Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОБОЧА ПРОГРАМА

Читайте также:
  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
  2. Кризова програма комбінату BF Goodrich
  3. Моя оздоровча програма.
  4. ОПОРТУНІЗМ СУПРОТИ ПОЛЬЩІ, ПОСОЛЬСТВО ЛЮБОВІЦКОГО, БАЙКА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, РЕВЕРАНСИ КОРОЛЕВІ, ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА КОЗАЧЧИНИ.
  5. Програма
  6. ПРОГРАМА
  7. Програма державного екзамену

нормативної навчальної дисципліни

для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр
з галузі знань Специфічні категорії
за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент

 

 

(ПП 04)

 

2014 – 2015

навчальний рік


Управління трудовими ресурсами: Робоча програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з за спеціальністю 8.18010018 Адміністративний менеджмент галузі знань Специфічні категорії / [розр. Н.П. Захаркевич, В.В. Романова,
І.Б. Ковтун]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 21 с.

 

 

Розробники:

Захаркевич Н.П.,доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів, кандидат економічних наук, доцент;

Романова В.В., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, кандидат економічних наук, доцент, професор університету;

Ковтун І.Б., в.о. декана факультету управління та економіки, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, кандидат наук з державного управління, доцент

 

 

Затверджено кафедрою державного управління та місцевого самоврядування
28 серпня 2014 року, протокол № 1 .

 

Завідувач кафедри _____________ В.І. Пила

 

28 серпня 2014 року

 

В.о. декана факультету

управління та економіки _____________ І.Б. Ковтун

 

03 вересня 2014 року

 

Схвалено методичною радою університету 15 вересня 2014 року, протокол № 1.

 

Голова методичної ради _______________ В.Т.Савицький

 

15 вересня 2014 року

 

 

Ó Захаркевич Н.П., Романова В.В., Ковтун І.Б., 2014

Ó Хмельницький університет управління та права, 2014


ЗМІСТ

      Стор.
       
1. Опис навчальної дисципліни  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
3. Програма навчальної дисципліни  
4. Зміст навчальної дисципліни  
  4.1. Структура навчальної дисципліни  
  4.2. Теми лекційних занять  
  4.3. Теми семінарських занять  
  4.4. Теми практичних занять  
  4.5. Теми лабораторних занять  
  4.6. Самостійна робота студентів  
  4.7. Індивідуальні завдання  
  4.7.1. Умови виконання завдань  
  4.7.2. Теми завдань  
  4.7.2.1. Теми наукових робіт  
  4.7.2.2. Теми рефератів  
5. Методи навчання  
6. Методи контролю  
7. Розподіл балів, які отримують студенти  
  7.1. Шкала оцінювання: ЄКТС та національна  
  7.2. Порядок розрахунку балів  
8. Методичне забезпечення  
9. Рекомендовані джерела  
  9.1. Базові джерела  
  9.1.1. Нормативно-правові акти  
  9.1.2. Література  
  9.2. Допоміжні джерела  
       
       
       
           

 


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання*
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: Специфічні категорії нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 8.18010018 Адміністративний менеджмент Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальні науково-дослідні завдання: наукові роботи, реферати Семестр
Загальна кількість годин – 216 1-й 1-й, 2-й
Лекції
Курсова робота – 36 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 36 год. 16 год.
Практичні, семінарські
18 год. 8 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3 126 год. 156 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.*
Вид контролю: екзамен

 

Примітки.

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 33% :67%.

для заочної форми навчання – 13%: 87%.

 

 

* - у межах обсягу годин для самостійної роботи.

 

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Управління трудовими ресурсами» є: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання трудових ресурсів організації.

1.2. Основні завдання, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, спрямовані на:

- розуміння закономірностей та особливостей управління трудовими ресурсами;

- вивчення теоретичних основ управління трудовими ресурсами як процесу та функції менеджменту;

- формування вмінь щодо вирішення проблем різноманітного характеру, пов’язаних з управлінням трудовими ресурсами в різних організаціях (підприємствах, установах);

- формування у студентів навичок з методики аналізу та оцінки ситуацій, що з’являються при управлінні трудовими ресурсами.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- об’єкт та предмет курсу, основний понятійно-категоріальний апарат;

- сутність та психологічний зміст процесу управління трудовими ресурсами, його принципи, елементи та взаємодію основних складових;

- механізми управління соціальним розвитком трудового колективу;

- фактори, що впливають на результативність персоналу та ефективність управління ним;

- основні технології управління трудовими ресурсами;

- основні види роботи з персоналом, шляхи комунікацій та кадровий документообіг в організації;

уміти :

- впроваджувати механізми ефективної реалізації кадрової політики;

- вирішувати основні психологічні проблеми процесу управління трудовими ресурсами, налагоджувати взаємодію його складових;

- застосовувати сучасні методи планування потреби в персоналі;

- давати раціонально-критичну оцінку соціально-психологічних відносин у трудових колективах;

- налагоджувати ефективну роботу із організації набору і відбору персоналу в сучасних умовах;

- впроваджувати сучасні технології атестації персоналу та компетентно використовувати її результати;

- давати оцінку ефективності та результативності управління трудовими ресурсами.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Система управління трудовими ресурсами

Вступ

Предмет, структура та зміст дисципліни «Управління трудовими ресурсами» як навчальної дисципліни і методи її пізнання. Значення дисципліни для підготовки фахівців. Мета вивчення, завдання дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Система оцінювання та форми контролю знань.

Тема 1. Управління персоналом як соціальна система

Трудові ресурси, персонал і трудовий потенціал організації. Класифікація та структура персоналу організації. Виробничий та управлінський персонал. Класифікація управлінського персоналу. Основний та допоміжний персонал його значення у досягненні цілей організації.

Кваліфікаційні вимоги до персоналу організації. Професійно-кваліфікаційні характеристики.

Законодавчі та нормативні акти системи праці та соціального захисту.

Тема 2. Система управління персоналом організації

Мета і функції системи управління персоналом. Поняття системи управління персоналом та методи її побудови. Організаційна структура системи управління персоналом.

Кадрове і документаційне забезпечення системи управління кадрами. Вимоги до працівників кадрових служб. Уніфікована система кадрової документації.

Інформаційне і технічне забезпечення системи управління кадрами. Позамашинне та внутрішньомашинне інформаційне забезпечення. Норма технічного оснащення.

Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір.

Змістовий модуль 2


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Теми завдань | Методи контролю | Методичне забезпечення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
IX Порядок проведения текущих и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок| Кадровий менеджмент

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)