Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теплицького району, Вінницької області

Читайте также:
  1. Адреси членів федерації спортивно-поштового та декоративного голубівництва Чернівецької області станом на 2011
  2. Відкритого чемпіонату Житомирської області зі спортивного орієнтування по вибору
  3. Відкритого чемпіонату Житомирської області зі спортивного орієнтування по вибору
  4. ВК та ПС УКЗ ГУМВС в області
  5. Основні види змінних багатогранних пластин та області їх застосування.
  6. Туристичні ресурси Івано-Франківської області

 

Виконала:

Студентка 51мс групи

Ганжа Інна Василівна

 

Умань 2012р

План

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2. Структура управління СВК « Залузький »

3. Побудова матриці SWOT.

4. Висновки.

 

 

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

СВК « Залузький » розташований в с. Залужжя, Теплицького району, Вінницької області. В наявності СВК« Залузький » є 1675 га ріллі.Кооператив являється підприємством, якому характерна внутрігосподарська спеціалізація і основним виробничим напрямком господарства є виробництво зернових.

Підприємство розташоване досить непогано відносно районного центру смт Теплика – 4 км, а від столиці – міста Києва – 280 км. Віддаленість від центральної траси Вінниця-Умань 22 км. Відстань до найблищої залізничної станції 8 км.

Ця частина території розташована у межах лісостепової зони. Район характеризується м’яким кліматом, температура повітря , атмосферні опади розподіляються протягом вегетаційного періоду досить рівномірно, що створює сприятливі кліматичні умови для розвитку та визрівання сільськогосподарських культур.

Ґрунти: чорноземи опідзолені , темно-сірі.

Метою створення підприємства є організація і ведення сільськогосподарського виробництва, а також здійснення торгівельної, інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в інтересах власника.

Предметом діяльності ТОВ є:

- виробництво сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;

- виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

- надання агротехнічних послуг;

- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством.

Аналізуючи дані таблиці 1.1 ми бачимо у 2011 році помітне зменшення валової продукції на 935,6 тис. грн. порівняно з 2009 роком та збільшення на 157,5 тис. грн. порівняно із 2010 роком. . Обсяг товарної продукції у 2011 році порівняно із 2009 зменшився на 187,4 тис. грн. Середньорічна чисельність працівників підприємства зменшилась у 2011 році на 7 чол. порівняно із 2009 роком, і на 20 чол. порівняно із 2010роком. Середньорічна вартість основних виробничих фондів зменшилась порівняно із 2009 та 2010 роками на 674 тис.грн. та на 511 тис. грн.. відповідно.

СВК « Залузький » має 100% розораність сільськогосподарських угідь. Протягом останніх трьох років діяльності сільськогосподарські угіддя зменшуються, і в 2011 році становлять 1426,54 га. Щодо чисельності працюючих, то в 2011році вона скоротилася. Чисельність працівників у 2011 році становила 42 чол., що на 20 чол. менше порівняно з попереднім роком та на 7 чол. порівно з 2009 роком.

 

Таблиця 1.1

Динаміка основних показників розміру СВК « Залузький »

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р.
1. Валова продукція в порівняних цінах 2005 р., тис. грн.. 5656,90 4563,80 4721,3
у т. ч. рослинництва 4986,30 3564,20 3689,50
тваринництва 670,60 999,6 1031,80
2. Товарна продукція, тис. грн.. 6075,70 5228,70 5888,30
3. Загальна земельна площа, га
у т. ч. с.-г. угіддя, га 1681,82 1426,54
із них рілля, га 1681,82 1426,54
4.Середньорічна чисельність працівників по господарству, чол.
у т. ч. рослинництва
тваринництва
5.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн..
у т. ч. виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн..
6. Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн..
7. Поголів’я тварин, гол.:      
ВРХ
у т. ч. корови
Свині

  

Таблиця 2.2

Структура і склад товарної продукції СВК « Залузький »

