Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дебиеттер тізімі

Читайте также:
  1. Модульдар бойынша және аралық аттестация өткізуге арналған сұрақтар тізімі.
  2. Модульдер бойынша жүргізілетін аралық бақылауларға арналған сұрақтар тізімі
  3. Осымша әдебиеттер
  4. Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі

1 Қазақ әдебиетінің тарихы 8 том,Кеңес дәуірі (1941-1956) Алматы,2004.

2 М.Иманжанов. Жастық. Алматы, Жазушы, 1966, 50- б.

3 А.Байтұрсынов. Ақ жол. Алматы, 1991, 450- б.

4 Ғ. Мүсірепов.Үш томдық. Алматы. Жазушы, 1980,191- б.

5 Ғ. Мұстафин- Шығармалар. Бес томдық. 1 том, 1981,82 б.

6 Т.Нұртазин. Ғ.Слановтың «Жанартауы» жөнінде. – «Әдебиет және искусство». 1946, № 9-10

7 Қ.Сәтпаев. Аса үздік шығарма.- Мұқтар Әуезов тағылымы. А.,1987,35 б.

8 В.Иванов. Роман о песне.-«Летературная газета».1948,10 ноября

9 М. Әуезов. Шығармалары. А.,1979,4т.,434 б.

10 Т.Нұртазин. Жазушы және өмір.А.,1960,246 б.

11 Ғ. Мұстафин. Ойәуендері. «Жазушы».1978,92 бет.

12 Ж.Жабаев.Болат тонды батырлар.1941, 75 б.

13 Т. Жароков. Зоя туралы жыр.1944,66 б.

14 Ғ. Орманов. Толқын жыр. Төрт томдық шығармалар жинағы.А., 1972-1975жж., 2т., 136-137 бб.

15 Т.Жароков.Таңдамалы шығармалар. Төрт томдық.А.,1973.,2т.,126 б.

16 С.Бегалин. Өлеңдер мен поэмалар.А.,1962, 225 б.

17 Қ.Аманжолов.Шығармалар. Төрт томдық.2т.,А.,1947,57 б.

18 Ғ.Мүсрепов.Майданнан соққан жаңа леп.// Социалистік Қазақстан, 1944, 6 маусым.

19 Социалистік Қазақстан», 1947, 13сәуір.

20 С.Қирабаев.Октябрь және әдебиеті.А., 1968, 97 б.

21 Т.Бердияров. мен өмір сүремін. А., 1956., 91-92 бб.

22 Қ.Бекхожин. Үш томдық шығармалар жинағы. А., 1983, 2т., 189 б.

23 Ж. Молдағалиев. Үш томдық шығармалар. А., 1980, 2т.,90 б.

24 С.Ордалиев.Қазақ драматургиясының очеркі. А., 1964.

25 Қ. Қуандықов. Тұнғыш ұлт театры. А., 1969.

26 Ә. Тәжібаев. Қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы. 1971.

27 М. Ғабдуллин. Ғабит Мүсірепов-драматург. 1982.

28 Р. Нұрғалиев. Арқау.

29 Ғ. Мүсірепов. Шығармалар.2 т.,72 б.,89 б.,91 б.

30 Социалистік Қазақстан», 1971, 15сәуір.

31 М. Әуезов. Шығармалар. 11т., А., 1979, 205 б.

32 М. Әуезов. Шығармалар. 10т., А., 1969,104 б.,112 б.

33 Ә. Тәжібаев. Менің пікірім.«Социалистік Қазақстан», 1947, 1 маусым.

34 М. Ғабдуллин. Достық жыры.«Социалистік Қазақстан», 1947, 18 қараша.

35 М. Иманжанов. Жаңа өмірдің бейнесі.«Социалистік Қазақстан», 1947,1 маусым.

36 Б.Бұлқышев. Адамзатқа хат.Шығармалар жинағы, Алматы:Жалын, 1977ж

37 дамзатқа хат/құрастырған Рүстембекова Л, Ыдырысов Б/ А.:Жалын, 1977ж

38 С.Сейітов. Қазақ совет әдебиеті тарихының очеркі.1949;Ақын сапары,1958.

39 Т.Жароков.Төрт томдық шығармалар жинағы. А.,1972-1975, 4т., 47 б.

40 Т. Жароков.Төрт томдық шығармалар жинағы. А.,1972-1975, 3т.,44б.

