Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкала оцінювання питань модульного контролю

Читайте также:
  1. Prism – система комунікації відеоджерел інформації, що дає змогу ділерові контролювати кілька екранів.
  2. Беренче башкаласы
  3. Вивчення питань тем за робочою програмою
  4. Вказівки щодо здійснення контролю якості робіт
  5. Геохронологическая стрела (шкала) времени
  6. Геохронологическая шкала и эволюционное развитие органического мира.
  7. Для підсумкового контролю засвоєння модулю 1: Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб

Номери питань Характеристика відповіді
1 і 2  
Відповідь дана в повному об'ємі, відповідно до тих, що пред'являються учбовою програмою дисципліни вимогами.
Відповідь дана в повному об'ємі, але є незначні зауваження.
Відповідь дана не в повному об'ємі, є недоліки.
Відповідь дана, але не в повному об'ємі, порушена логічна послідовність, містить помилки.
Відповідь дана не в повному об'ємі, містить грубі помилки, що свідчать про незнання і нерозуміння програмного матеріалу.
Відповідь на питання відсутня.

 

2. Загальна оцінка за модульну роботу складається з арифметичної суми оцінок за відповіді на теоретичні питання і практичне питання.

3. За підсумками проведення модульного контролю викладач виставляє певну кількість балів і переводить їх в державну оцінку відповідно до наступної 100-балльной шкали, рекомендованою МОН України*:

 

Стобальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100   А   5 («відмінно»)  
80-89   В   4 («добре»)  
75-79   С   4 («добре»)  
66-74   D   3 («задовільно») «удовлетворительно»)  
60-65   E   3 («задовільно») «удовлетворительно»)
40-59 FX 2 («незадовільно») («неудовлетворительно»)
0-39   F   2 («незадовільно») («неудовлетворительно»)

*Модуль вважається зарахованим, якщо студентом отримана оцінка не нижче «Е» шкали ECTS.

 

90 - 100 БАЛІВ - «ВІДМІННО»

1. Дані правильні і повні відповіді на всі питання завдання відповідно до учбової програми.

2. Матеріал викладений грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності.

3. Повністю дана відповідь на практичне питання.

 

75 - 89 БАЛІВ - «ДОБРЕ»

1. Дані правильні, але не повні відповіді на всі теоретичні питання завдання. Допущені неістотні погрішності або неточності.

2. Матеріал викладений грамотною мовою з дотриманням логічної послідовності.

3. Відповідь на практичне питання дана, але в нім допущена незначна неточність.

 

60 - 74 БАЛІВ - «ЗАДОВІЛЬНО»

1. Відповіді на теоретичні питання правильні, але неповні. Допущені неточності у формулюваннях і логічні погрішності.

2. Матеріал викладений грамотною мовою з порушенням логічної послідовності.

3. Дана неповна відповідь на практичне питання.

 

40 - 59 БАЛІВ - «НЕЗАДОВІЛЬНО»

1. Відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, що свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу.

2. У викладі учбового матеріалу допущені граматичні і термінологічні помилки, порушена логічна послідовність.

3. Відповідь на практичне питання не дана або дана частково. Виявляється незнання фундаментальних законів і невміння їх використовувати. 

0 - 39 БАЛІВ - «НЕЗАДОВІЛЬНО»

1. Відповіді на теоретичні питання містять грубі помилки, що свідчать про незнання і нерозуміння відповідних розділів програмного матеріалу, відповіді на окремі питання завдання відсутні.

2. У викладі учбового матеріалу допущені граматичні і термінологічні помилки, відсутня логічна послідовність.

3. Відповідь на питання практичної спрямованості не дана або дана частково. Виявляється незнання фундаментальних законів і невміння їх використовувати.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік питань для модульного контролю| Почему я написала эту книгу

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.011 сек.)