Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цілі та зміст програм управління продуктивністю праці

Читайте также:
  1. CALL — Вызов подпрограммы
  2. EPROM (Erasable PROM – стираемая программируемая память только для чтения) - позволяет многократно изменять информацию хранящуюся в микросхеме, стирая перед этим старую.
  3. FLASH память программ
  4. II. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОГРАМИ: · ефективне використання людських ресурсів; · мінімізація витрат на виробництво; · створення ефективної системи виміру продуктивності праці.
ЗМІСТ ЕТАПІВ ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ
1 2 3
Вимір та оцінка досягнутого рівня ПП Використання різних прийомів та методів виміру результатів та витрат праці для забезпечення достовірності та співставлення показників продуктивності праці.

 

Продовження табл.9.7.

1 2 3
Пошук та аналіз резервів росту ПП Розробка систем мотивації працівників до пошуку резервів. Поєднання цілей працівників та організації. Розробка критеріїв результативності програми. Розрахунок очікуваного ефекту.
Розробка планів використання резервів Формулювання заходів, планування витрат, встановлення терміну їх впровадження, призначення відповідальних виконавців, розрахунок економічного ефекту.
Розробка систем стимулювання працівників за досягнуті результати росту ПП Розробка ефективного механізму стимулювання працівників в досягненні цілей організації. Забезпечення справедливого поділу отриманої вигоди від росту ПП між організацією та працівником.
Контроль за реалізацією заходів з росту ПП Попередження відхилень від виконання плану підвищення ПП, регулювання його виконання.
Вимір та оцінка досягнутого росту ПП Оцінка ефективності впровадження програми підвищення ПП. Визначення пріоритетів в підвищенні ПП на перспективу.

 

Література:

1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.-К.: Знання, 2005. – С. 356-374.

2. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004.- С.128-144.

3. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С.159-169.

4. Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Черненко І.М., Атаєва О.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник / За ред. В.М, Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.185-206.

5. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.- Львів: «Новий світ-2000», 2004.-С.54-71.

 

Структурно-логічна схема теми 10 « Заробітна плата і механізм ії регулювання»

 


Рис. 10. 1. Сучасні підходи до визначення сутності заробітної плати

 

 

 


 

 

Рис. 10. 2. Підходи до розуміння сутності заробітної плати.

 

 


 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стру­к­ту­р­но-­ло­гі­ч­на схе­ма змі­с­ту те­ми 4 | Напрями та передумови становлення соціального партнерства в Україні | Регулювання в Україні | Структурно-логічна схема змісту теми 6 | Порівняльна характеристика первинного та вторинного ринків праці | Та показники | Показники рівня життя в деяких країнах |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Джерела зростання продуктивності праці| Сутність функцій політики доходів населення

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)