Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 4. Охорона праці під час експлуатації та обслуговування ротаційних граблів ГУР-4,2

РЕЦЕНЗІЯ | РЕФЕРАТ | Техніка для скошування трави | Техніка для ворушіння та перевертання валків | Класифікація та огляд конструкцій вітчизняних граблів | Ротаційні граблі. Їх модифікації та особливості конструкцій | Обґрунтування удосконалення основних технологічних регулювань граблів | Обґрунтування основних конструктивних параметрів гвинтового механізму регулювання висоти | Висновки |


Читайте также:
  1. а яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?
  2. алучення працівників у процес модернізації .
  3. Аналіз продуктивності праці
  4. ане Керівництво повинно сприяти захисту працівників від небезпек івиключенню пов'язанихз роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, Інцидентів і смертей.
  5. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  6. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  7. Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Згідно Конституції України кожен громадянин має право на безпечні і здорові умови праці (розділ 2,стаття 43).

Законодавство про охорону праці складається із Закону „Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів.

Конституційне право громадян нашої держави на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності відображено у Законі України „Про охорону праці”, прийнятому Верховною Радою України 1992 році.

Дія закону „Про охорону праці” поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Закон закріпив гарантії прав громадян України на охорону праці, порядок організації охорони праці на виробництві, визначив основні положення щодо видів стимулювання роботи з охорони праці, дії державних, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердив структуру і порядок функціонування державного управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, а також відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці.

 

Створення таких умов праці на виробництві, які б гарантували повну безпеку життєдіяльності працюючих, при яких максимальна продуктивність праці відповідала б найменшим затратам енергії організму людини, а організм людини не зазнавав би шкідливої дії різних виробничих факторів, вимагає знань багатьох галузей науки і техніки.

 

Керівництво роботою по охороні праці здійснює інженер з охорони праці. Навчання по охороні праці і інструктаж з техніки безпеки організовують і проводять головні спеціалісти перед початком сільськогосподарських робіт. На цих заняттях освоюються нові засоби по охороні праці, а також плануються подальші заходи по покращенню організаційно-технічних умов праці робітників. 

При виконанні польових робіт з використанням універсальних роторних граблів ГУР-4,2 (ворушіння, перекидання та протрушування валків і згрібання сіна), а також під час технічного обслуговування та регулювань граблів потрібно дотримуватись наступних правил техніки безпеки:

· виконуючи сільськогосподарські роботи з використанням граблів треба бути впевненим, що біля роторів граблів відсутні люди та сторонні предмети (інструмент, допоміжне обладнання, тощо);

· заміна паса у механізмі редуктора граблів виконується при розчепленні граблів з трактором та при жорстко закріплених колесах сільськогосподарської машини;

· регулювання кута розкидання сіна здійснюється тільки при вимкненому двигуні трактора;

· регулювання висоти згрібання валка здійснюється при піддомкраченому роторі граблів та при вимкненому двигуні трактора;

 

З використанням удосконаленої конструкції механізму регулювання висоти граблів останнє регулювання буде проводитися з меншим ризиком до травматизму. Знижається ризик Завдяки використанню гвинтового механізму не буде потрібно прикладати великих зусиль тиснувши на колесо, не буде навантажуватись гідравліка піднімання граблів і зникає можливість опускання (падіння) техніки на механізатора чи інший обслуговуючий персонал.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок на міцність деталей удосконаленого механізму регулювання висоти| Розділ 5. Розрахунок економічної ефективності удосконалених універсальних роторних граблів ГУР-4,2

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)