41 Қ. Жұмалиев. Стиль-өнер ерекшелігі. А., 1966, 98-99 бб.

42 М. Қаратаев. Туған әдебиет туралы ойлар. А., 1958, 432 б.

43 Т.Жароков.Төрт томдық шығармалар жинағы.1т., А.,1972-1975,230 б.

44 С.Қирабаев.Ұлт тәуелсіздігі және әдебиеті.А., 2001, 195-196 бб.

45 С.Сейітов. Ақын сапары. А.,1958,49-52 бб.

46 М. Қаратаев. Туған әдебиет туралы ойлар. А., 1958, 436 б.

47 Н. Сидоренко. Десять незабываемых дней. А., 1961, с. 204.

48 М. Әуезов. Әр жылдар ойлары. А.,1959, 373б.

49 Ғ. Орманов. Төрт томдық таңдамалы шығармалар жинағы. 1т., Ж., 1982, 16 б.

50 С. Қирабаев. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері. А.,1995, 173 б.

51 М. Дүйсенов. Қазақ совет әдебиеті тарихының очеркі. А., 1958, 445- 461бб.

52 М. Әлімбаев. Толқыннан толқын туады. А., 1992,103 б.

53 Ғ. Орманов. Төрт томдық шығармалар жинағы. 4т., А., 1984, 146 б.

54 Қ. Бекхожин. Дәстүр және жаңашылдық. А., 1969, 174 б.

55 Ғ. Мүсірепов. Ғ. Орманов., Төрт томдық шығармалар жинағы. 1т., А.,1982, 99 б.

56 М. Базарбаев. Замана тудырған әдебиет. А., 1997.71 б.

57 Б. Ыбырайым. Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиеті. А., 2011, 32 б.

58 Ғ. Орманов. Төрт томдық шығармалар жинағы. 2т., А., 1982, 9 б.

59 Б. Кенжебаев, Қ. Тұрғанбаев. Қазах совоет әдебиеті тарихының очеркі.А., 278 б.

60 Ғ. Орманов. Таңдамалы шығармалар. А., 1950, 143 б.

61 Ғ. Орманов. Төрт томдық шығармалар жинағы. 3т., А., 1982, 127 б.

62 Қ. Аманжолов. Шығармаларының толық жинағы. А.,1957, 3т., 410 б.

63 Қ. Аманжолов. Үш томдық шығармалар жинағы. 1т., А., 1955, 167 б.

64 Қ. Аманжолов. Үш томдық шығармалар жинағы. 2т., А., 185 б.

65 Қ. Аманжолов. Үш томдық шығармалар жинағы. 3т., А., 1957, 468 б.

66 Қ. Бекхожин. Алты асқар. А.,1973, 1т.,5 б.

67 Қ. Бекхожин. Үш томдық шығармалар жинағы. А., 1987, 1т., 20 б.

68 Қ. Бекхожин. Үш томдық шығармалар жинағы. А.,1984, 3т., 69-70 бб.

69 Қ. Бекхожин. Үш томдық шығармалар жинағы. А., 1983, 2т., 48 б.

70 Қ. Бекхожин. Дәстүр және жаңашылдық. А., 1969, 175 б.

71 Қ. Жармағанбетов. Поэмалар туралы. «Социалистік Қазақстан», 1954, 24тамыз.

72 С. Мұқанов. Поэзия туралы. Кітапта: Қазақстан жазушыларының IV съезі, 1956, 104 б.

73 //Егемен Қазақстан,2006ж, 30қыркүйек

74 «Әдеби мұра және оны зерттеу». Стенограмма. 1961, 372-бет

75 «Өсу жолдарымыз» 1980. 308 -бет.

76 Қазақстан Компартиясының архивы, 708 фонд,10 байлам, 1396 іс, 140-б

77 М.Ғабдуллин «Алтын жұлдыз» Ана тілі.Алматы.2005.

78 Қазақ совет әдебиетінің тарихы 1967 – A

79 Ж.Саин ІІІ том А‑1980

80 Б.Момышұлы «Ұшқан ұя».А., «Жазушы». 1975 ж. № 1603. 384 б.

81 Бауыржан Момышұлы «Москва үшін шайқас», Көркем әдебиет баспасы, Алматы 1964 жыл.

82 «Қазақстан». Ұлттық энциклопедия/Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы:

«Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1999. Т. 4. -720 б.

