Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендуемые художественные произведения

ВВЕДЕНИЕ | ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА | Тема 1. АДАМ МИЦКЕВИЧ | ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ | Рекомендуемые художественные произведения | ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА | Рекомендуемые художественные произведения | Рекомендуемые художественные произведения | Трагедия абсурда |


Читайте также:
  1. III. Рекомендуемые источники
  2. III. Рекомендуемые источники
  3. III. Рекомендуемые источники
  4. IV. Рекомендуемые источники
  5. IV. Рекомендуемые источники
  6. IV. Рекомендуемые источники
  7. IV. Рекомендуемые источники

1. Я. Ивашкевич Стихотворения.

2. З. Налковская «Медальоны».

3. Б. Шульц «Коричные лавки».

4. Ю. Тувим. Стихотворения.

 

Литература

1. Антологія польської поезії у перекладах Д. Павличка. – К.: Основи, 2001. – 583 с.

2. История зарубежной литературы XX века / Под. ред. А.С. Дмитриева. М.: Изд-во Московского университета, 1999. – 572 с.

3. Андреев Л.Г., Карельский А. В., Павлова Н.С. Зарубежная литература ХХ века. – М.: Высш. шк., 2000. – 559 с.

4. Каменев Л.С. Польский постмодернизм. – М., 1998. – 567 с.

5. Хвостов В.П. Гений Юлиана Тувима. – М., 2001. – 326 с.

 

Практические задания и вопросы

1. Прочтите и переведите с польского на русский язык отрывок. Ответьте на вопросы:

а) каковы были лозунги польских авангардистов?

б) что было характерным для литературной группы «Скамандр»?

Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową. Literatura tego okresu nie wykształciła charakterystycznego tylko dla swej epoki typu bohatera, a problematyka podejmowana przez pisarzy tego okresu jest różnorodna.

Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma «Zwrotnica», które ukazywało się w Krakowie. Hasła to «miasta, masa, maszyna». Szybki rozwój techniki, ciągłe udoskonalanie maszyn i urbanizacja, a społeczeństwo traktowane jako doskonale działający organizm. Odrzucenie natchnienia, negacja wolnej wyobraźni, ponieważ poeta powinien być rzemieślnikiem, osobowością roboczą.

W 1920 roku ukazał się pierwszy numer «Skamandra». Postawa artystyczna poetów «Skamandra» nie była jednolita, charakterystyczny jest też dla tej grupy brak konkretnego programu. Zgodnie jednak podkreślali chęć silnego związku poezji z życiem współczesnym, z dniem codziennym. Starali się adresować swoją wypowiedź poetycką do jak najszerszego kręgu odbiorców. Wprowadzili do poezji konkretność obrazowania, optymistyczną radość życia, tematykę dnia codziennego, zwracając się do prostego człowieka wprowadzali do poezji język potoczny, stawali w opozycji do awangardowych grup poetyckich.

2. Прочтите стихотворение Ярослава Ивашкевича. В чём заключается счастье поэта?

Szczęście
Jak kroplę czuć na wardze smak każdej cichej chwili,
Rozcinać mocnym nożem welinu białe kartki.
Głaskać jedwabiem ręki wszelaki płomień żartki,
Czuć, jak się rumak wartki pod jarzmem dłoni chyli.
Czekać, aż słońca światło biel kwietnych drzew przykłoni,
Przykrócać i popuszczać rumakom swoim wodze.
Smakować każdy krok swój po białej twardej drodze,
Jak kryształ szklanej kuli czuć dnie we wnętrzu dłoni.

3. Прочтите стихотворения Ю. Тувима. Какими настроениями объединены оба произведения? О чём грустит поэт?

Wspomnienie
Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.
Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.
Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik żółty - październik.
To ty, to ty moja jedyna,
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.
Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,
W parku płakałem szeptanymi słowy.
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,
Od mimozy złotej - majowy.
Ach, czułymi, przemiłymi snami
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...

Melodia
Wczesna jesień - oto moja pora.
Siwy ranek - kolor mego wzroku.
Siedzę w miłej kawiarni jak w obłoku,
Mogłbym tak do wieczora.
Za oknami tyle pośpiechu,
Ale ja nie wiem i nie słyszę,
I zamilkły w jesiennym uśmiechu,
Zapatrzeniem dalekim się kołysze.
Tak najlepiej: siąść w cukierni rankiem
I patrzeć, jak ulica chodzi.
W takie ranki jest się kochankiem,
I smutniej człowiekowi, i młodziej.
Od miłosci, od czułych wspomnień
Dzień zacząłem senny i pusty.
Z twoich słów, nie pisanych do mnie
Wiersz układam uśmiechniętymi usty.
A to wszystko razem jest melodią,
I melodii chwile są rade.
Cudzoziemka w palcie kraciastym
Śpiewnie, ślicznie zamawia "szokolade".
Jaka wiotka, matowa kobieta!
Jak nas mało na świecie! Jak mało!

I jakimi perfumami zawiało!
I jaki poeta!...

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Bądź jak meteor - jak błyskańce...| Мифологическая проза Бруно Шульца

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)