Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекция № - 13

Лекция №3-4 | Кабель изоляциясы. | Кабель кабель кабель кабель | Глоссарий | Глоссарий | Лекция № 11 | Глоссарий | Монтаждау. |


Читайте также:
  1. В.О. Ключевский. Курс русской истории. Лекция 30.
  2. Каменная табличка с изображениями слонов, коллекция Сопера — Саважа
  3. Каменная табличка с изображениями сцен Великого потопа, коллекция Сопера — Саважа
  4. Каменная табличка с текстом и изображениями мирных взаимодействий пришельцев и индейцев, коллекция Сопера — Саважа
  5. Керамический реликварий, коллекция Сопера — Саважа
  6. Коллекция «Fels» 1150х450
  7. Коллекция: Змейки. Символ 2013 года.

Талшықты - оптикалық кабельдер, олардың негізгі параметрлері

Талшықты оптикалық кабельдердің дамуы 60 жылдары басталған. Сол

жылдары Ресей ғалымдары Басов, Прохоров оптикалық квант генераторы лазерді ойлап шығарған.

Талшықты оптикалық байланыс желісінің үш түрі болады:

1.Фигуралық өзекшелі кабельдер

2. Лента типті жалпақ кабельдер

3. «Повивтипті» оралған кабельдер

Талшықты оптикалық кабельдің құрылысы.

Талшықты оптикалық байланыс желісінің негізгі элементі талшық. Байланыс техникасында талшықты световод деп те атайды. Сонымен қатар талшық үзіліп кетпес үшін ұстап тұратын күштік стержіні болады.

Күштік стержінің үстінен пласмассалық жіппен жасалған толтырғышы болады. Талшықтар арқылы бөлінеді.Кабельдің сыртына қорғау қабаты болады,ол кабельді ылғалдан зиянды заттардан механикалық әсерден сақтайды. Қорғау қабаты ретінде құрыш қолданады.

Талшықты оптикалық кабельдің негізгі элементі талшық деп аталады. Талшықтың түріне байланысты талшықты оптикалық кабельдер екіге бөлінеді:

1.Сатылы

2.Градиентті

Градиентті талшықты оптикалық кабельдер бір модтық және көп модтық болып бөлінеді.

Бір модтық талшық деп- толқын ұзындығы талшықтың диаметріне тең түрін айтамыз.

Көп модтық талшық деп-диаметрі толқын ұзындығынан үлкен талшықты айтамыз.

1. Талшық ішкі өзекше мен сыртқы қабықшасынан тұрады. Жарықтың өзекшемен қабықшамен арасындағы қиюылын көрсететін мәнді n1және n2 деп белгіленеді. Бұл екі мәннің өзара қатынастары шағылу коэффициенті деп аталады.

D= n1- n2/ n2

2. Оптикалық ось пен жарық сызығы арасында бұрышты апертура деп аталады.Апертураның сандық мәні мына формуламен есептеледі.

NA= n0 sinqa = n12 - n22

3. Мөлшерлі жиілік

V = 2pа / cNa = 2pа / l n12 - n22

мұндағы а талшық радиусы а=d/2

4. Алғашқы толқын ұзындығы:

l0 = p×d× n12 - n22/pnm×n1

мұндағы, pnm – толқын түрін сипаттайтын параметр.

5. Талшықтың алғашқы жиілігі: f0=Pnmc/p×d×NA

6. Дисперcия дегеніміз – оптикалық кабель бойымен өткенде импульс ұзақтығының көбеюін көрсететін шама.

t = (NA)2 ×l / 2n1c - сатылы световод үшін.

t = (NA)4 ×l / 8n13c - градиентті световод үшін.

7. Мод саны келесі формуламен анықталады:

N = V2 / 2 = 1/2 ×(2pа / l n12 - n22)2

D= n1- n2/ n2 =0.01---0.003 шамасына тең.

Тест сұрақтары:

1. t = (NA)2 l/ n12c формуласы арқылы оптикалық кабельдің қандай параметрі анықталады?

А. Байланыс желісінің ұзындығы Д. Градиентті световодтың дисперс

В. Апертура саны Е. Сатылы световодтың дисперсиясы

С. Кабельдің істен шығу тығыздығы

2. Сатылы световод деп қандай световод түрін айтамыз?

А. Жарық сәулесі толқын тәріздес болса Д. d =l болса

В. Жарық сәулесінің киылу бұрышы тік болса Е. d >l болс

3. Оптикалық кабельден өткендегі импульс ұзақтығын көбейтуге кеткен уақыт:

А. Дисперсия В. Апертура С. Шағылу бұрышы

Д. Қиылу бұрышы Е. Жауабы жоқ

4. Оптикалық ось пен световодқа түскен сәуле арасындағы бұрыш:

А. Апертура В. Дисперсия С. Шағылу бұрышы

Д. Қиылу бұрышы Е. Жауабы жоқ

 

 


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 571 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лекция № 12| Глоссарий

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)