Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Enter an option

Читайте также:
  1. Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences США
  2. Entering Scenes
  3. Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei
  4. Specify second point of arc or [Center/End]:.
  5. Text 7 Publishing Center
  6. The control system of UAV flight control center power supply

[ Align/Fit/ Center / Middte / Right / TL / TC / TR / ML / MC / MR / BL / BC/BR ]:

(Задайте опцию [Вписаний/ По ширине/ Центр/Середина/ Вправо/ ВЛ/ ВЦ/ ВП/ СЛ/ СЦ/ СП/ НЛ/ НЦ/ НП]:).

Якщо ви вибираєте опцію Right(вправо), то видається запит:

Specify right endpoint of text baseline:(Права конечная точка базовой линии текста:)

Якщо ви вибираєте опцію Middle(середина), то видається запит: Specify middle point of text:(Средняя точка текста:).


 

Рис. 11.35


Двобуквенні найменування опцій (BL(НЛ), ВС(НЦ), MR (СП), TR (ВП) і т. д.) утворені з перших букв слів Bottom (Низ), Middle (Середина), Тор (Верх), Left (Левый), Center, Right.

Вище вікна мультитексту автоматично виводиться спеціальна панель Text Formatting(Форматирование текста) (рис. 11.36.), що містить інструменти керування вікном редактора.

 

 

Рис. 11.36

 

Після закінчення набору тексту потрібно буде натиснути кнопку панелі Text Formattingабо ввести комбінацію клавіш <Ctrl>+<Enter>.

Крім кнопки , панель Text Formattingмістить такі елементи:

· - список, що розкривається, для установлення імені змінного текстового стилю; застосовується для форматування всього тексту у вікні;

· - список, що розкривається, для установлення висоти букв при використанні поточного шрифту; допускає як вибір зі списку, так і задання нових значень;

· - список, що розкривається, для установлення імені змінного шрифту; застосовується для позастильового оформлення;

· - кнопка установлення напівжирного накреслення (доступна тільки для шрифтів типу True Type);

· - кнопка установки курсивного накреслення (доступна тільки для шрифтів типу True Type);

· - кнопка установлення режиму підкреслення тексту;

· - кнопка скасування останньої дії у вікні редактора мультитексту;

· - кнопка відновлення скасованої дії;

· - кнопка форматування дробів, верхнього й нижнього індексів;

· - список, що розкривається, для установлення кольору букв.

 

Перед уведенням тексту необхідно встановити потрібний стиль або задати позастильове оформлення за допомогою імені шрифту й розміру букв, а також вибрати колір букв. Якщо в процесі уведення знадобиться перемінити настроювання (імені шрифту, кольору і т.д.), то можна виділити лівою кнопкою миші ділянку тексту й змінити його форматування. Імена шрифтів мають ліворуч позначки у вигляді значка (це стандартні Shx-Шрифти AutoCAD) або (шрифти Windows типу True Type). Кнопка дозволяє управляти написанням дробів і індексів. Чисельник і знаменник дробу можуть або розділятися горизонтальною рискою, або нічим не розділятися (за типом допуску), або розділятися похилою рискою. Перед тим як скористатися кнопкою дробів, потрібно виділити мишею ділянку тексту, у якому майбутні чисельник і знаменник розділені одним із символів: /, ^ або #. Потім потрібно клацнути по зазначеній кнопці. На рис. 11.37 у лівій частині вікна редактори мультитексту показані п’ять виділених ділянок тексту із дробами й індексами до форматування, а в правій частині - результат застосування до них кнопки . Застосування кнопки до виділеної ділянки тексту, що вже має вид дробу, повертає цю ділянку до неформатованного вигляду. Для одержання верхнього або нижнього індексу можна скористатися засобом форматування дробу за допомогою спеціального символу ^ (при відсутності чисельника або знаменника). 

 

Рис. 11.37

 

Редактор мультитексту настроєний так, що при виявленні символів керування дробами система сама відкриває діалогове вікно AutoStack Properties(рис.11.38.).

У верхній частині цього вікна знаходиться питання:

Do you want to automatically stack the text expressions x/y, x#y and x^y as you type?(чи хотите ви автоматически изменять вирази виду х/у, х#у і х^у в процесе введения?)

У вікні знаходяться такі прапорці й перемикачі, що відповідають на поставлене запитання:

· Enable AutoStacking(Розрешить автоизминениэ);

· Remove leading blank(Удалять проводящий пробел, меж целою частю и дробю);

· Convert it to diagonal fraction(Изменять в дроб с наклоненою линиэй);

· Convert it to horizontal fraction(Изменять в дробь с горизонтальною рискою);

Загрузка...