83 Қазақ әдебиетінің тарихы. /Бас ред. С.Қирабаев. – Алматы: «ҚАЗақпарат», 2004. Т. 8. -520 б.

84 М.Иманжанов. Өркен: Мақалалар, хаттар, естеліктер. – Алматы, Жалын, 1979. 248 бет.

85 Б.Атшабаров. Семей полигонына экспедиция. // Егемен Қазақстан, - 2009, 8 қыр­күйек.

86 З.Шүкіров. Мен оған ғашық едім. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979. 248 бет.

87 М.Иманжанов. Таңдамалы шығармалары. Т. 1. Алматы, «Жазушы», 1977.

88 Иманжанов М. Бөбектерге арналған әдебиет туралы. // Әдебиет және искусство, 1951, №8.

89 М.Иманжанов. «Пионер» журналында шыққан әңгімелер туралы.

/ Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979. 248 бет.

90 М.Иманжанов. Алғашқы айлар: Повесть және әңгімелер.

(Құраст. Р.Рүстембекова). – Алматы: Рауан, 1991. – 224 бет.

91 М.Иманжанов. Балаларға арналған прозалық шығармалар жайында. // Әдебиет және искусство, 1953 №1.

92 М.Иманжанов. Коммунистік тәрбиенің күшті құралы. //Қазақ әдебиеті, 1955, 26 қыркүйек.

93 М.Иманжанов. Қысқа әңгіме туралы. //Әдебиет және искусство, 1950, №12.

94 М.Иманжанов. Жаулаған жерлерде. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

95 М.Иманжанов. Ауыр күндерде. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

96 Б.Сағындықов. Аға өнегесі. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

97 Саммұрзин. Қайнар көзден – мөлдір бұлақ. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

98 Ө.Қанахин. Жақсыдан шарапат. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

99 Әлімқұлов Халық перезенті. /Кітапта: Өркен. – Алматы, Жалын, 1979.

100 М. Әлімбаев Аяулы азамат, ақылды қаламгер. /Кітапта: Өркен. – А:, Жалын, 1979.

101 М.Әуезов. А.Құнанбаев. А. «Ғылым», 1967, 277-бет

102 «Жұлдыз», «Сойқанды жылдар»,№7, 1992, 4-бет

103 Б.Бұлқышев. Заман біздікі /құрастырған С.Асқаров/. – Алматы:Жалын, 1984ж

104 М.Иманжанов. Өнер өрісі.- Алматы: «Жалын», 1977ж

105 //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде,2005,№ 1

106 //Сарбаз 2008ж № 25, 27шілде

107 «Советтік Қазақстан Жазушылары». - А:Жазушы, 1987. 155-156бб.

108 С.Б.Жұмағұлов ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеттану

ғылымы(1956- 1991).Монаг. Қарағанды,2008. –552бет.

109 Әдеби өмір шежіресі. /Құрастырған – Ә.Нарымбетов. А, «Ана тілі»,

2005ж. –488 бет.

110 Нүрпейіс Байғанин.Таңдамалы.,Алматы: Жазушы, 1991. 76-79бб.

111 Қазақ әдебиетінің тарихы 8 том,Кеңес дәуірі (1941-1956) А:,2004.

112 Тұрсынбек Кәкішұлы. Жанр жайлауы 1- кітап.А,«Қазақ университеті»

2007ж.

113 Сайын Мұратбеков «Жабайы алма»,А. «Атамұра»2002ж.,400бет.,

114 Сайын Мұратбеков Екі томдық таңдамалы шығармалар,А., «Жазушы»

баспасы 1991ж.,464бет.

115 Сайын Мұратбеков Көкорай А. «Жазушы» баспасы 1979, –504бет.,

116 Зинол-Ғабиден Бисенғали,Жамал Манкеева Қазақ филологиясы:

егіз негіз ( Ғылыми мақалалар жинағы ) –А: «Арыс».,2010.–352бет

117 Рымғали Нұрғали. Қазақтың жүз романы.Астана:Фолиант,2004.–

456бет.

118 Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. 2- кітап.А,«Қазақ

университеті» 2002.–455бет.

120 Жанғара Дәдебаев.Қазіргі қазақ әдебиеті. А,«Қазақ университеті»

2002.– 311 бет.

121 Серік Негимов.Әдебиет әлемі. А, «Ана тілі», 2008ж. –256 бет.

