Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Я ви розумієте поняття – «касові залишки»?

Читайте также:
  1. Господарські товариства: поняття та види
  2. Динаміка та тенденції розвитку Інтернет-економіки. Основні поняття та терміни.
  3. Загальні поняття і визначення
  4. Загальні поняття і визначення
  5. Загальні поняття і визначення
  6. Загальні поняття про лексикографію
  7. Закон оберненого співвідношення між змістом та обсягом поняття.

а) це гроші, що знаходяться в фізичної або юридичної особи;

б) це трансакційні гроші;

в) це гроші на рахунку в банку;

г)це гроші, що залишаються після необхідних трансакційних витрат;

д) це готівкові гроші.

253. Як використовується нерозподілений прибуток центрального банку:

а) направляється на стимулювання праці банківських працівників;

б) надання кредитів комерційним банкам;

в) на благодійну діяльність;

г) надходить до державного бюджету;

д) на придбання основних фондів.

254. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

б)збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

в)знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обовязкового резервування.

255.Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

а) надавати ломбардні позики;

б) купувати облігації внутрішної державної позики;

в) продавати облігації внутрішньої державної позики.

256. У процесі виконання функцій фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов’язання держави за ОВДП;

б) здійснює касове обслуговування бюджету;

в) надає кредити банкам;

г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

257.Центральний банк виконує такі функції:

а) ломбардне кредитування;

б) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;

в)функції емісійного центру країни;

г) банківське регулювання та нагляд;

д) функції фінансового агненту уряду;

е) здійснення монетарної політики;

є) касове обслуговування бюджету;

ж) кредитування великого бізнесу.

260.Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку з метою:

а) збільшення маси грошей в обігу;

б) зменшення маси грошей в обігу;

в) посилення контролю за діяльністю комерційних банків;

г) зменшення курсу національної валюти.

261.З метою збільшення маси грошей в обороті центральний банк:

а) збільшує облікову ставку;

б) підвищує норму обовязкових резервів;

в) купує цінні папери на відкритому ринку.

262.При зростанні курсу національної грошової одиниці:

а) збільшується імпорт;

б) зменшується імпорт;

в) збільшується відплив капіталу з країни.

263. Облікова ставка процента в Україні визначається:

а) грошовим ринком;

б) комерційними банками;

в) валютними біржами;

г) центральним банком;

д) Міністерством фінансів.

264. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового процента:

а) зниження ефективності виробництва;

б) зростання рентабельності підприємств — клієнтів банків;

в) зростання прибутковості банків;

г) погіршення ліквідності банків?

265.Які з наведених чинників впливають на рівень процента за банківськими позичками:

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;б) рівень рентабельності позичальника;

в) рівень прибутковості банку;

г) строк кредиту;

д) рівень кредитного ризику;

е) фаза економічного циклу;

є) рівень попиту на позички на ринку?

266.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредитами комерційних банків:

а) центральний банк;

б) комерційні банки;

в) клієнти банку, які отримують позички;

г) Міністерство фінансів;

д) Міністерство економіки;

е) Кабінет Міністрів України.

267. Маржа — це:

а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках;

б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

в) вид кредиту, пов'язаний з операціями банку з цінними паперами.

268. Якщо сподівані процентні ставки у майбутньому зростатимуть, то попит на довгострокові облігації:

а) зростатиме;

б) падатиме;

в) залишиться без змін.

269. У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка — кошти до запитання»:

а) у прямій;

б) оберненій;

в) не залежать?

270. Орієнтиром ціни на гроші в Україні є:

Загрузка...

а) вартість однієї унції золота;

б) курс гривні до долара США;

в) курс гривні до євро;

г) облікова ставка НБУ;

д) зазначене в пп. а) — в).

271. Як впливає підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки при розрахунках вартості капіталу:

а) дисконтна ставка теж зростає;

б) дисконтна ставка зменшується;

в) зв'язок між інфляцією та дисконтною ставкою відсутній?

272. Дохідність відносно безризикових фінансових активів зіставляється з:

а) темпом інфляції;

б) дохідністю державних цінних паперів;

в) дохідністю від операцій з нерухомістю;

г) тезаврацією заощаджень через купівлю долара США.

273. При розрахунках майбутньої вартості депозитів терміном на 1 рік:

а) результати розрахунків за формулами простих і складних відсотків рівні;

б) результат при використанні простого проценту більший;

в) результат при використанні складного проценту більший

274. Чи дозволяється банкам установлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості власних банківських послуг?

а) так;

б) ні;

в) залежно від конкретних обставин;

г)в особливих випадках тільки з дозволу НБУ.

275. Чи може комерційний банк надавати кредити під процент, ставка якого є нижча від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, які він установлює за депозитами?