 

 

Рис. 11.38.

· Don’t show this dialog again, use these settings(He показовать етот диалог снова, использовать сделаниэ установки).

Третій і четвертий пункти з перерахованих належать до інтерпретації виразу виду х/у (перетворювати його в дріб з похилою або з горизонтальною рискою). Інші пункти задають відповідні настройку, причому п’ятий пункт під час установлення прапорця змушує систему далі не відкривати діалогове вікно AutoStack Properties(Свойства автоизменения).

Лінійка розмітки вікна редактора може використовуватися для настроювання параметрів мультитексту в цілому або параметрів окремого абзацу. На рис.11.39. показано, що при переміщенні значка змінюється настройка першого рядка абзацу тексту.

 

Рис. 11.39.

 

Значок можна використовувати для настройки загального відступу абзацу.

Якщо клацнути лівою кнопкою миші всередині лінійки, то система ставить на ній значок табуляції Цей значок використовується редактором як границя табуляції, коли користувач при введенні тексту натиснув клавішу <Таb>

Пункт Indents and Tabs(Отступы и позиции табуляции), у якому можна настроїти відступи для першого рядка й абзацу в цілому, а також зазначити позиції, на яких будуть розмищені границі табуляції. (рис.11.40)

 

 

Рис. 11.40.

 

У цьому вікні розміщені дві області. В області Indentation(Отступы) у полі First line(Первый ряд) задається відступ для першого рядка абзацу, а в полі Paragraph(Абзац) - відступ для всього абзацу. (рис.11.41)

Область Tab stop position(Позиции табуляции) використовується для позначення позицій табуляції. Кожна нова позиція спочатку вводиться в поточних одиницях виміру у верхньому полі й потім додається за допомогою кнопки Set (Установить). Кнопка Clear(Очистить) очищає весь список табуляцій.

 

Рис. 11.41

Пункт Set Mtext Width(Задание ширини мультитексту) контекстного меню лінійки розмітки дає можливість змінити розмір мультитексту по ширині. При цьому викликається вікно Set Mtext Width(Задание ширини мультитексту), у якому можна змінити поточну ширину мультитексту, увівши нове значення в полі Width(Ширина).

 

 

Рис.11.42.

 

Контекстне меню має такі елементи (рис.11.43, 11.44).:

· Undo(Отменить) - скасовуе останню дію у вікні редактора;

· Redo(Повторить) - ліквідуе дію останнього скасування;

· Cut (Вырезать) - вирізує виділену частину тексту й заносить у буфер обміну;

· Сору(Копировать) - копіює виділену частину тексту в буфер обміну;

 

Рис.11.43

· Paste(Вставить) - вставляє текст із буфера обміну;

· Indents and Tabs(Отступ и позиция табуляции) - викликає однойменне діалогове вікно;

· Justification(Выравневания) - перехід у підменю операцій вирівнювання;

· Find and Replace(Найти и заменить) - виклик діалогового вікна Заміна(Replace) для пошуку входжень тексту й заміни його на інший текст;

· Select All(Выделить все) - виділяє весь текст, що знаходеться у вікні редактора;

 

Рис.11.44

· Change Case(Заменить регистр) - перехід у підменю зміни регістра у виділеній ділянці на верхній (UPPERCASE)або нижній (lowercase);

· AutoCAPS(Авто-CAPS) - автоматично перекладає новий текст у верхній регістр (пункт працює в режимі установлення й скидання прапорця);

· Remove Formatting(Удалить форматирование) - Видаляє додаткове форматування (курсив, жирність, підкреслення) виділеної ділянки тексту;

· Combine Paragraphs(Соединить абзацы) - поєднує абзаци в один;

· Symbol(Символ) - перехід у підменю вставки спеціальних символів;

· Import Text(Импорт текста) - імпортує текст із файлів з розширеннями txt і rtf.

Підменю Justification(Выравнивание) дозволяє задати форматування виділеного абзацу тексту. Доступні при цьому опції аналогічні таким же опціям форматування, застосовуваним для однорядкового тексту.

Підменю Symbol(Символ) (рис. 11.45.) має такі пункти:

· Degrees(Градусы) - вставляє в текст символ градуса;

· Plus/Minus(Плюс/минус) - вставляє в текст символ ±;

· Diameter(Диаметр) - вставляє в текст символи %%с, які після закриття вікна редактора перетворяться в знак діаметра;

 

Рис. 11.45

· Non-breaking Space(Неразрывный пробел) - вставляє нерозривний пробіл;

· Other(Другие) - викликає системне вікно Windows вставки будь-яких символів (для вставки варто вибрати символ, потім натиснути кнопку Копіювати;після цього можна закрити вікно Таблиця символів(рис. 11.45.),а у вікні редактора мультитексту вставити символ з буфера обміну Windows).