Галузь, продукція 2 009р. 2 010р. 2 011р. В середньому за три роки
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис. грн. %
Зернові та зернобобові 3160,7 52,02 1905,2 36,44 2660,4 45,18 5952,7 44,87
в т.ч. пшениця озима 32,67 886,2 16,95 1115,9 18,95 3243,17 24,45
гречка 0,30 55,9 1,07 1,2 0,02 74,3 0,56
кукурудза на зерно 568,2 9,35 335,2 6,41 1375,3 23,36 1361,83 10,26
ячмінь озимий 133,9 2,20 10,48 - - 681,9 5,14
ячмінь ярий 329,2 5,42     32,6 0,55 340,067 2,56
горох 123,1 2,03 74,9 1,43 88,7 1,51 227,567 1,72
овес 3,3 0,05 0,10 46,7 0,79 23,8667 0,18
Соняшник 257,8 4,24 5,24 847,9 14,40 814,433 6,14
соя 1512,4 24,89 1820,8 34,82 1052,2 17,87 3683,93 27,77
Всього по рослинництву 5248,3 86,38 4087,1 78,17 4611,1 78,31 10872,4 81,95
ВРХ 224,2 3,69 5,93 255,6 4,34 619,4 4,67
свині 173,7 2,86 338,6 6,48 4,96 609,633 4,60
молоко 4,59 392,7 7,51 675,9 11,48 6,76
інша продукція тваринництва 20,2 0,33 6,2 0,12 21,4 0,36 33,5333 0,25
Всього по тваринництву 697,1 11,47 1047,5 20,03 1244,9 21,14 2159,57 16,28
Послуги в с/г 130,2 2,14 94,1 1,80 32,3 0,55 235,067 1,77
Всього по господарству 6075,7 5228,7 5888,3 13267,2

 

Загрузка...

 

З даних таблиці видно, що підприємство займається виробництвом продукції рослинництва, питома вага якої складає 81,95%. Питома вага тваринництва становить 16,28%. Головне місце в структурі товарної продукції рослинництва займає виробництво зернових – 44,87%. Отже підприємство має зерновий виробничий напрям. Коефіцієнт спеціалізації становить 0,54, отже підприємство є високого рівня спеціалізації.

Вцілому обсяг товарної продукції по підприємству у 2011 році порівняно з 2009 зменшився на 5280,6 тис. грн. або на 3,1%, в рослинництві – на 12,2 %,а в тваринництві збільшився на 78,5%.

Таблиця 1.3

Основні показники забезпеченості ресурсів та ефективності їх використання у СВК « Залузький »

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р.
І. Показники ефективності використання землі      
Урожайність, ц/га:      
зернових та зернобобових 31,12 32,12 50,13
Виробництво на 100 га відповідних угідь, ц      
зерна 1570,98 1680,06 2979,87
живої ваги ВРХ 16,29 14,15 20,54
Одержано на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.:      
валової продукції 336,36 272,47 330,96
чистого прибутку 31,22 34,27 56,22
ІІ. Показники ефективності використання основних виробничих фондів      
Фондоозброєність, тис. грн. 73,20 42,18 58,38
Фондозабезпеченість, тис. грн. 2,13 1,56 1,72
Фондовіддача, грн. 1,58 1,75 1,92
Фондомісткість, грн. 0,63 0,57 0,52
Припадає в розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів, грн.:      
валового доходу 0,26 0,22 0,61
чистого прибутку 0,14 0,22 0,32
ІІІ. Показники ефективності використання трудових ресурсів      
Виробництво валової продукції у розрахунку на 1 середньорічного працівника, грн. 115,45 73,61   112,41  
У т. ч. рослинництва 131,22 77,48 167,70
тваринництва 60,96 62,47 51,59  

 

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що підприємство ефективно використовує наявні ресурси. Показники ефективності використання земельних ресурсів у 2011 році суттєво зросли порівняно з 2009 роком, зокрема виробництво зерна на 100 га с-г угідь зрісло на 1408,89 ц.. або на 19,1%, а обсяг чистого прибутку на 100 га с-г угідь – на 174,34 тис. грн. або на 217,05%. Такі результати досягнуті завдяки посиленню інтенсифікації рослинництва. Урожайність зернових у 2011 році порівняно із 2009 зросла на 34,2%, за рахунок чого виробництво зерна на 100 га ріллі збільшилось на 831ц або на 23,58%.

