Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Антик философиясындағы әлем бейнесі және адам мәселесі

Читайте также:
  1. Автокөлік транспорт көмегімен астықты қабылдау және жіберу
  2. Азақстанда оқитын жастар мен балаларды тәрбиелеудің негізгі мәселелері және тенденциялары
  3. Алдықтарды өңдеу және сақтау
  4. АНТИКОМИНТЕРНОВСКИЙ ПАКТ. 25 НОЯБРЯ 1936 г.
  5. Антикоммунистическое законодательство в США
  6. Антикорозійний захист металів і сплавів

3.3.1 Семинар сабағының сұрақтары:

1 Антикалық атомизм: Левкип, Демокрит, Эпикур.

2 Сократ философиясы. Ақиқатқа жетудің пікір-таласжүргізу әдісі (майевтика).

3 Платон философиясындағы «эйдос-идея» мәселесі және танымды «еске түсіру» деп қарастыруы. Платонның мемлекет жайындағы ілімі.

4 Аристотельдің материя және форма, «себептіліктің» түрлері жайындағы философиялық ілімі. Аристотельдің әлеуметтік философиясы.

 

3.3.2 СОӨЖ-ге арналған тапсырмалар

Бақылау сұрақтары:

1 Демокриттың атомдық теориясының мәні неде?

2 Софистер қозғалысы: жалпы мінездеме. Протагор: негізгі ойлар.

3 Сократ: негізгі философиялық жаңалықтар. Философиялық әдістің ерекшеліктері. Майевтика дегеніміз не?

4 Платонның “еске түсіру” философиясының негізгі әдістерін атаңыз.

5 Платон идеясының теориясын сынағанда Аристотель қандай дәлелдер қолданады?

6 Аристотельдің мемлекет туралы ілімі, оның түрлері .

3.3.3 Реферат тақырыптары:

1 Сократтың этикалық рационализмы.

2 Платонның үлгілі мемлекет туралы оқытуы.

3 Аристотель философиясындағы диалектика және категория.

4 Аристотель әдептануы.

5 Эпикур және эпикуреизм.

6 Эллинисті және рим дәуірі философиясы.

7 Стоицизмнің негізгі ойлары және оның христиандықтың пайда болуындағы рөлі.

 

3.3.4 Негізгі ұғымдар:

Патристика, апологетика, схоластика, реализм, номинализм, универсалии, теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм, перипатетизм, мутазалиттер, мутакалимдер, ислам, фәлсәфа, суфизм, мистицизм, антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, гедонизм, дихотомия, софистер, майевтика, атомизм, атараксия, эпикуреизм, стоицизм, кинизм, неоплатонизм, силлогистика.

 

3.3.5 СӨЖ тапсырмалыры:

Келесі тақырыпқа сөзжұмбақ құрастыру: Антик философиясындағы әлем бейнесі және адам мәселесі

2 кестені толтыру

2 кесте – Антикалық философтар

 

көне философтар өмір сүрген жылдары, негізгі еңбектері Таным проблемасы Жан туралы ілім Мем-т туралы ілім
Левкипп, Демокрит        
Сократ        
Платон        
Аристотель        

 

3.3.6 Білім тексеруге арналған тесттік тапсырмалар:

1 Ерте көне грек философиясының негізгі проблемасы

А) антропоцентризм

В) космоцентризм

С) социоцентризм

Д) гносеологизм

Е) эмпиризм

2 Дүниенің бастамасы белгісіз, байыпталмайтын бастама – апейрон деген пікір кімдікі?

А) Анаксимандр

В) Анаксимен

С) Анаксагор

Д) Аристотель

Е) Ансельм

3 Дүниенің бастамасы от деп қарастырған грек философы?

А) Фалес

В) Анаксимен

С) Гераклит

Д) Эмпедокл

Е) Демокрит

4 Софистика дегеніміз не?

А) ақиқатқа күмән келтіру

В) негізгі заңдылықтарды бұза отырып, формальды логиканың принциптерін қолдану арқылы қате пікірлерді дұрыс деп түсіндіруС) теориялық түсініктерді дәлелдеу

Д) қарама-қарсы пікір-талас қорытындысында пайда болған шешім

Е) біздің барлық білімдеріміз бен пікірлеріміздің жиынтығы

5 «Кеңістікте атомдар қозғалыста болады, осы арқылы басқа күрделі заттар: от, су, ауа, жер пайда болады... » деген Демокриттің философиялық позициясын анықтаңыз.

