Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОХОРОНА ПРАЦІ

РЕФЕРАТ | ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА | Вихідні данні для розрахунку визначаємо згідно з завданням на проектування. | Дійсний фонд обладнання розраховуємо з урахуванням коефіцієнта його використання розраховуємо за формулою | Визначення необхідної кількості паливо-мастильних заправників. | ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ | ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ |


Читайте также:
  1. а яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?
  2. алучення працівників у процес модернізації .
  3. Аналіз продуктивності праці
  4. ане Керівництво повинно сприяти захисту працівників від небезпек івиключенню пов'язанихз роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб, Інцидентів і смертей.
  5. Вказати державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці
  6. г) принцип залучення підготовлених працівників.
  7. г) співвідношення чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників.

6.1 Заходи з техніки безпеки в проектованому пості ПР

 

 

Перед початком роботи у проектованому пості ПР перевіряються справність устаткування, пристосувань та інструмента,огороджень, захисного заземлення, вентиляції. Під час роботи дотримуються всі правила використання технологічного устаткування,правила безпечної експлуатації транспортних засобів, тари і вантажопідйомних механізмів, дотримувати вказівки про безпечний зміст робочого місця. При аварійних ситуаціях неухильно виконуються всі правила, регламентуюче поводження персоналу при виникненні аварій і ситуацій, що можуть привести до аварій і нещасних випадків. По закінченні роботи виключене все електроустаткування, зроблене збирання відходів виробництва й інших заходів, що забезпечують безпеку на ділянці. Приміщення оснащено необхідними попереджувальними плакатами,устаткування має відповідне фарбування, виконана розмітка проїзної частини проїздів. У проектуємих зонах та відділенні все сплановано відповідно до вимог техніки безпеки, а саме дотримання: ширини проходів, проїздів, мінімальна відстань між устаткуванням.

 

 

6.2 Заходи з протипожежної безпеки та електробезпеки в проєктованному пості ПР

 

 

На постах ТО і ПР забороняється мити агрегати і деталі легкозаймистими тагорючими рідинами.

При проведенні ТО і ПР, пов'язаного зі зняттям паливних баків, а також ремонтом паливопроводів, через які може відбутися витікання палива збаків, останні перед ремонтом повинні бути повністю звільнені від палива.Злив палива повинен здійснюватися в місцях, що виключають можливість його загоряння. Зберігання злитого палива на постах ТО і ПР забороняється. Перед ремонтом бензобак необхідно промити і пропарити до повноговидалення парів бензину.

Перед перевіркою (регулюванням) приладів електрообладнання на газобалонне автомобілі необхідно щільно закрити всі вентилі і ретельно перевірити підкапотний простір. Регулювати системи живлення і запалювання газобалонних автомобілів, а також перевіряти на герметичність і ремонтувати газову апаратуру дозволяється тільки в добре провітрюваному приміщенні при включеній припливно-витяжної вентиляції. 

6.3 Заходи з охорони навколишнього середовища підприємства

 

 

Територія, виробничі, допоміжні, санітарно-побутові приміщення та майданчики для зберігання автомобілів повинні відповідати чинним санітарним нормам і правилам. Сміття, виробничі відходи і т.д. необхідно своєчасно прибирати у спеціально відведені місця. Території підприємств повинні бути обладнані водовідводами. Там де використовуються кислоти, луги та нафтопродукти, підлоги повинні бути стійкі до впливу цих речовин і не поглинати їх.

Приміщення для зберігання та технічного обслуговування автомобілів, де можливе швидке підвищення концентрації токсичних речовин у повітрі, повинні обладнуватися системою автоматичного контролю за станом повітряного середовища в робочій зоні і сигналізаторами.

Повітря, що видаляється з приміщень для фарбування автомобілів за допомогою пульверизатора, перед викидом назовні повинен очищатися в гідравлічних фільтрах.

Підприємства повинні обладнуватися господарсько-питним і виробничим водопроводом, а також виробничою каналізацією відповідно до норм. При відсутності в районі підприємства каналізаційної мережі очищення стічних вод підприємства, а також вибір місця їх спуску повинні проводитися з дотриманням правил охорони поверхневих вод від забруднення їх стічними водами.

Опади і зібрані нафтопродукти з очисних споруд видаляються по мірі їх накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Місцеві очисні установки повинні розміщуватися поза будівлями на відстані від зовнішніх стін не менше 6 метрів. Як виняток ці установки допускається розміщувати в окремих будівлях для миття автомобілів.

 

 

6.4 Розрахунок санітарно-гігієнічних норм на пості ПР

 

 

Розрахувати систему загального рівномірного освітлення люмінесцентними лампами виробничого приміщення: з довжиною А=24м, шириною В=9,3м, висотою Н=10,8 м. Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття rСТЕЛІ =70%, rСТІН =50%. Мінімальна освітленість за нормами ЕН=300 лк. Висота робочих поверхонь (столів) hР=0,7м. Використовуються лампи типа ЛБ потужністю 40 ВТ та світильники типу ЛП001 (з двома лампами).

 

Розв’язок

1.Визначаємо висоту світильника над робочою поверхнею. Оскільки світильники кріпляться до стелі, то їх висота над підлогою майже рівна висоті приміщення.

 

h = Н – hР = 10,8 – 0,7 = 10,1 м.

 

2.Визначаємо показник приміщення - і .

 

і = = .

 

3.Визначаємо коефіцієнт використання світильників ЛП001
при і =07, rСТЕЛІ =70%, rСТІН =50% з табл. 3.9, коефіцієнт використання h =0,36.

Схема розташування світильника над робочою поверхнею

 

4. З табл.. 3.6 визначаємо коефіцієнт запасу: КЗ = 1,3.

Приймаємо коефіцієнт нерівномірності освітлення Z=1,1.

 

5. Для забезпечення необхідної нормованої освітленості робочих поверхонь обираємо лампи ЛБ-40 (світловий потік однієї лампи становить Фл = 5400 лм, табл. 3.10) і визначаємо необхідну кількість світильників з формули (3.4):

 

= =45.

 

Отже, для забезпечення рівномірності освітлення даного приміщення необхідно 32 світильника, які необхідно розташувати в три ряди. Приймаємо 33 світильника по 11 світильників в ряду.

 

6. Сумарна електрична потужність усіх світильників, встановлених в приміщенні: Рсв = Рл – N – n = 80 – 45 – 0,36 = 1296 Вт.

 

 

Схема розташування світильників


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА| ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)