а) так;

б) так, тільки з дозволу НБУ;

в) ні;

г) залежно від оцінки кредитного ризику.

276. Ціна позики грошового капіталу виступає у формі:

а) амортизації;

б) строку запозичення;

в) процента;

г) дивіденда;

д) орендної плати.

277. Короткостроковий кредит надається:

а) до трьох місяцдів;

б) до шести місяііців;

в) до одного роклу;

г) до півтора року;

д) до двох років.

278. Середньостроковий кредит надається:

а) від трьох місяців до одного року;

б) від шести місяців до одного року;

в) від одного року до двох років;

г) від одного року до трьох років;

д) від двох років до п'яти років.

279.Довгостроковий кредит надається:

а) понад один рік;

б) понад півтора року;

в) понад два роки;

г) понад три роки;

д) понад п'ять років.

280. Який із видів кредиту може бути у товарній формі:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

281. Який із видів кредиту створює платіжні засоби обігу:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

282. Кредит на споживчі потреби надається:

а) населенню — на задоволення будь-яких потреб;

б) торгівлі — на створення запасів товарів;

в) населенню — на будівництво житла;

г) на залучення вкладів у населення банками.

283. Перелічіть, які функції виконує кредит:

а) збереження капіталу;

б) розподілу прибутку;

в) контрольно-стимулюючу;

г) перерозподільну;

д) капіталізації тимчасово вільних грошових коштів;

е) створення платіжних засобів обігу.

284. Кредит— це:

а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило зі сплатою процента;

в) задоволення потреби економічних суб’єктів у грошових коштах;

г) економічні відносини, що виникають у зв'язку з перерозподілом тимчасово вільних коштів на засадах повернення, платностіта добровільності.

285. Необхідність використання кредиту зумовлено:

а) збитковістю підприємства;

б) коливанням потреби у коштах;

в) нерівномірністю отримання прибутку підприємством;

г) рівнем рентабельності підприємства по окремих видах товарів.

286. За допомогою кредиту перерозподіляється:

а) вартість у грошовій та товарній формах;

б) тільки уречевлена вартість у матеріальних цінностях;

в) тільки грошові кошти.

287. Які з названих грошових запасів входять до складу грошової бази:

а) готівка на руках у населення;

б) вклади на поточних рахунках у банках;

в) готівка в касах банків;

г) вклади на строкових рахунках у банках;

д) кошти на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

е) кошти на рахунку Держказначейства в НБУ.

288. Якщо рівень доходів у країні низький або знижується, як це вплине на коефіцієнт «готівка / чекові депозити»:

а) збільшуватиме;

б) зменшуватиме;

в) не змінить?

289. Як пов'язані між собою рівень тінізації економіки і рівень коефіцієнта «готівка / чекові депозити»:

а) прямо пропорційно;

б) обернено пропорційно;

в) нема зв'язку між ними.

290. На яку величину обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу:

а) на величину норми обов'язкового резервування депозитів;

б) на величину простого мультиплікатора депозитів;

в) на величину загального грошово-кредитного мультиплікатора;

г) на величину коефіцієнта «готівка / чекові депозити».

291. Якщо рівень процентних ставок за банківськими кредитами зростає, як це вплине на коефіцієнт «надлишкові резерви / чекові депозити»:

а) збільшить;

б) зменшить;

в) не вплине.

292. Якщо рівень процентної ставки за кредитами банків перевищить облікову ставку НБУ, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:

а)збільшить;

б) зменшить;

в) не вплине.

293. Якщо комерційні банки очікують збільшення процента за депозитами, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:

а)збільшить;

б) зменшить;

в) не змінить 2

294. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.

293. Дайте правильну відповідь на питання, з якими процесами пов’язане виникнення критичної точки інфляції:

а) з переходом від відстаючого до випереджувального зростання цін порівняно зі зростанням маси грошей;

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що звужують товарну основу грошової маси в обігу;

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції

294.Що таке інфляційні очікування? Як інфляційні очікування впливають на динаміку цін:

а) підвищують;

б) знижують;

в) підтримують на стабільному рівні.

295. Грошова реформа — це:

а) часткова перебудова грошової системи держави;

б)повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знеціненених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків державою;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

і) раціоналізація структури виробництва у державі.

296. Деномінація грошових знаків — це:

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорціїз одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

д) переоцінка балансової вартості основних фондів;

е) падіння облікової процентної ставки.

297. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992—1994 рр.:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту;

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. | Функції центральних банків. | Національний банк України та його функції. | Класифікація і характеристика комерційних банків. | Операції комерційних банків. | В який грошовий агрегат включається готівка поза банками? | Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику? | Які операції на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках проведення експансійної політики ? | Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України? | Які функції виконує МВФ? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які організації входять до групи світового банку?| Які фактори впливають на попит на гроші?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.019 сек.)