Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯТиповим сполучення звуків є склад. Однак поняття звукосполучення є ширше за поняття склад. Звукосполученням є поєднання кількох звуків однієї або різної якості, тобто голосних, приголосних, голосного і приголосного чи голосного і приголосних.

Сполучення голосних у текстах української мови – рідкісне явище, воно наявне переважно в іншомовних словах, які недостатньо засвоєні українською мовою з фонетичного погляду (радіо, амплуа, аорта), а також на межі префікса і кореня як українських (наука, протиударний), так і слів іншомовного походження (антиінфекційний, ультраакустика).

У діалектному мовленні, як правило, розділяються два голосні звуки внаслідок вставляння між ними епентетичного приголосного: радіво.Такий приголосний jз’явився на початку суфіксів-ізм, -іст літературної мови, які приєдналися до основи на голосний: егоїзм, індуїзм, дзюдоїст, альтруїст (пор.: рос. эгоизм, индуист, дзюдоист, альтруист).

Сполучення приголосних у межах слова в українській мові трапляється часто і може досягати до чотирьох одиниць. Звукосполучення із п’яти приголосних в одному слові не знайдено. Український мовознавець Валентина Перебийніс (1923 р.н.) виявила такі сполучення приголосних на межі двох слів: Ряд міністерств схвалює реформу.

Поєднання приголосних в українській мові підпорядковане певним закономіростям.

1. Артикуляційна прийнятність, тобтотсполучення таких приголосних, вимова кожної з яких не перешкоджає артикуляції суміжної. Поєднання щілинної С,проривногоТідрижачогоР(стр)_ є найпоширенішим звукосполученням із трьох приголосних в українській мові. Крім того, у деяких словах у звукосполученні СРрозвинувся вставний Т: сесТра, сТрумінь, осТрів. Орфографічний словник української мови (1994) містить приблизно 500 слів із початковим звукосполученням СТР, тоді як ЗДР наявне на початку тільки 28- ми слів.

2. Наростання гучності. Так, у звукосполученні стрглухі с і тпоєднуються із сонорним р.Ця закономірність поширюється здебільшого на сполучення трьох приголосних. Чотиризвукові сполучення із наростанням гучності у середині слова неможливі. Що спричинене асиміляційними процесами. Компоненти такого звукосполучення розходяться до різних складів, розпадаючись на дві фонетичні групи: під-стрелити, підприєм-ство, чотиризвукові сполучення із наростанням гучності трапляються лише на початку (встрибнути) або в кінці (айстр) слова.Сполучення голосного і приголосного є складом. В українській мові переважають поєднання приголосний +голосний, тобто відкриті склади. Звукосполучення приголосний+голосний+приголосний+голосний відрізняються мелодійністю, ритмічністю і характерні для української поезії.

Звукосполучення і фонемо сполучення не завжди збігаються, Це зумовлене двома чинниками:

1) подовжені (внаслідок асиміляції) і подвоєні (внаслідок збігу на стику морфем) приголосні являють собою поєднання двох фонем. Так, у слові піддашшя наявні подовження д: (внаслідок збігу) та подовжений ш: (внаслідок асиміляції) ([п’ід:аш’:а]), але фонем тут по дві / дд/ і /шш/ (/піддаш'ш'а/);

2) позиційні зміни, у яких наявні варіації чи варіанти фонем,можуть не виходити за межі одного звука. Наприклад, у фонетичному слові [ж’:інкоjу] ( з жінкою) подовжений звук [ж’:] репрезентує фонемо сполучення /зж/, а у слові [с'м’і'jец':а] (сміється) довгий звук [ц':] відображає фонемо сполучення /т'с'/. У позиційних чергуваннях і фонемний нуль є варіантом відповідної фонеми: слово серце (сердець) містить фонемо сполучення /рдц/.

Мовленнєвий потік української мови за особливостями звукосполучень характеризується милозвучністю.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)