Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини

Читайте также:
  1. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
  2. Аналіз виконання виробничої програми промисловими підприємствами
  3. Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету
  4. Аналіз виконання сільського бюджету по доходах загального і спеціального фондів та обґрунтованість внесення до них змін.
  5. Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за доходами
  6. Аналіз виробничого травматизму та стану фінансування заходів з охорони праці
  7. Аналіз витрат на збут

Україна відноситься до країн з високим рівнем ризику техногенних аварій і катастроф. Найбільша кількість потенційно небезпечних об’єктів експлуатується в таких галузях як хімічна та оборонна промисловість, енергетика, транспорт, будівництво. В сучасних умовах існування промисловості у більшості технологічного устаткування термін експлуатації давно закінчився. При цьому під впливом умов експлуатації виникли суттєві зміни вихідних технічних параметрів матеріалу конструкцій, які старіють, піддаються корозії тощо. Крім того, внаслідок вимушеного простою, устаткування не має систематичного контролю, огляду і ремонту. У зв’язку з цим подальша експлуатація таких об’єктів викликає підвищену небезпеку і потребує їх ідентифікації і декларування, а при віднесенні об’єктів до підвищено небезпечних об’єктів (ПНО) включення їх до Державного реєстру ПНО за рішенням Держнаглядохоронпраці.

З поняттям ризику часто пов'язують уявлення про можливі події чи події, що загрожують. Тому існує точка зору, що такої події треба уникнути за будь-яку ціну. Проте, з будь-якою господарською діяльністю пов`язаний певний шкідливий вплив, результатом якого можуть бути зміни адаптаційно-компенсаторних можливостей організму чи загибель для людини, виникнення несприятливих наслідків для навколишнього середовища та виробничо-побутової сфери.

«Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів...» має основи щодо декларування безпеки та експлуатації ПНО, розробки заходів запобігання аварій, локалізації їх розвитку та оцінки масштабів наслідків.

Ризик — це міра: очікуваної невдачі, неблагополуччя в діяльності й існуванні; небезпеки, пов'язаної з погіршенням здоров'я людини, змінами в довкіллі, матеріальними витратами.

Ризик — це усвідомлена можливість небезпеки, або ж ймовірність небезпеки, яка визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками до максимально можливої їх кількості за конкретний період часу.

У сучасних умовах основною державною і суспільною проблемою є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, збереження головної цінності держави – їхнього здоров’я і життя громадян суспільства. Ідентифікація ризику, загроз і шкоди залежить від ситуації, рівня інформованості та культурних передумов.

За джерелом небезпеки ризики можуть бути техногенні або природні.

Техногенний ризик виникає у зв'язку з аваріями на АЕС, танкерах, небезпечних хімічних виробництвах, руйнуванням гребель водосховищ та іншого. Отже, причинами аварій є інтенсивність технологічних процесів, висока концентрація виробництва, ресурсоємність і багатовідходність технологій, слабке обладнання очисними утилізаційними пристроями.

Природний ризик пов'язаний з імовірністю проявлення багатьох несприятливих природних явищ.

В обох випадках необхідно урахувати особливості геологічного устрою (властивості надр, наявність чи відсутність порушень та інше), рельєфу (наприклад, посилення ризику забруднення в низовинах), ландшафтів (ступінь їх стійкості до техногенних навантажень). Необхідно також ураховувати сусідство цінних і унікальних природних об'єктів.

В залежності від виду техногенного/природного джерела ризики класифікуються:

- внутрішній ризик (пов’язаний з функціонуванням підприємства);

- зовнішній ризик (не пов’язаний з функціонуванням підприємства);

- зовнішній ризик (пов’язаний із зовнішнім середовищем і не залежить від функціонування підприємства);

- людський чинник (ризик, пов’язаний із помилками людини).

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 140 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Середня швидкість вітру (Vср) в приповерхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с | В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона В | Література | Захади захисту від небезпечних хімічних речовин | Політичні проблеми та їх негативний прояв | Інформаційна безпека | Природно-екологічні проблеми | Соціально-економічні проблеми | На життя та здоров’я людини | Психологічні особливості людини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Психологічна реакція людей на небезпеку.| Концепція прийнятного ризику

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)