Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД СТУДЕНТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. II. Профессиональная деятельность студента
  2. III. Профессиональное резюме студента
  3. IV. Методические указания студентам по подготовке к занятию
  4. Sup1;Цитата из дневника тренинга студента.
  5. V. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ
  6. V. Отзыв руководителя практики от университета
  7. VІІ. Обов’язки керівника від бази практики

Студент наприкінці кожного етапу практики оформляє підсумковий звіт за весь період виробничої технологічної практики, у якому викладає вичерпні відомості про виконану роботу.

Збір, опрацювання, систематизація і підготовку матеріалів для звіту студент здійснює протягом усього періоду практики.

Закінчений зброшурований звіт студент підписує, потім його перевіряють і підписують керівники практики від підприємства і вузу.

Обсяг звіту - 25 - 30 сторінок.

Рекомендована структура звіту:

§ титульний аркуш (дод.А);

§ зміст;

§ вступ;

§ основний текст;

§ висновки та пропозиції;

§ перелік використаних джерел;

§ додатки;

§ щоденник практики.

 

Усі сторінки звіту повинні мати наскрізну нумерацію. Допоміжний матеріал потрібно поміщати в додатках. До допоміжного матеріалу можна віднести інструкції, виписки з технологічної документації, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру, окремі схеми, креслення. У тексті слід робити посилання на додатки. Аркуші звіту потрібно зшити. Щоденник практики додається до звіту.

Звіт формується на принтері на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4. Поля залишають зі всіх чотирьох сторін листа. Розмір лівого поля - 30мм, правого - 10 мм розміри, верхнього і нижнього - 20 мм.

Заголовки розділів необхідно писати великими буквами. Наприкінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки і переносити слова з заголовках не допускається. Розділи нумерують арабськими цифрами. Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізна. Першою сторінкою є титульний аркуш. Номер сторінки необхідно проставляти у правому верхньому куті.

У звіті наводяться необхідні ілюстрації: схеми, креслення, ескізи, фотографії та ін. Всі ілюстрації називаються рисунками. Рисунки нумерують послідовно в межах усього звіту арабськими цифрами, наприклад "Рис. 1". Рисунки необхідно розміщувати відразу після посилання на них у тексті звіту. Кожний рисунок повинен мати підпис.

Цифровий матеріал рекомендується розміщувати в звіті у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок і розміщуватися після першого посилання про неї в тексті. Таблиці нумеруються в межах звіту арабськими цифрами наприклад: "Таблиця 2".

У список літератури повинні входити усі використані джерела. Розташовувати їх необхідно в порядку появи посилань у тексті звіту.

У бібліографії варто вказувати такі відомості про книгу: прізвище й ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити в собі прізвище й ініціали автора, назву статті, найменування журналу, найменування серії (якщо така є) пишеться в лапках після скорочення слова серія, рік випуску, номер журналу, сторінки, на яких поміщена стаття.Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають із нової сторінки: у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Якщо в звіті є два або більше додатки, їх нумерують послідовно великими буквами, наприклад: "Додаток А". Кожний додаток повинен мати заголовок.

У список літератури повинні входити усі використані джерела. Розташовувати їх необхідно в порядку появи посилань у тексті звіту.

У бібліографії варто вказувати такі відомості про книгу: прізвище й ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити в собі прізвище й ініціали автора, назву статті, найменування журналу, найменування серії (якщо така є) пишеться в лапках після скорочення слова серія, рік випуску, номер журналу, сторінки, на яких поміщена стаття.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають із нової сторінки: у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Якщо в звіті є два або більше додатки, їх нумерують послідовно великими буквами, наприклад: "Додаток А". Кожний додаток повинен мати заголовок.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ| ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)