Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок кількісної схеми

Читайте также:
  1. Вихідні дані для розрахунку шламової схеми і обладнання
  2. Конструктивний розрахунок
  3. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  4. Порядок розрахунку водно-шламової схеми
  5. Розрахунок бральних апаратів
  6. Розрахунок висівних апаратів
  7. Розрахунок економічної ефективності

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 6.090302 "Збагачення корисних копалин" усіх форм навчання.

Мета курсової роботи - закріплення студентами теоретичних знань з дисциплини "Флотаційні методи збагачення", набуття ними навичок обгрунтування схеми і реагентного режиму флотації, розрахунків схеми, вибору і розрахунку обладнання, складання режимної карти процесу, а також ознайомлення з питаннями очищення стічних вод та організації замкненого водооберту, правилами техніки безпеки на флотаційних фабриках.

Об'єктом курсової роботи є відділення (цикл) флотації руд кольорових, чорних металів та хімічної сировини.

Матеріал для виконання роботи студент одержує при вивченні спеціальної літератури - підручників, монографій, довідників, журнальних статтей, що рекомендуються керівником курсової роботи.

Завдання до курсової роботи приведені в додатках А.

 

ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота складається із пояснювальної записки обсягом 25-30 сторінок рукописного тексту та одного листа креслення формату А1.

 

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка включає наступні питання:

Вступ.

Народногосподарське значення корисних копалин. Споживачі концентрату. Вимоги до концентрату (ГОСТ, ОСТ, ТУ) [1, 5, 6, 9, 11].

Характеристика корисних копалин

Мінералогічний та хімічний склад живлення флотації. Флотаційні властивості рудних і породних мінералів, крупність постачання, наявність глини, шламів.

Обгрунтування схеми флотації

Прийнятий спосіб флотації. Обгрунтування числа перечищень і контрольних операцій. Вибір і обгрунтування точок повернення промпродуктів [1]. Рисунок обгрунтованої схеми (додаток Б).

Розрахунок кількісної схеми

При розрахунках кількісної схеми флотації визначають для всіх продуктів схеми продуктивністьQ, вихід γ, масову частку розрахункового компонента , вилучення . Розрахунок схеми зручніше вести спочатку у відносних показниках (γ, , ), а потім за заданою продуктивністю Q за вихідним (початковим) матеріалом розрахувати продуктивність за іншими продуктами Qn і розрахунковим компонентом Pn

Qn = Q1 γn/100, (2.1)

де Qn - продуктивність за n-м продуктом, т/год

γn - вихід n-го продукту, %

Pn=P1 εn /100, (2.2)

де Pn - продуктивність вихідного продукту за розрахунковим компонентом, т/год

εn - вилучення розрахункового компонента в n-ий продукт, %

P1=Q1 β1/100, (2.3)

 

В схемах збагачення із одного початкового продукту можуть бути отримані два або більше кінцевих продуктів. Розрахунковими компонентами в схемах є тверда фаза, яка визначає вихід продуктів, і мінерали, що видобуваються в одноіменні продукти.

При виборі початкових показників число їх повинно бути необхідним і достатнім.Порядок розрахунку якісно-кількісної схеми.

Приймаємо у формулах для розрахунку такі позначення:

N - загальне число вихідних показників для розрахунку схеми;

Nn - число вихідних показників, що відносяться до продуктів розділення;

С - число розрахункових компонентів (включаючи тверду фазу);

ap - число операцій розділення;

np - число продуктів розподілу;

e - число визначальних елементів, за якими розраховується схема (металів, неметалів, попелу і таке ін.)

1. Визначаємо необхідне і достатнє число вихідних показників

N = с (nрр+1)-1 (2.4)

Число розрахункових компонентів

с = 1 + e (2.5)

Для мономінеральної сировини с = 2

2. Число вихідних показників, які відносяться до продуктів обробки

Nn = с (nр - ар) (2.6)

3. Визначаємо число вихідних показників,що відносяться до руди

Np=N-Nn (2.7)

4. Задаємо масові частки розрахункового компонента в продуктах операцій розділення (β)

5. Проводимо розрахунок схеми загальним або частковим методом.

