Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ У ФОРМУВАННІ І ВИКОРИСТАННІ ФОНДІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Читайте также:
  1. А.2.1.4. Внутрішньокірна ін’єкція (проба на індивідуальну чутливість до антибіотика-за призначенням лікаря).
  2. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  3. Біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці згустку, постановці сирного зерна та формуванні сирної маси
  4. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  5. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  6. Визначення
  7. Визначення витрати вапняку.

 

Підкреслимо, що матеріальну основу фінансів складають фонди грошових коштів. Найважливішою стороною фінансової діяльності підприємств є формування і використання різних грошових фондів. Через них здійснюється забезпечення господарської діяльності необхідними грошовими коштами, а також забезпечення розширеного відтворювання; фінансування науково-технічного прогресу; освоєння і впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з бюджетом, банками і т.д.

Фонд грошових коштів - це відособлена частина грошової маси, що має суворо цільове призначення. Всі фонди грошових коштів можна розділити на наступні групи:

- централізовані грошові фонди держави (бюджет, Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інші фонди, що мають загальнодержавне значення);

- централізовані грошові фонди органів управління (Фонд сприяння зайнятості, Пенсійний фонд України, інші позабюджетні фонди цільогового призначення);

- децентралізовані грошові фонди (фонди підприємств, установ, організацій).

Вивчення курсу "Фінанси підприємств" передбачає розгляд саме децентралізованих фондів грошових коштів.

Децентралізовані фонди знаходяться в розпорядженні підприємства, їх величина залежить від результатів господарської діяльності.

Класифікацію децентралізованих фондів можна провести за такими ознаками:

1) За формою власності;

2) За економічним змістом;

3) За порядком утворення і використання;

4) За цільовим призначенням.

За формою власності виділяють фонди державних, колективних та приватних підприємств (існують певні відмінності в джерелах іх формування і напрямках використання);

За економічним змістом виділяють основні і оборотні фонди підприємства, що в сукупності дають уявлення про вартість майна підприємства.

За порядком утворення і використання - загальні (статутний фонд) і спеціальні (спеціальні фонди і цільове фінансування);

За цільовим призначенням можна виділити понад 20 фондів децентралізованого рівня: фонд оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд, валютний, оплати праці, тощо.

Розглянемо деякі з них: первинне формування грошових фондів при утворенні підприємства знаходить своє вираження в статутному фонді або статутному капіталі. За рахунок нього формуються основні і оборотні фонди. Джерелом утворення є внески учасників, засновників, бюджетні кошти, тощо. Джерелом поповнення – прибуток підприємств. Витрачається на статутні цілі підприємства, є загальним.

Додатковий капітал відображає результати переоцінки основних фондів, тобто їх дооцінку; емісійний прибуток акціонерного товариства (прибуток від продажу акцій зверху їх номінальної вартості); безвідплатне отримані грошових і матеріальних цінностей на виробничі цілі; асигнування з бюджету на фінансування капітальних вкладень; кошти на поповнення оборотних коштів.Резервний фонд - це грошовий фонд підприємства, що утворюється за рахунок відрахувань від прибутку, призначений для покриття збитків, а в акціонерних товариствах також для погашення облігацій і викупу його акцій.

Валютний фонд - формується на підприємствах, що одержують валютну виручку від експортних операцій або на підприємствах, що купують валюту для імпортних операцій. Тільки в цьому випадку підприємствам в комерційному банку, що мають ліцензію НБУ на проведення валютних операцій відкривається валютний рахунок.

Фонд заробітної плати – формується з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, для цього на рахунку нагромаджуються необхідні грошові кошти, а при їх відсутності підприємства звертаються у банк за кредитом на виплату заробітної плати.

Фонд ризику - сприяє забезпеченню фінансової стійкості підприємств, він використовується на фінансування додаткових витрат, пов'язаних з розвитком галузі, на заповнення нестачі власних оборотних коштів і т.д.

Призначення, джерела і порядок використання цільових фондів підприємств передбачений відповідними інструкціями, методичними вказівками, різними положеннями. Основу формування та використання фондів надає П(С)БУ.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Протокол № 1 від 29.08.2011 р. | Оплати праці х Число днів з нарахування до видачі | ПРИКЛАД 1.2. | СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ | БЕЗГОТІВКОВІ Й ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ | ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ | ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ | НАДХОДЖЕННЯ ВІД ФІНАНСОВОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ | РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОНЯТТЯ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ.| СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА. ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)