Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 6 : Кредит у ринковій економіці

Читайте также:
  1. Аккредитация минно-розыскных собак.
  2. Аккредитивная форма расчетов
  3. Анализ влияния потребительского кредитования и других новых видов сервиса
  4. АНАЛИЗ ПРОГРАММ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
  5. АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
  6. Банковское долгосрочное кредитование предприятий
  7. Банковское кредитование ПД

1) Необхідність передумови та чинники виникнення кредиту.

2) Теорії кредиту.

3) Форми та види кредиту.

4) Проценти за кредит

5) Функції та роль кредиту.

Кредит- це економічні відносини, які виникають між суб’єктами ринку у з в’язку з передачею один одному у тимчасове користування вільних коштів на засадах поверненості, строковості, платності та добровільності.

Об’єктом кредитує та вартість (грошові та матеріальні цінності), яка передається в позичку одним суб’єктом іншому. .
Суб’єктами кредиту є кредитори та позичальники.

Кредитори - це учасники кредитних відносин, які мають у своїй власності чи розпорядженні вільні кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб’єктам.

Позичальник- це учасник кредитних відносин, які мають потребу в додаткових коштах і одержують їх у позику від кредиторів.

Причини існування кредиту:

- Потреба організації виробництва за відсутності власних коштів.

- Потреба продати вироблений товар за відсутності коштів для його купівлі у покупця.

- Тимчасове вивільнення коштів в одній сфері економіки у результаті не рівномірного кругообігу індивідуальних капіталів і наявності потреби в них в іншій сфері економіки.

- Наявність непередбачуваних обставин, які спричиняють не платоспроможність суб’єктів економіки та потреб у додаткових коштах.

Основними ознаками кредиту є:

- Учасників кредитних відносин повинні бути юридично та економічно самостійними функціонувати на основі самодостатності та самоокупності та нести економічну відповідальність за своїми зобов’язаннями.

- Кредитні відносини є добровільними рівноправними.

- Кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають.

- Кредитні відносини є вартісними оскільки виникають в зв’язку з рухом вартості (грошей чи матеріальних цінностей)

- Не еквівалентність кредитних відносин зумовлює їх платність.

- Кредитні відносини на мікроекономічному рівні є перетними, а на макроекономічному- безперетними.

- Безперервність і платність кредитних відносин визначають здатність забезпечувати зростання вільної вартості, тобто її капіталізації.

Питання 2 (Теорії кредиту)

- Натуралістична теорія кредиту- в загальних рисах зводиться до наступних положень :

1) Об’єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у натурально- речовій формі;

2) Кредит- це форма руху матеріальних благ, а тому роль кредиту зводиться до перерозподілу цих благ у суспільстві;

3) Позичковий капітал є реальним капіталом тобто капіталом у речовій формі;

4) Банки є посередниками в кредитних відносинах;

5) Пасивні операції банків є первинними порівняно з активними;

Прихильники: Адам Сміт, Рікардо, Тюрго, Мілль

- Капіталотворча теорія- в загальних рисах зводиться до наступних положень :

1) Кредит як і гроші є безпосереднім капіталом, багатством, а тому розширення кредити означає нагромадження капіталу;2) Банки – це не посередники кредитів, а творці капіталу.

3) Активні операціє є первинними щодо пасивних.

Прихильники: Джон Лок, Кейнс, Самуельсон, Лернер, Гел Брей

Питання 3 (Форми та види кредиту)

Фоми кредиту

Товарна Грошова

У товарній формі кредиту- виникають кредитні відносини між продавцями і покупцями, коли покупці одержують товари чи послуги з відтермінуванням платежу.

У грошовій формі кредиту- здійснюється рух переважної частини позикового фонду країни, більшість позик видається і погашається грошима.

Види кредиту

Можна класифікувати за наступними критеріям:

- Залежно від суб’єктів кредитних відносин виділяють наступні види кредиту:

1) Банківський кредит- \банки\

2) Державний кредит- \держава\

3) Міжгосподарський (комерційний) - \ підприємства\

4) Міжнародний- \ резиденти інших країн\

5) Приватний- \ фізична особа\

- Залежно від сфери економіки в яку спрямовується позичена вартість:

1) Виробничий кредит

Загрузка...

