Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Роль і місце фасілітатора в ГСППР

Читайте также:
  1. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю
  2. Види об'єднань громадян і їх місце в системі юридичних осіб
  3. Використання захисних властивостей місцевості
  4. Екологія гідросфери. Шляхи забруднення гідросфери (у тому числі на місцевих прикладах). Вплив забруднення гідросфери на Здоров'я і життя людини. Шля­хи захисту здоров'я населення.
  5. Загальне описання ГСППР PLEXSYS
  6. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  7. Місце правової системи України

Іншим організаційним ресурсом, який може бути кори­сним у процесі проведення нарад за допомогою ГСППР, є вико­ристання допомоги фасілітаторів. Фасілітатор — це особа (або особи), яка керує застосуванням ГСППР від початку планування до завершення сеансу створення групового рішення, допомагає групі досягнути бажаних результатів. У разі участі фасілітатора у створенні групового рішення учасники зборів використовують ін­струментальні засоби ГСППР, але сам процес не буде керуватися цими засобами. Фасілітатор мусить бути знавцем стосовно засто­сування технологій ГСППР, щоб забезпечити досягнення групою поставленої мети, а також бути ерудованим з низки суміжних нау­кових дисциплін. В іншому разі група буде зосереджена на тех­нологічних питаннях, що завадить ефективному використанню інструментарію ГСППР за обговорення теми.

Розглянемо докладніше обов'яки й ролі фасілітатора, які він має виконувати у разі проведення сеансу прийняття групового рішення за допомогою ГСППР.

1. Заохочує колективну відповідальність. Фасілітатор допома­гає групі брати відповідальність за результати зустрічі або недо-сягнуті цілі.

2. Забезпечує готовність відповідних засобів технології. Фасі­літатор визначає, які комп'ютерні інструменти відповідають розв'язуваному завданню й очікуваному результату, а потім під­бирає потрібні засоби.

З.Прислухається, роз'яснює й інтегрує інформацію. Фасілі­татор прислухається до того, про що говорять у групі, і намага­ється знайти у сказаному суть; роз'яснює цілі, визначає порядок денний, пояснює необхідні для роботи групи терміни та їх ви­значення.


4. Розвиває і задає «правильні» запитання. Фасілітатор думає над тим як виразити і як задати найкращі запитання, які заохо­чували б до обмірковувань і активних дій учасників.

5. Підтримує групу, зосереджену на результаті / завданні. фасілітатор чітко інформує учасників про поточні групові ре­зультати, роблячи їх явними; підтримує групу, яка зосереджена на результаті й рухається до нього.

6. Спрощує та полегшує розуміння технології і її результатів. фасілітатор детально характеризує і пояснює технологію ГСППР групі, а також реагує на негативні коментарі та стурбованість учасників, що викликані цією технологією.

7. Створює і зміцнює відкрите, позитивне середовище для учасників. Фасілітатор заохочує учасників до співпраці, задаючи запитання, активно діючи та використовуючи технологію, щоб із самого початку сеансу залучити всіх учасників до роботи; веде відповідні переговори з домінуючими особами, щоб гарантувати рівноправну участь усім.

8. Активно регулює взаємовідносини. Фасілітатор демонструє зацікавленість і повагу до людей, чутливість до їх емоцій; розви­ває конструктивні відносини серед учасників; вітається і «розчи­няється» у групі.9.Подає інформацію групі. Фасілітатор дає чіткі й лаконічні інструкції, використовує зрозумілі і короткі вирази щодо по­дання ідей, за потреби забезпечує групу письмовою інформа­цією.

10.Демонструє гнучкість. Фасілітатор думає «на ходу»; при­стосовує, виходячи з загальних потреб, порядок денний або гру­пову діяльність на місці; спроможний виконувати більш ніж одну справу одночасно.

11.Планує процес зустрічі. Фасілітатор наперед планує зустріч; безпосередньо залучає лідера/ініціатора зустрічі до підготовки плану; чітко формулює результати зустрічі; складає порядок ден­ний та передбачає необхідні дії з урахуванням очікуваних ре­зультатів, часових обмежень і характеристик групи.

12.Конструктивно керує конфліктами і негативними емоція­ми. Фасілітатор допомагає групі «гасити» конфлікти; використо­вує технологічні засоби для виявлення і перевірки колективних конфліктів, для відбору й аналізу думок членів групи з метою до­сягнення згоди у разі виникнення суперечностей.

№. Розуміє технологію і її можливості. Фасілітатор знає, як використовувати систему; чітко розуміє інструменти, їх функції і здатності; визначає й долає звичайні технічні труднощі.


14.Заохочує та підтримує перспективні шляхи розв'язання проблеми. Фасілітатор заохочує розгляд проблеми з різних по­глядів, використовуючи методи, метафори, історії, приклади з метою налаштування групи на генерування різних рекомендацій.

15. Керує зустріччю. Фасілітатор ефективно використовує по­рядок денний та технологію ГСППР для керування групою; рег­ламентує стадії зустрічі в будь-якій діяльності; визначає ролі учасників і встановлює основні правила проведення сеансу обго­ворення.


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Personal Express | Express Spreadsheet Add-In | Oracle Express Administrator | Таксономія за рівнем додатка | Таксономія за часом — простором | Зіставлення підтримуваних AG заходів з традиційними нарадами | Загальний опис Lotus Notes | Функціональні можливості та додатки Lotus Notes | Варіанти реалізації Lotus Notes | Підтримка створення рішень |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Підтримка процесу| Типи технологій групових систем підтримки прийняття рішень

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)