімейними обставинами

зі слів очевидців

остаточно вирішити

заощаджувати кошти

не зважаючи на заборону

здібний на вчинок

підвищений ризик

непокора владі

подати відомості

розторгати угоду

карати за прорахунки

задовільні результати

дипломатичні відносини

розподілення обов”язків

поширення знань

протипоставлення позицій

неповага до інших

вступати до університету

мати перевагу

розбіжність з основних питань

розв”язувати питання

бути в командировці

разова перепустка

задовольнити прохання

вітальний адрес

палата общин

вчинити з примусу

прийнятне рішення

національні меншинства

бути присутнім

передплата на газети

одержати дозвіл

передостанній пункт

більша частина співробітників

дисциплінований постачальник

дякуючи допомозі

синтаксичне відношення

згубна пристрасть

подразнення на руці

налогові льготи

урядова постанова

грошова допомога

неосвічена вулиця

обсяг роботи

з оригіналом згідно

позичкова відомість

розрушені плани

вартий уваги

сувора догана

переважна більшість

паперова волокита

свідоцтво про одруження

дільничний інспектор

наполегливі пошуки

рідка книга

уразливе місце

приголомшлива новина

беззбиткове підприємство

заблудження начальника

невідкладне завдання

справа про аліменти

мережа магазинів

далі буде

промовляючі факти

пригнічений стан

банківський переказ

цивільне судочинство

чинити на свій розсуд

оголосити забастовку

схвальний відгук

порушувати справу

главенство закону

вступати в суперечність

з течією часу

поза межами закону

ставити за провину

акцизне оподаткування

залізнодорожний транспорт

втеча з-під варти

пошукові роботи

академічна година

імпортні кахлі

політична пильність

воєнне звання

лікуватися від нежитю


 

? Який із наведених варіантів логічно узгоджується з виділеним словом без порушення норм. ВІРНО... ?

-робити

+кохати

-казати

-йти

 


? Яка з форм кличного відмінка наведена правильно ?

 

 


 

+Ольго Іванівно

+Валерію Петровичу

+Григорію Митрофановичу

+ Олегу Андрійовичу

+Маріє Анатоліївно

+Оксано Іванівно

+Віталію Григоровичу

+Богдане Сепановичу

+Ярославе Юрійовичу

+пане генерале

+пане Юрченко

+Юрію Леонідовичу

+пане міністре

+пане Євгене

+Андрію Вікторовичу

+пане капітан

+Надіє Олександрівно

+Миколо Івановичу

+пане ректоре

+Ірино Федорівно

+пане полковник

+Петре Павловичу

+товаришу

+друже Гончар

+пане професоре

+сестро

+колего

+колего Петре


 

? Яка з форм ступенів порівняння прикметника наведена правильно ?


+найбільш правильний

+логічніший

+найточніший

+найменш доречний

+більш коректний

+найпотрібніший

+більш відповідальний

+найбільш доцільний

+найбільш конкретний

+якнайвдаліший

+найменш веселий

+наймолодший

+сучасніший

+наймодніший

+найкрасивіший

+більш мудрий

+менш відважний

+потужніший

+найблискучіший

+більш талановитий

+тостіший

+тонший

+вужчий

+далекоглядніший

+менший

+більш організований


? Який із наведених варіантів логічно узгоджується з виділеним словом без порушення норм ДВІ НЕДІЛІ – ЦЕ...?

чотирнадцять днів

два дні

тридцять один день

десять днів

 

? МІЛКІ?

Гроші

Річки

Купюри

Купони

? ОБЛІК ?

моральний

поетичний

чарівний

погодинний

? ВИКЛЮЧЕННЯ ?

двигуна

з правил

з закону

зграї журавлів

?СКРІЗЬ ?

відбувається

стіну

роки

час

? КОЛОТИТИ ?

м”яч у сітку

грушу

суперника

чай

? ЧАС ?

минає

це шістдесят хвилин

дня

ночі

? ДОГЛЯД ?

митний

службовий

лікарський

комісійний

 

? РОЗДІЛЯТИ ?

радість

сум

погляди

землю

 

? РОЗДАЄТЬСЯ ?

ГОЛОС

ПОСТРІЛ

БЕЗКОШТОВНО

ЛУНА

 

? УГАР ?

тривалий

людський

отруйний

металу

 

? ЯВЛЯЄТЬСЯ ?

офіцером

директором

у сні

майстром

 

? БРАК?

Щасливий

Пропозицій

Тривалий

З розрахунку

 

? ЖАЛОБА ?

надійшла

оголошена

розглянута

передана

? ЗАКАЗАТИ ?

нащадкам

костюм

в ательє

поштою

? ЛИЦЕВИЙ ?

м”яз

кредит

рахунок

облік

 

? НАКАЗАНО ?

за порушення

матеріально

морально

виконати

 

? ОБВІШУВАТИ ?

покупців

товар

стіну

на ринку

 

? ЛІЧИТИ ?

збитки

хворобу

горло

медом

? ОПИТ ?

соціологічний

хімічний

металургійний

доменний

 

? ОСТАТОЧНІ ?

явища

симптоми

підрахунки

люди

 

? ПЕРЕВОДИТИ ?

кошти

документ

через дорогу

поезії

 

? ПЕРЕПИСКА ?

між установами

між особами

документів

держав

 

? ПОЛОЖЕННЯ ?

наукове

міжнародне

матеріальне

сімейне

? ПРИСВОЄННЯ ?

звання

майна

коштів

творів

 

? РОБІТНИК ?

кафедри

літератури

заводу

 

? ГРЕБЛЯ ?

академічна

надійна

на байдарках

силова

? СУРОВИЙ (А) ?

погляд

начальник

час

тканина

 

? ПОВІСТКА ?

денна

наради

з військкомату

засідання

 

? ЛУНА ?

повна

молода

зійшла

пішла

 

? ЛЮБИЙ ?

серцю

зі студентів

розділ

автомобіль

 

? ВИД ?

доконаний

зовнішній

спереду

ззаду

 

? ГЛАСНИЙ ?

документ

звук

відзвук

наголос

 

? СВІЙСЬКА ?

знайома

родичка

людина

тварина

 

? ПЕРЕРИВ ?

між парами

між таймами

дорогу

у трудовому стажі

 

? ФАМІЛІЯ ?

давня

написана з помилкою

жіноча

чоловіка

 

? ПРИВИВАТИ ?

довший шматок

любов

сироватку

до стовбура

? МЕШКАТИ ?

з відповідддю

зі згодою

за адресою

з захистом дисертації

 

? МЕТКИЙ ?

стрілець

пістолет

постріл

працівник

 

? ПИСЬМО ?

очікуване

службове

вправне

від колеги

 

? ШАР ?

повітряний

земний

більярдний

грунту

 

? ЛИШИТИ ?

подяк

премій

в резерві

нагород

 

? ЗАПРОСИТИ ?

інформацію

на роботу

звіт

довідку

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 557 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виберіть правильний український відповідник| Соціопсихолінгвістичний аспект мови

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.224 сек.)