Також спостерігається тенденція до збільшення основних показників ефективності використання основних виробничих фондів. Зокрема показник фондозабезпеченості зріс на 165,3%, показник фондоозброєності – на 153,4%. Проте знизився показник фондовіддачі – на 55,1%, фондомісткість ж збільшилась на 123,5%. Це зумовлено значним підвищенням середньорічної вартості основнох фондів (160,3%) Розмір чистого прибутку в розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів у 2011 році порівняно з 2009 збільшився на 20%.

Показники ефективності використання трудових ресурсів також мають тенденцію до збільшення. Так, виробництво валової продукції в розрахунку на 1 середньорічного працівника у 2011 році порівняно з 2009 збільшилось у рослинництві на 11,89%, у тваринництві – на 48,61%.

 

Показники ефективності використання землі вказують, чи правильно та раціонально підприємство використовує земельний ресурс. Урожайність – один із них – збільшилася по зернових у 2009 році на 33,24% порівняно з 2008 роком та 245,20% порівняно з 2007 роком.

 

 

Таблиця 1.4

Основні показники економічної ефективності виробничої діяльності

СВК « Залузький »

Показник 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Вартість валової продукції у розрахунку на: 100 га с.-г. угідь, тис. грн.      
1 середньорічного працюючого, тис. грн. 115,45 73,61 112,41
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн. 157,70 174,52 192,55
Чистий прибуток у розрахунку на: 100 га с.-г. угідь, тис. грн. 31,22 34,27 56,22
1 середньорічного працюючого, тис. грн. 10,71 9,26 19,10
100 грн. основних виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн. 14,63 21,95 32,71
Норма прибутку, % 12,20 6,51 9,89
Рівень рентабельності, % 12,2 9,27 12,0

 

Характеризуючи дані таблиці можна сказати, що вартість валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь за 2007-2009 роки мала тенденцію до зростання, а чистий прибуток найбільшим виявився у 2009 році.

Рівень рентабельності зріс вдвічі у 2009 році порівняно з попереднім та на 8,98 % порівняно з 2007 роком.

Отже, підприємство є прибутковим із рівнем рентабельності 16,46 %, має нормальні показники ефективності використання землі, основних фондів та трудових ресурсів.

 

 
 


З


1. Матриця SWOT.

