Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 5. Розрахунок економічної ефективності удосконалених універсальних роторних граблів ГУР-4,2

РЕФЕРАТ | Техніка для скошування трави | Техніка для ворушіння та перевертання валків | Класифікація та огляд конструкцій вітчизняних граблів | Ротаційні граблі. Їх модифікації та особливості конструкцій | Обґрунтування удосконалення основних технологічних регулювань граблів | Обґрунтування основних конструктивних параметрів гвинтового механізму регулювання висоти | Розрахунок на міцність деталей удосконаленого механізму регулювання висоти |


Читайте также:
  1. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  2. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сутність та принципи аграрної політики
  3. Аналіз ефективності використання основних засобів
  4. Аналіз ефективності інвестиційного проекту
  5. арактеристика узагальнюючих і часткових показників ефективності використання основного виробничого потенціалу.
  6. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  7. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

Для доведення доцільності удосконалення механізму регулювання висоти граблин ротаційних граблів ГУР-4,2 розрахуємо річний економічний ефект даного вдосконалення. Для цього необхідним буде розрахунок наступних параметрів:

· Річний об’єм робіт, га.

· Коефіцієнт використання змінного часу.

· Теоретична годинна продуктивність, га/год.

· Фактична годинна продуктивність, га/год.

· Змінна продуктивність, га/зміну.

· Прямі експлуатаційні затрати МТА, грн./га.

Розрахунок проведемо для МТА: МТЗ-82 + ГУР-4,2. Результати розрахунків заносимо у таблицю 6.

1. Визначаємо коефіцієнт використання змінного часу:

,

де τз - коефіцієнт використання змінного часу;

Тр - тривалість роботи, год;

Тзм - тривалість зміни, год;

Тпр - тривалість простою, год;

Тпр = Трег + Тфіз + Троз,

де Трег - час витрачений на регулювання, год;

Тфіз - час, який витрачається на фізіологічні потреби, год;

Троз - час на розвороти, год.

Враховуючи, що регулювання висоти граблів здійснюється середньому два рази на зміну, визначаємо коефіцієнт використання змінного часу для базової та вдосконаленої моделі універсальних роторних граблів ГУР-4,2.

Базова модель.

Тпр.баз = (48 + 30 + 10)/60 = 1,5 год.

Тр.баз = 8 + 1,5 = 6,5 год.

Вдосконалена модель.

Тпр.вдоск = (8 + 30 + 10)/60 = 0,8 год.

Тр.вдоск = 8 + 0,8 = 7,2 год.

Визначаємо теоретичну годинну продуктивність за формулою:

Wт = 0,1·Вк·Uт,

де Wт- теоретична годинна продуктивність, га/год;

Вк- конструктивна ширина захвату, м;

Uт- теоретична швидкість руху, км/год.

Wт = 0,1·4,2·8 = 3,36 га/год.

Визначаємо фактичну годинну продуктивність окремо для базової та вдосконаленої моделі граблів за формулою:

Wф = 0,1·Вк·Uт·τзм.

Wф.баз = 0,1·4,2·8·0,81 = 2,722 га/год.

Wф.вдоск = 0,1·4,2·8·0,9 = 3,024 га/год.

Визначаємо змінну продуктивність:

Wзм = Wф·Тзм.

Wзм.баз = 2,722·8 = 21,8 га/зміну.

Wзм.вдоск = 3,024·8 = 24,2 га/зміну.

Визначаємо прямі експлуатаційні затрати трактора МТЗ-82, роторних граблів ГУР-4,2 та МТА вцілому.

Прямі експлуатаційні затрати – це грошові затрати, зумовлені безпосереднім виконанням роботи (без накладних і загальногосподарських витрат).

СМТА = Стрс.г.маш,

де СМТА- прямі експлуатаційні затрати МТА, грн./га;

Стр- прямі експлуатаційні затрати трактора, грн./га;

Сс.г.маш- прямі експлуатаційні затрати сільськогосподарської машини, грн./га.

Стр = Сто.тра.тр;

Сс.г.маш = Сто.маша.маш,

де Сто.тр- затрати на ТО трактора, грн/га;

Са.тр- амортизаційні затрати трактора, грн/га;

Сто.с.г.маш- затрати на ТО сільськогосподарської машини, грн/га;

Са.с.г.маш- амортизаційні затрати сільськогосподарської машини, грн/га.

;

,

де Б - балансова вартість машини, грн;

Рі - річна норма відрахувань на ремонт, %;

Wф - фактична годинна продуктивність, га/год;

ТН - нормативне річне навантаження, год;

а - річна норма відрахувань на амортизацію, %.

Нормативне річне навантаження універсальних роторних граблів ГУР-4,2 складає в середньому 200 год, можемо визначити річний об’єм робіт:

Sр = ТН·Wф.

Sр.баз = 200·2,722 = 544,4 га.

Sр.вдоск = 200·3,024 = 604,8 га.

Розраховуємо затрати на ТО та амортизаційні затрати як базової, так і вдосконаленої машини.

Базова модель.

Вдосконалена модель.

Розраховуємо прямі експлуатаційні затрати трактора та сільськогосподарської машини як базової, так і вдосконаленої:

Базова модель.

Стр.баз = 1,29+2,43 = 3,71 грн/га.

Сс.г.маш.баз = 0,85+1,58 = 2,43 грн/га.

Вдосконалена модель.

Стр.вдоск = 1,16+2,18 = 3,34 грн/га.

Сс.г.маш.вдоск = 0,76+1,42 = 2,18 грн/га.

Нарешті розрахуємо прямі експлуатаційні затрати МТА:

СМТА.БАЗ = 3,71+2,43 = 6,14 грн/га.

СМТА.ВДОСК = 3,34+2,18 = 5,52 грн/га.

Знаходимо річний економічний ефект вдосконалених граблів ГУР-4,2, приведений на 544,4 га сінозгрібальних робіт:

Е = (6,14– 5,52)·544,4 = 337,53 грн.

Одержане значення свідчить про доцільність вдосконалення механізму регулювання універсальних роторних граблів ГУР-4,2. До того ж завдяки зростанню коефіцієнта використання змінного часу збільшується продуктивність вдосконалених граблів, а разом з нею і річний об’єм виконаних робіт.

Таблиця 6. Економічна ефективність вдосконалених роторних граблів ГУР-4,2

ПОКАЗНИКИ Базова модель Вдосконалена модель
Річний об’єм робіт, га. 544,4 604,8
Коефіцієнт використання змінного часу. 0,81 0,9
Теоретична годинна продуктивність, га/год. 3,36 3,36
Фактична годинна продуктивність, га/год. 2,722 3,024
Змінна продуктивність, га/зміну. 21,8 24,2
Прямі експлуатаційні затрати МТА, грн./га. 6,14 5,52
Річний економічний ефект приведений на 544,4 га сінозгрібальних робіт, грн - 337,53

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розділ 4. Охорона праці під час експлуатації та обслуговування ротаційних граблів ГУР-4,2| Висновки

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)