При розрахунку загальним методом складаємо рівняння балансу продуктів і розрахункового компонента для всіх операцій. В результаті отримуємо систему з числом рівнянь, рівним числу невідомих γ і .

Загрузка...

Після розв'язання частковим методом знаходимо виходи кінцевих продуктів, часткові виходи продуктів в тих операціях, для яких відомі масові частки цінного компоненту в живленні і продуктах обробки. Потім визначаємо за балансом вихід останніх продуктів і вилучення розрахункового компонента в них.

Для операцій, в яких невідомі масові частки розрахункового компонента в живленні і продуктах операції, складаємо рівняння балансу і знаходимо показники, розраховуючи необхідні системи рівнянь.

6. Для розрахунку схеми в абсолютних показниках при відомій продуктивності за вихідною рудою визначаємо продуктивність у інших продуктах за формулою 2.1 і продуктивність за розрахунковим компонентом за формулою 2.2.

Як приклад, розглянемо схему флотації з основною, перечисною і контрольною операціями з поверненням промпродуктів в голову основної операції (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1-Схема флотації для розрахунку якісно-кількісної

і водно-шламової схеми

Розрахуємо її спочатку загальним методом

1. N = 2(6-3 + 1) – 1=7

2. Nn = 2(6-3) =6

3. np = 7 - 6 = 1 Призначаємо 1

4. Призначаємо 3, 4, 5, 6, 7, 8

5. Знаходимо виходи (%) кінцевих продуктів, для чого складаємо рівняння
балансу:

γ 5=100 γ 8 = 100 – γ 5

6. Розглянемо наступну операцію і складаємо для неї рівняння балансу:

Розв'язуючи систему рівнянь знайдемо γ3 і γ 6

7. Аналогічно розглядається операція контрольної флотації:

Знаходимо γ 4 і γ 7.

 

8. Знайдемо виходи решти продуктів

γ 9= γ 6+ γ 7; γ 2 = γ 1+ γ 9

9. Визначаємо вилучення розрахункового компонента в продукти за формулою:

= γ n / (2.8)

10. Визначаємо продуктивність для всіх продуктів схеми за формулою 2.1.

11. Визначаємо продуктивність за розрахунковим компонентом для всіх продуктів схеми за формулою 2.2.

При розрахунку схеми частковим методом:

1. Виконаємо пункти 1-5 розрахунку схеми загальним методом.

2. Визначаємо часткові виходи (%) продуктів 5 і 8 від операції, розраховуємо виходи (%) продуктів 6 і 7:

γ 5`= 100 ( 3- 6)/( 5- 6);

γ 6`=100- γ 5`;

γ 7`= 100- γ 8`;

γ 8` = 100 ( 7- 4 )/( 7- 8 ).

3. Визначаємо виходи (%) продуктів 6 і 7 від руди:

γ 6 = γ5 γ 6`/ γ 5` ; γ 7 = γ 8 γ 7`/ γ 8`

4. Знаходимо за балансом вихід (%) решти продуктів:

γ 3= γ 5 + γ 6; γ 4 = γ 7 + γ 8; γ 2 = γ з + γ 4; γ 9 = γ 6 + γ 7

Перевіряємо вірність рішення: γ 2= 100 + γ 9 .

5. Виконуємо пункти 9, 10, 11 розрахунку схеми загальним методом.

Отримані результати розрахунку якісно-кількісної схеми оформляємо у вигляді таблиці 2.1.(приклад), баланс продуктів і розрахункового компонента у вигляді таблиці 2.2.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Порядок розрахунку водно-шламової схеми | Розрахунок обладнання | Пояснювальна записка | ЗАХИСТ РОБОТИ | Схеми флотації | Вихідні дані для розрахунку шламової схеми і обладнання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спецификация столярных изделий| Розрахунок шламової схеми

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.015 сек.)