    Зовнішнє середовище
    можливості загрози
    1. дві стратегічні зони господарювання: Україна і Німеччина 2. здатність використовувати технологічні ноу-хау із-за кордону 3. державна підтримка 4. відшкодування ПДВ 5. вигідні умови позики 6. вигідні партнерські відносини 7. нове податкове законодавство 8. відсутність надзвичайних ситуацій 9. дешевий трудовий ресурс 10. транспортне сполучення 11. життєвий цикл товарів 12. зміни в способах обробки інформації 13. низький рівень конкуренції 14. політика приватизації 1. валютні кризи 2. диспаритет цін 3. малоприбутковість галузі 4. темпи інфляції 5. бюджетний баланс 6. стабільність курсу гривні 7. ставки за кредитами 8. політична нестабільність 9. можливості технологічних розробок 10. ціни на фактори виробництва 11. велика кількість конкурентів 12. нестабільність законодавства 13. зміна потреб і смаків покупців 14. зростання продажів продуктів-субститутів
Внутрішнє середовище сила 1. адекватні фінансові ресурси 2. освічений персонал 3. платоспроможність 4. власні резерви 5. стабільність з банками 6. структура оборотних коштів 7. канали розподілу 8. близькість до транспортної системи 9. кваліфіковані керівники 10. гарна внутрішня інфраструктура 11. можливість розширення виробництва 12. технічна забезпеченість 13. власна технологія 14. великий і спільний досвід з ТОВ «Гольцов»   Стратегія: Кваліфіковані керівники повинні вдало використати зв’язки з Німеччиною для придбання ноу-хау та технологій. Задіяти фінансові ресурси в таких обсягах, щоб отримати державну підтримку та відшкодування ВВП. Розширювати виробництво за рахунок вигідних умов позики. Закупити власний транспорт при вигідному розташуванні. Освічений персонал легко освоїть позитивні зміни в способах обробки інформації та скоротить витрати робочого часу. Застосування досвіду партнерів при низькому рівні конкуренції. При наявності дешевого і освіченого трудового ресурсу вдало його заохочувати. Використовуючи власні резерви, довіру банків мало піддаватися впливу фінансової кризи та відсутності державного бюджету. За рахунок кваліфікованих керівників справлятися з політичною нестабільністю. Зосередити свою увагу на ринку зарубіжного партнера також. Розширити виробництво для зростання обсягів продажу порівняно з продуктами-субститутами. Використовуючи канали розподілу задовольняти потреби і смаки нових споживачів. Освічений персонал повинен відреагувати на зміни смаків споживачів.
слабкість 1. низький рівень якості 2. висока собівартість 3. задоволення потреб персоналу 4. розподіл прибутку 5. диверсифікація і диференціація 6. низька прибутковість 7. внутрішні виробничі проблеми 8. нерозвиненість тваринництва 9. відсутність підсобних та переробних 10. незадовільна маркетингова стратегія 11. дорога сировина 12. неефективність контролю 13. ставлення інвесторів 14. низька завантаженість потужностей Застосувати нові технології, щоб підвищити якість продукції. Державна підтримка вплине на собівартість. Нове податкове законодавство змусить переглянути способи розподілу прибутку. Диверсифікувати продукцію за стратегічними зонами господарювання. Змінити деякий трудовий ресурс для усунення проблем. З допомогою державної підтримки розвивати тваринництво. При гарному транспортному сполученні та вигідних партнерських відносинах налагодити маркетинг та переглянути вартість сировини. Завойовувати нові ринки споживачів та реагувати на зміни бажань наявних споживчих ринків. Встановити ефективний контроль на підприємстві для зниження собівартості, підвищення якості та конкурентоспроможності. Розвивати тваринництво, щоб знайти нових споживачів. Досліджувати нові ринки сировини. Працювати на повну потужність.

 


Висновок

Ми розглянули фактори зовнішнього середовища та склали уявлення про внутрішнє середовище організації: її слабкі і сильні сторони. Метою аналізу є надання керівництву інформації, необхідної при виборі стратегії. У процесі аналіз було виявлено відповідності між стратегічними устремліннями фірми та її внутрішніми ресурсами і можливостями. Завданням аналізу є переконати працівників організації. Зрозуміти і прийняти необхідність об’єктивних змін.

Для того, щоб максимально використовувати сильні сторони організації і можливості, що з’явилися в зовнішньому середовищі найбільшу увагу слід приділити таким стратегіям: Кваліфіковані керівники повинні вдало використати зв’язки з Німеччиною для придбання ноу-хау та технологій. Задіяти фінансові ресурси в таких обсягах, щоб отримати державну підтримку та відшкодування ВВП. Розширювати виробництво за рахунок вигідних умов позики. Закупити власний транспорт при вигідному розташуванні. Освічений персонал легко освоїть позитивні зміни в способах обробки інформації та скоротить витрати робочого часу. Застосування досвіду партнерів при низькому рівні конкуренції. При наявності дешевого і освіченого трудового ресурсу вдало його заохочувати. ТОВ «Агрофірма Текуча» повинна використовувати свої сили для усунення загроз, її стратегії діяльності вказані в полі Сила-Загрози. Стратегії поля Слабкість-Можливості повинні мати за мету подолання слабостей організації з рахунок можливостей.

Слід зауважити, що можливості і загрози можуть переходити у свою протилежність. Невикористана організацією можливість може стати загрозою, якщо нею скористається конкурент. Вчасно відвернена загроза стає додатковою можливістю, якщо конкуренти не змогли усунути цю загрозу.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Результаты опроса экспертов| Правила проведения SWOT-анализа

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.03 сек.)