122 Серік Қирабаев. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. А, «Білім»,

2003ж. –224бет.

Студенттің оқытушының басшылығыімен орындайтын жұмысы шеңберіндегі тапсырмалар жоспары (СОБӨЖ)

 

Тақырыптар Жұмыс түрі Тапсыру мерзімі Балл
  Соғыстан кейінгі жылдары очерктерден құрастырылған жинақтар. Реферат 14-15 бет 1-апта 100б
  Сырбай Мәуленовтың өмірі, шығармашылығы. Конспект 9-10 бет 1-апта  
  Ғабдол Слановтың «Жанар тау» романы. Ауызша 2-апта  
  М.Әуезовтің «Абай жолы» роман – эпопеясы /жарыққа шығуы жайлы/ Баяндама 4-5 бет 2-апта  
  Ғ.Ормановтың табиғат туралы өлеңдері Троптың түрлеріне картотека 30 3-апта  
  Кәкімжан Қазыбаевтың «Ызғар» романы. Ауызша 4-апта  
  М.Әуезовтің ғылыми зерттеу еңбектері Конспект 9-10 бет 3-апта  
  Ғ.Мұстафин прозасындағы тарихи шындық Баяндама 4-5 бет 4-апта  
  Ғ.Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романы. Ауызша 6-апта  
  Ә.Сәрсенбаевтың шығармашылығы, өмірі жайлы Конспект 9-10 бет. 5-апта  
  Т.Жароковтің «Құмдағы дауыл» поэмасы. Троптың түрлеріне картотека 30 7-апта  
  Сайын Мұратбековтің соғыс жылдарындағы ауыл өмірі туралы жазған повестері мен әңгімелері. Ауызша 6-апта  
  С.Мұқановтың ғылыми зерттеу еңбектері   Конспект 9-10 бет 5-апта  
  Ғ.Мұстафиннің«Шығанақ» романы. Ауызша 8-апта  
  Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемі Конспек 9-10 бет 7-апта  

Студенттердің өз бетімен орындайтын тапсырмасы (СӨЖ)

Тапсырмалар атауы Жұмыс түрі Тапсыру мерзімі Балл
  Х.Ерғалиевтың «Құрманғазы» поэмасы. Мазмұнын айту. 1-апта 100б
  Қ.Аманжоловтың «Орал»өлеңі. Жаттау 2-апта  
  Ж.Сайнның «Түн қатады партизан» өлеңі Жаттау 3-апта  
  Ә.Сәрсенбаевтің «Ақша бұлт» өлеңі Жаттау. 4-апта  
  М.Ғабдуллиннің «Ерлікке баулу тәрбиеден» новелласынан достық хақында айтқаны не үлкенді сыйлау немесе ізеттілік туралы айтқаны. Мазмұнын айту. 5-апта  
  Қ.Жармағамбетовтің «Ана мен бала» балладасы. Жаттау. 6-апта  
  С.Мәуленовтің «Соғыстан қайтқан солдаттар» өлеңі. Жаттау. 7-апта  
  Д.Әбіловтің «Қазақстан Республикам менің» өлеңі. Жаттау. 8-апта  
  Қ.Бекқожиннің «Мәриям Жагор қызы» поэмасынан үзінді. Жаттау. 9-апта  
  Ж.Молдағалиевтың «Нұрлы жол» поэмасынан үзінді. Мәнерлеп оқу. 10-апта  
  Ғ.Ормановтың «Қараймын да асығам» өлеңі. Жаттау. 11-апта  
  И.Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасынан үзінді. Жаттау. 12-апта  
  Н.Байғаниннің нақылдары Мазмұнын талдап айту. 13-апта  
  Ж.Жабаевтың «Өтеген батыр» поэмасынан үзінді. Мәнерлеп оқу. 14-апта  
  Қ.Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз» Жаттау. 15-апта  


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 524 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестелері | Студенттің түрлі сипаттағы тапсырмаларды орындауының рейтингтік бағасы | Дәріс 1941-1956 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ | ДӘРІС 1941-1960 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ПОЭМАЛАРЫ | ДӘРІС 1941-1960 ЖЫЛДАРДАҒЫ ДРАМАТУРГИЯ | ЗЕРТТЕУЛЕР | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ | ДӘРІС ТАЙЫР ЖАРАКОВТЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дәріс 7,8. 1941-1960 жылдардағы қазақ поэмалары.| Глоссарии.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)