2) Споживчі кредити

- За строком на якій кредитор передає у вільну вартість у розпорядження позичальнику:

1) Короткострокові (до 1 року)

2) Середньострокові

3) Довгострокові

- За галузевою спрямованістю виділяють наступні види:

1) Промисловість, с\г, торгівля, будівництво тощо.

- Залежно від цільового призначення кредиту:

1) Кредит на формування виробничих запасів

2) Кредит у витрати виробництва

3) Кредит на створення запасів готової продукції

4) Кредити пов’язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, коли економічні суб’єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для цього кошти не надійшли або надійшли в меншому обсязі.

- За організаційно правовими ознаками та умовами надання позичок виділяють такі види:

1) Забезпечений та незабезпечений

2) Прямий та опосередкований

3) Строковий, прострочений, пролонгований

4) Реальний, сумнівний, безнадійний.

5) Платний та безоплатний.

Питання 5 (Функції та роль кредиту)

Функції кредиту

1) Перерозподільча- грошові ресурси через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншим суб’єктам не змінюючи їх первинного права власності.

2) Контрольна- виявляється не тільки в необхідності контролю кредитора за позичальником, а й у контролі позичальника за своєю діяльністю для того щоб своєчасно погасити отриманий кредит.

3) Стимулююча- оскільки позичальник має повернути позичену вартість у певний термін з оплатою відсотків, це стимулює його використати їх так, щоб в необхідний час гроші вивільняти з обліку і приносили дохід достатній для погашення кредиту, сплату процентів і отримання прибутку.

4) Капіталізація вільних грошових доходів- полягає трансформації завдяки кредиту грошових заощаджень юридичних та фізичних осіб у позичковий капітал.

Емісійна або антиципаційна- 3 і 4 деякі науковці обєднують.

В ринковій економіці роль кредиту проявляється:

- Регуляції тобто в оптимізації пропорції суспільного відтворення

- Впливає на структурну перебудову економіки.

- Впливає на формування важливих пропорцій в економічній системі, а саме на співвідношення. Між фондами відшкодування, нагромадження і споживання.

- Впливає на галузеву структуру економіки оскільки тимчасово вільні ресурси перерозподіляються, де забезпечується отримання високих прибутків.

- Проявляється у забезпечені науково технічного прогресу в обслуговуванні інноваційного процесу і виступає джерелом фінансування капітального вкладення.

Питання 4 (Проценти за кредит)

Формування процентної ставки:

- Рівень облікової ставки

- Термін надання кредиту

- Особливості забезпечення кредиту

- Платоспроможність та авторитет позичальники

- Темп інфляції

- Перспективи зміни ринкової кон’юнктури.

Маржа- це різниця між процентними ставками, а саме різниця між ставками виданих кредитів і ставками залучених коштів.

Показником, що кількісно характеризує плату за кредит є норма процента (процентна ставка), яка визначається на наступною формою:

Д\К* 100%

Д- річний дохід на позичковий капітал

К- середньо річна сума наданого кредиту.

Для нарахування простих відсотків за депозитами використовують наступну формулу:

I=t\T*PV*i

t - Кількість днів на місяць

T - Кількість днів на рык

PV - Початкова сума кредиту чи депозиту

І- Відсоткова ставка

Складні відсотки розраховуються:

FV=(1+R)n*PV

R- Процентна ставка

n- Кількість періодів

У короткостроковому: FV=(1+R)n*PV* (1+b*R)

 

 

Задача

В день народження 8.03.94 внесено суму 7000 грн під 7,3% з терміном погашення 15 листопада 2014.Визначити суму, яку потрібно повернути після закінчення терміну дії враховуючи особливості українського законодавства нарахування відсотків.

23+30+30….=252

FV=(1+R)20*PV

7000*(1+0,073)20*(1+252\365*0,073)


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поршневі компресори. Принцип дії, будова, класифікація | Основні параметри компресорів | Робочий процес в циліндрі компресора | Об’ємна витрата газу на вході одноступеневого компресора | Ступеневе стиснення газу в поршневому компресорі | Нафтопромислового компресора | Коефіцієнти співвідношення об’ємів | Визначення об’ємного коефіцієнта | Визначення параметрів приводу компресора | Шляхи вдосконалення поршневих компресорів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лекція (15.04.2014) Тема 5: Грошові системи| Тема 7 (27.05.2014) : Валютні відносини. Валютні системи.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)