Для настроювання властивостей мультитексту в цілому можна використовувати дві опції, виведені на початку роботи команди Мtext(Мтекст):

· Rotation(Поворот) - задає додатковий поворот мультитексту щодо осі X;

· Line spacing(Мждустрочный интервал) - управляє величиною міжрядкового інтервалу.

 

Рис. 11.45.

При виборі останньої із цих опцій система запитує:

Enter line spacing type [At least/Exactly] <At least>:

(Межрядковый интервал [Минимум/Точно] <Минимум>:)

Опція At least(Минимум) відповідає варіанту, при якому програма сама розраховує інтервал, зберігаючи мінімум відстань між рядками. У разі вибору опції Exactly(Точно) відстань між рядками фіксується незалежно від особливостей тексту (якщо є окремі букви великої висоти, може виникнути накладення високих символів одного рядка на символи іншого рядка).

Наступний запит:

Enter line spacing factor or distance <lx>:

(Значениэ межрядкового интервалу <1х>:)

Міжрядковий інтервал може бути заданим або фіксованим числовим значенням, або в частках від одинарного інтервалу.

Величина одинарного міжрядкового інтервалу позначається буквою х і дорівнює висоті символів, помноженій на 1,66. Тому значення міжрядкового інтервалу можна ввести як число із суфіксом х (наприклад, 1.5.x, що відповідає полуторному інтервалу) або просто як число (наприклад, 2.25, що відповідає 2,25 від висоти символів). Значення повинні знаходиться в діапазоні від 0.0833 (0.25х) до 1.3333 (4.x).

Поєднання правильно підібраного міжрядкового інтервалу й позицій табуляції дозволяє ефективно використовувати мультитекст для заповнення таблиць (наприклад, таблиці специфікації, що розміщується на кресленні).

 

11.3. Примитиви: розміри

 

Операції установлення розмірів, допусків і виносних ліній (винесень) виконуються за допомогою команд, яким відповідають пункти падаючого меню Dimension(Размеры) і кнопки панелі інструментів Dimension. Розглянемо ці операції в тому порядку, у якому вони розміщені в панелі Dimension (рис. 11.46).

 

 

Рис. 11.46.

Усі розміри створюються асоціативними, тобто залежними від об’єктів, до яких дані розміри прив’язані. Це означає, що при редагуванні основного об’єкта будуть автоматично змінюватися й усі пов’язані з ним розміри.

Перша команда - DIMlinear (РЗМлинейный) - призначена для установлення лінійних розмірів. Їй відповідають кнопка панелі Dimensionі пункт Linear(Линейный) падаючого меню Dimension.

Перший запит команди DIMlinear: Specify first extension line origin or <select object >:(Начало первой выносной линии или <выбрать объект>:).

Другий запит команди DIMlinear: Specify second extension line origin:(Начало второй выносной линии:).

Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle/ Horizontal/ Vertical/ Rotated]:(Положение размерной линии или [Мтекст/ Текст/ Угол/ Горизонтальный/ Вертикальный/ Обратный]:). Побудований розмір є єдиним об’єктом (примітивом розмір). Якщо є потреба, можна розкласти розмір на більш прості числа за допомогою команди Explode (Разделить) (рис. 11.47).

Якщо треба змінити розмір, скористайтеся установленням глобального масштабу для розмірних елементів у вкладці Розміщення(Fit) розмірного стилюабо установленням більшого значення системної змінної Dimscale.

Ви можете самі змінити тип лінійного розміру, якщо замість позначення точки положення розмірної лінії виберете одну з опцій:

· Mtext(Мтекст) - увести більш складний розмірний текст, що використовує можливості мультитексту (рис. 11.48);


 

Рис. 11.47.


Рис. 11.48.


· Text(Текст) - увести розмірний текст, відмінний від тексту, пропонованого за замовчуванням;

· Angle(Кут) - задати кут повороту розмірного тексту щодо розмірної лінії (рис. 11.49);

· Horizontal(Горизонтальный) - проставити горизонтальний розмір;

· Vertical(Вертикальный) - проставити вертикальний розмір;

· Rotated(Развернутый) - проставити повернений (похилий) розмір; AutoCAD запросить: Specify angle of dimension line:(Угол поворота размерной линии)

Крім позначення двох точок, між якими потрібно проставити розмір, можливий інший варіант роботи - скористатися опцією <select object>(<вибрать объэкт>).

