Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 5. Автоматичний пристрій 5Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Структурна схема автоматичного пристрою 5 наведена на рис.4.11. До структурної схеми входять такі функціональні блоки:

1 – загальмований мультивібратор (ЗМ);

2 – RS-тригер;

3 – електронний ключ на біполярному транзисторі;

4 – схема узгодження напруги ключа зі схемою включення стабілізатора постійної напруги (СПР);

5 – стабілізатор компенсаційного типу для живлення автоколивального мультивібратора (СТ-ОР);

6 – автоколивальний мультивібратор (АМ);

7 – двійковий сумуючий лічильник (СТ);

8 – комбінаційна схема, яка визначає, яку кількість імпульсів повинен підрахувати двійковий лічильник (КС1);

9 – комбінаційна схема КС2, через яку вміст лічильника передається на комбінаційний суматор;

10 – комбінаційний суматор (SM);

11 – мультиплексор (MUX);

12 – регістр RG1 результату;

¦¦13 – демультіплексор (DMX);

14 – блок живлення (БЖ) для інших блоків.

Автоматичний пристрій 5 повинен під керуванням зовнішнього запускаючого імпульсу згенерувати послідовність прямокутних імпульсів з заданими параметрами. Кількість імпульсів у послідовності залежить від параметру К в завданні. Результат підрахунку лічильника за допомогою суматора складається з вмістом регістра RG і на ньому же й запам’ятовується. Крім того, вміст лічильника може додаватися до числа, яке поступає з шини даних 2 через мультіплексор. Після декількох запусків у регістрі ре-

зультата накопичується сума підрахованих імпульсів мультивібратора, яка через демультіплексор шин DMX може бути передана на шину BD1 або BD2.

Автоматичний пристрій працює слідуючим чином. При включенні пристрою блок живлення 14 подає живлячу напругу на всі блоки пристрою крім автоколивального мультивібратора. Вхідний імпульс з будь-якою тривалістю та амплітудою не менш 2,4 В запускає загальмований мультивібратор 1, який своїм вихідним імпульсом із заданою амплітудою та тривалістю переключає тригер 2 в одиничний стан. Крім того, запускаючий імпульс повинен встановити усі тригери лічильника 7 у нульовий стан. Після цього електронний ключ відкривається, і його нульова вихідна напруга через пристрій узгодження напруги 4 включає стабілізатор напруги 5, і напруга живлення подається на автоколивальний мультивібратор 6. Імпульси мультивібратора подаються на лічильник і підраховуються. Як тільки їх кількість стане рівна числу К, комбінаційна схема КС1 (блок 8) виробляє одиничний сигнал, який переводить тригер 2 у нульовий стан. Ключ закривається, і на стабілізатор подається напруга +2 В, яка його відключає. Мультивібратор припиняє генерацію імпульсів. Крім того, вміст двійкового лічильника через комбінаційну схему КС2 (блок 9) під керуванням вихідного сигналу КС1 передається на суматор 10 і додається до вмісту регістра 12. Результат додавання накопичується в регістрі 12. Ці циклічні процеси повторюються до тих пір, поки будуть поступати запускаючі імпульси.У табл. 4.7 наведені варіанти для завдання 5. Усі параметри описані в завданні 4, окрім параметрів ключа:

tІК –тривалістьвихідного імпульсу ключа;

U2 амплітуда вихідного імпульсу ключа;

ЕБ – напруга базавого зміщення;

t0 CMAX – максимальна температура оточуючого середовища;

tФ – фронт вихідних імпульсів;

СН ємність навантаження ключа.

Методичні вказівки до виконання завдання 5 такі самі, як і для завдання 1.

 

Література: [8] або [9], [10], [11], [12], [13], [14].

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем.-К: Высшая школа, 1983.-239с.

2. Кудряшов Б.П., Назаров Ю.В., Тарабрин Б.В. и др. Аналоговые интегральные схемы: Справочник. -М.: Радио и связь, 1981.-205с.

3. Артамонов Б.И., Бокуняев А.А. Источники электропитания

радиоустройств.-М.: Энергоиздат, 1982.-269с.

4. Полянин К.П. Интегральные стабилизаторы напряжения.-М.: Эрергия, 1979.-192с.

5. Аверьянов А.А., Демьянчук В.С., Миронченко Ю.И. Про-

ектирование элементов радиоэлектронной апаратуры с применени-

ем линейных интегральных схем.-К.:КИИГА, 1984.-36с.

6. Справочник по микроэлектронной импульсной технике/Под редакцией Яковлева В.Н.-К.: Техніка, 1983.-358с.

7. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник./Под ред. Г.С.Найвельта /.-М.: Радио и связь, 1985.-376с.

8. Андрєєв В.І., Жуков І.А. Проектування електронної апаратури з використанням інтегральних схем: Методичні вказівки до курсової роботи-К.: НАУ. 2001.-49с.

9. Андреев В.И. Компьютерная электроника: Методичні вказівки до лабораторних робіт. - К.: КМУГА, 1999.-48с.

10. Тарабрин Б. В. Справочник по интегральным схемам.-М.: Энергия, 1980.-300с.

11. Бабич Н.П., Андреев В.И., .Жуков И.А.. Схемотехника ЭВМ: Методические указания к лабораторным работам 3-5.-К.: КМУГА, 1995.-96с.

12. Бабич М.П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. - К.: НАУ, 2002.-508с.

13. Бабич Н.П., Жуков И.А.., Андреев В.И., Уваров В. П. Компьютерная схемотехника: Методические указания к лабораторным работам 6, 7.-К.: КМУГА, 1997.-68с.

14. Завадский В. А. Компьютерная электроника.-К.: ТОО ВЕК, 1996.-363с.

15. Бабич Н.П., .Жуков И.А.. Компьютерная схемотехника: Методические указания к лабораторной работе 10.-К.: КМУГА, 1998.-52с.

16. Андреев В.И., Бабич Н.П. Микроэлектроника и схемотехника автоматизированных систем обработки информации: Методические указания по курсу, домашнее задание и задание на курсовой проект.-К.: КМУГА, 1996.-60с.

 


Додаток 1

Фрагмент принципової схеми автоматичного пристрою.

 


Додаток 2

Додаток 3

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Національний авіаційний університет

 

 

Кафедра

 

обчислювальної техніки

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)