Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура навчальної дисципліни

Читайте также:
  1. II. Мотивація навчальної діяльності
  2. II. Структура
  3. Quot;ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ": ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА
  4. V. 17.3. Структура характера и симптомокомплексы его свойств
  5. V. 18.4. Талант, его происхождение и структура
  6. Активным детям требуется подготовка и структура
  7. Анатомическая структура нерва
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФЕНОМЕН ТА ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ТЕМА 1. Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури. Етно- та культурогенез українського народу.                  
ТЕМА 2. Культура України від найдавніших часів до великого переселення народів                    
ТЕМА 3. Культура східних слов’ян : міфологічний простір та релігійні вірування. Культура Київської Русі. Культура Галицько-Волинського князівства                  
ТЕМА 4. Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка та періодизація. Культурні здобутки українського Ренесансу                  
ТЕМА 5. Культура України козацької доби. Українське бароко                  
Разом за змістовим модулем 2                  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА (ХІХ - ПОЧ. ХХІ СТ.)
ТЕМА 6. Проблема періодизації української культури кінця ХVІІІ − початку ХХ століття. Новий „культурний ландшафт” України.                    
ТЕМА 7. Дворянський період національно-культурного відродження та його культурні здобутки.                    
ТЕМА 8. Українська культура другої половини ХІХ століття.                    
ТЕМА 9. Культурні процеси початку ХХ століття                    
ТЕМА 10. Українська культура 1920-1930-х років                    
ТЕМА 11. Повоєнний період розвитку української культури                    
ТЕМА 12. Культура сучасної України                    
Разом за змістовим модулем 2                  
Усього годин                  
Модуль 2
ІНДЗ   - - -     - - -  
Усього годин                    

Самостійна робота


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 85 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Объявления в средствах массовой информации | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФЕНОМЕН ТА ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | ДОДАТОК |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.| НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)