Select object to dimension:

(Вибрать объэкт для нанесения розмеров:)

Команда Dimaligned (Рзмпарал), якій відповідають кнопка панелі Dimension(Розмер) і пункт Aligned(Паралельный) падаючого меню Dimension(Розмер), дозволяє проставити лінійний розмір паралельно обраному відрізку або двом зазначеним Точкам.

Команда Dimaligned (Рзмпарал) дозволяє будувати винесення з установленням значення абсциси або ординати точки, що позначається. Даній команді відповідають кнопка панелі Dimension(Розміри) і пункт Ordinate(Ординатний) падаючого меню Dimension(Розмер).

Перший запит команди:

Specify feature location:(Укажыте положениэ елемента:)

Необхідно вказати точку, у якій буде вимірюватися виношувана координата, де і почнеться майбутня виносна лінія. Наступний запит:

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

(Конечная точка винесения или [Х значениэ/Узначениэ/Мтекст/Текст/Угол]:)

 

Рис. 11.49.

 

Потрібно вказати Точку, у якій закінчиться виносна лінія. При цьому система сама намагається, використовуючи нахил виносна лінії, визначити, яку із двох координат (абсцису або ординату) потрібно винести на поле креслення (рис.11.50).

Інші опції команди:

· Xdatum (Х значений) - задати винесення абсциси, незалежно від місця розміщення кінця виносної лінії;

· Ydatum(У значений) - задати винесення ординати, незалежно від місця розміщення кінця виносної лінії;

· Mtext(Мтекст) - увести новий текст винесення з використанням можливостей мультитексту;

· Text (Текст) - увести новий текст винесення;

· Angle(Угол) - задати кут нахилу виносного напису.

Команді Dimradius (Рзмрадіус) відповідають кнопка панелі інструментів Dimension(Розмер) і пункт Radius(Радиус) падаючого меню Dimension(Розмер).

 

 

Рис. 11.50

 

Команда призначена для самоскидального радіуса й на початку видає такий запит:

Select arc or circle:

(Возмите дугу или круг:)

Потім треба запит:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

(Положениэ розмерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]:)

Точка позначення місця розміщення розмірної лінії визначає, де і як буде розміщений розмір, усередині або зовні (рис. 11.51).

 

 

Рис. 11.51.

 

Команда Dimsdiameter (Рзмдиаметр) призначена для нанесення діаметра. Їй відповідають кнопка панелі інструментів Dimension(Розмер) і пункт Diameter(Диаметр) падаючого меню Dimension(Розмер)(рис.11.52, 11.53).


 

Рис. 11.52.

 

Рис. 11.53.


Команда Dimangular (Рзмкутовий) призначена для самоскидального кутових розмірів між відрізками або кутовим розміром дуги (або частини кола). Їй відповідають кнопка панелі інструментів Dimension(Розмер) і пункт Angular(Угловой) падаючого меню Dimension(Розмер). Команда запитує:

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

(Возмите дугу, круг, отрезок или <указать вершину >:)

Для того щоб проставити розмір, можна зазначити або дугу, або коло (на ній установлюється розмір дуги, укладеної між двома зазначеними Точками), або відрізок (далі запитується ще один відрізок і вимірються між ними кут). Якщо натиснути клавішу <Enter>, то AutoCAD запитає три Точки - вершину кута, перші й другу кінцеві Точки кута.

Команда Qdim (Брозмір) призначена для швидкого створення групи однотипних розмірів або для швидкої побудови базових розмірів і розмірних ланцюгів (про базові розміри й розмірні ланцюги див. нижче - команди Dimbasaline (Рзмбазовой) і Dimcontinue (Рзмланцюг)). Команді Qdim (Брозмір) відповідають кнопка панелі інструментів Dimension (Размер) і пункт Quick Dimension (Быстрый размер) падаючого меню Dimension (Размер).

Перший запит команди:

Associative dimension priority = Endpoint

Select geometry to dimension:

(Преоритет асоцыативного розмера = Конточка

Возмите объэкти для нанесення розмеров:)

Далі:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 276 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Як учбовий посібник | Коефіцієнт питомого ковзання | Зачеплення Новикова | Зубчасті механізми з рухомими осями коліс | РОЗДІЛ 3 | ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА "AutoCAD" ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ | Відрізки | Specify second point of arc or [Center/End]:. | Linear, Ordinate, or Angular Associative Dimension Required |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Specify start point:.| Specify dimension line position, or

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.101 сек.)