А) материализм

В) идеализм

С) дуализм

Д) плюрализм

Е) эклектика

6 Нағыз өмір сүретін, мәңгілік және тұрақты тек «таза идея» немесе «эйдос» деген философиялық көзқарастың авторы кім?

А) Сократ

В) Платон

С) Аристотель

Д) Протагор

Е) Евклид

7 Дүниенің бастамасы су деп қарастырған грек философы.

А) Фалес

В) Анаксимен

С) Гераклит

Д) Эмпедокл

Е) Демокрит

8 Демокрит, Левкипп, Эпикур, Лукреций Кар көзқарастарында қандай ортақ ұғым бар?

А) диалектика

Загрузка...

В) атомизм

С) діни

Д) еңбектері грек тілінде

Е) бір дәуірде өмір сүрген

9 Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес:

А) Мартин Хайдеггер

В) Александр Македонский

С) Милеттік Фалес

Д) Брабандтық Сигер

Е) Ибн Рушд

10 Эпикур мектебінің ұраны және ол философиялық принцип.

А) барлығы өзгереді, барлығы ағымды

В) өзіңді өзің таны

С) елеусіз өмір сүр

Д) күш-білімде

Е) ойлана аламын, яғни өмір сүремін

11 Майевтика ұғымының мәні.

А) танымдық және логикалық әдістердің негізінде ақиқатты іздеу

В) ақиқаттылыққа үйрету

С) пікір-талас жүргізу

Д) негізгі заңдылықтарды бұза отырып, формальды логиканың принциптерін қолдану арқылы қате пікірлерді дұрыс деп түсіндіру

Е) теориялық түсініктерді дәлелдеу

12 Платонның субстанциялық үштік принципі.

А) ақыл, білім, таным

В) бірлік, ақыл, жан

С) рух, жан, тән

Д) жан, рух, сезім

Е) таным, болмыс, сана

13 Сократтық кезең қай ғасырды қамтиды?

А) б.з.д. V ғ.ортасы - IV ғ. соңы

В) б.з.д. ІІ ғ.-б.з.д. І ғ.

С) б.з.д.IV ғ. – б.з.д. VI ғ.

Д) б.з.д. V ғ. - б.з. VІ ғ.

Е) б.з.д. ХV - б.з.д. V ғ.

14 Платонның еңбегін атаңыз?

А) Мемлекет

В) Метафизика

С) Саясат

Д) Құдай болмысы

Е) Мың бір түн

15 Фалес, Анаксимандр және Анаксимен гректің қай мектебінің өкілдері.

А) Эфес

В) Милет

С) Элей

Д) Сократтық

Е) эллиндік

16 «Фалес ... қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты», - деп жазды Герцен.

А) жерге

В) суға

С) адамдарға

Д) аспандағы бұлтқа

Е) гүлдеп тұрған ағашқа

17 «Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас ...

А) Гераклиттікі

В) Демокриттікі

С) Сократтікі

Д) Платондікі

Е) Аристотельдікі

18 Дүниенің бастамасы белгісіз, байыпталмайтын бастама – апейрон деген пікір кімдікі?

А) Анаксимандр

В) Анаксимен

С) Анаксагор

Д) Аристотель

Е) Ансельм

19 «Ауасыз тіршілік жоқ, жан дегеніміз ауа» деген, яғни дүниенің негізі – ауа деп қарастырған материалист.

А) Анаксимандр

В) Анаксимен

С) Анаксагор

Д) Аристотель

Е) Ансельм

20 Философияға болмыс ұғымын енгізген философ.

А) Гераклит

В) Демокрит

С) Парменид

Д) Эмпедокл

Е) Левкипп

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 887 | Нарушение авторских прав


Философия мәдениеттің феномені ретінде | Дебиеттер тізімі | Марксизм философиясы | Х1Х-ХХ ғ.ғ. қазақ және орыс философиясы | ХХ-XXI ғ.ғ. Классикалық емес философияның негізгі бағыттары | Философиялық дүниетаным: болмыс, материя, сана | Тұлға және қоғам | Мәдениет және өркениет | азіргі таңдағы елеулі мәселелер: дамудың қарсылықтары мен түрткілері |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ежелгі дүние философиясы| Ортағасыр философиясы және Қайта Өрлеу кезеңі

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)