Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ. Обов’язки керівника від бази практики

Читайте также:
  1. V. ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ
  2. V. Отзыв руководителя практики от университета
  3. А) Взаимоотношение знания и практики
  4. Автопоэзис как каркасный концепт антропологической практики
  5. Анализ деятельности базы практики
  6. Анализ деятельности базы практики

 

Керівник від бази практики зобов’язаний:

− нести особисту відповідальність за проведення практики;

− створити умови для безпосереднього і якісного виконання студентами програми практики;

− організовувати ознайомлення студентів з правилами техніки безпеки і охорони праці.

− здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в одержанні необхідних матеріалів для виконання програми практики;

− контролювати роботу студентів і дотримання ними трудової дисципліни;

− вести облік виходу на практику;

− перевіряти звіти про результати практики;

− давати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

 

VІІІ. Вимоги до змісту і оформлення звіту з практики

 

1. Результати проходження практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомендацій та висновки.

2. Звіт складається з:

- титульного аркуша (додаток А);

- змісту, який містить назви всіх розділів і підрозділів;

- вступу;

- основної частини;

- висновків;

- списку використаних джерел;

- додатків (якщо є).

3. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програм практики.

4. Загальний обсяг звіту повинен становити 10-15 сторінок формату А4 надрукованих або акуратно написаних від руки. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва – 30 мм; справа – не менше 10 мм; зверху і знизу – не менше 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронумеровані, на першій сторінці номер не ставиться.

5. Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються у нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова «таблиця», яке пишеться у правому верхньому кутку сторінки. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на неї вказують: «Продовження таблиці» (із зазначенням її номера). Таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без перегортання сторінки після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді (наприклад: «табл. 1»).

6. У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово «Додаток № __».

7. Звіт відповідним чином переплітається або зшивається.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методичне забезпечення | Варіант 4 | Варіант 5 | З практики |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІІІ. Зміст практики| ІХ. Підведення підсумків

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.01 сек.)